قیمت عمده اسباب بازی در پخش اسباب بازی برادران

تفنگ آبپاش بطری خور

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۰۳,۶۰۰ ۶۱۷,۷۰۰
۱ ماهه ۶۳۱,۱۰۰ ۶۴۵,۸۰۰
۲ ماهه ۶۵۸,۵۰۰ ۶۷۳,۹۰۰
۳ ماهه ۶۸۶,۰۰۰ ۷۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۲ عدد

خمیر بازی ۵ رنگ سطلی قوام بالا آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۷۴,۹۰۰ ۶۹۱,۶۰۰
۱ ماهه ۷۰۵,۶۰۰ ۷۲۳,۱۰۰
۲ ماهه ۷۳۶,۳۰۰ ۷۵۴,۵۰۰
۳ ماهه ۷۶۷,۰۰۰ ۷۸۶,۰۰۰
مشاهده قیمت جشنواره و شرایط پرداخت آریا

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اتوبوس شیشه دودی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۱۵,۶۰۰ ۵۲۸,۰۰۰
۱ ماهه ۵۳۹,۱۰۰ ۵۵۲,۰۰۰
۲ ماهه ۵۶۲,۵۰۰ ۵۷۶,۰۰۰
۳ ماهه ۵۸۶,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

مسلسل جرقه زن راشا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۲,۱۰۰ ۲۹۹,۲۰۰
۱ ماهه ۳۰۵,۴۰۰ ۳۱۲,۸۰۰
۲ ماهه ۳۱۸,۷۰۰ ۳۲۶,۴۰۰
۳ ماهه ۳۳۲,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

تفنگ دولول ویرا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۳,۵۰۰ ۳۴۰,۵۰۰
۱ ماهه ۳۴۸,۶۰۰ ۳۵۶,۰۰۰
۲ ماهه ۳۶۳,۸۰۰ ۳۷۱,۵۰۰
۳ ماهه ۳۷۹,۰۰۰ ۳۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

آرایشی قلبی داتو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۰,۰۰۰ ۵۳۲,۴۰۰
۱ ماهه ۵۴۳,۷۰۰ ۵۵۶,۶۰۰
۲ ماهه ۵۶۷,۳۰۰ ۵۸۰,۸۰۰
۳ ماهه ۵۹۱,۰۰۰ ۶۰۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ماشین ۱۰ عددی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۰,۰۰۰ ۲۲۵,۲۰۰
۱ ماهه ۲۳۰,۰۰۰ ۲۳۵,۵۰۰
۲ ماهه ۲۴۰,۰۰۰ ۲۴۵,۷۰۰
۳ ماهه ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

بشقاب پرنده کهکشان آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳,۶۰۰ ۵۵,۴۰۰
۱ ماهه ۵۶,۱۰۰ ۵۷,۹۰۰
۲ ماهه ۵۸,۵۰۰ ۶۰,۴۰۰
۳ ماهه ۶۱,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۵۰ عدد

ست شن بازی تسما (A)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۶,۵۰۰ ۳۰۲,۷۰۰
۱ ماهه ۳۱۰,۰۰۰ ۳۱۶,۴۰۰
۲ ماهه ۳۲۳,۵۰۰ ۳۳۰,۲۰۰
۳ ماهه ۳۳۷,۰۰۰ ۳۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

کیف ابزار باب سازنده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۸۳,۱۰۰ ۴۹۴,۵۰۰
۱ ماهه ۵۰۵,۰۰۰ ۵۱۷,۰۰۰
۲ ماهه ۵۲۷,۰۰۰ ۵۳۹,۵۰۰
۳ ماهه ۵۴۹,۰۰۰ ۵۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

نیسان ۳ عددی بن توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۶۹,۲۰۰ ۲۷۵,۴۰۰
۱ ماهه ۲۸۱,۵۰۰ ۲۸۷,۹۰۰
۲ ماهه ۲۹۳,۷۰۰ ۳۰۰,۴۰۰
۳ ماهه ۳۰۶,۰۰۰ ۳۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

بیل رنگی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۴,۹۰۰ ۱۲۷,۶۰۰
۱ ماهه ۱۳۰,۶۰۰ ۱۳۳,۴۰۰
۲ ماهه ۱۳۶,۳۰۰ ۱۳۹,۲۰۰
۳ ماهه ۱۴۲,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد
بالا