خرید عمده لوازم ، ابزار ، ادوات شغل ها در پخش اسباب بازی برادران

آتش نشان هوشمند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۷۰۳,۰۰۰ ۲,۷۷۴,۰۰۰
۱ چک ۲,۷۷۶,۰۰۰ ۲,۸۴۹,۰۰۰
۳ چک ۲,۸۴۹,۰۰۰ ۲,۹۲۴,۰۰۰
۵ چک ۲,۹۲۳,۰۰۰ ۲,۹۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

فن دستی کوآلا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۰,۵۰۰ ۱۹۵,۱۰۰
۱ چک ۱۹۵,۷۰۰ ۲۰۰,۴۰۰
۳ چک ۲۰۰,۸۰۰ ۲۰۵,۷۰۰
۵ چک ۲۰۶,۰۰۰ ۲۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

فن دستی کیتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۰,۵۰۰ ۱۹۵,۱۰۰
۱ چک ۱۹۵,۷۰۰ ۲۰۰,۴۰۰
۳ چک ۲۰۰,۸۰۰ ۲۰۵,۷۰۰
۵ چک ۲۰۶,۰۰۰ ۲۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

فن دستی خرس

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۰,۵۰۰ ۱۹۵,۱۰۰
۱ چک ۱۹۵,۷۰۰ ۲۰۰,۴۰۰
۳ چک ۲۰۰,۸۰۰ ۲۰۵,۷۰۰
۵ چک ۲۰۶,۰۰۰ ۲۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

فن دستی گاو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۰,۵۰۰ ۱۹۵,۱۰۰
۱ چک ۱۹۵,۷۰۰ ۲۰۰,۴۰۰
۳ چک ۲۰۰,۸۰۰ ۲۰۵,۷۰۰
۵ چک ۲۰۶,۰۰۰ ۲۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

فن دستی قورباغه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۰,۵۰۰ ۱۹۵,۱۰۰
۱ چک ۱۹۵,۷۰۰ ۲۰۰,۴۰۰
۳ چک ۲۰۰,۸۰۰ ۲۰۵,۷۰۰
۵ چک ۲۰۶,۰۰۰ ۲۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

ذره بین کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۷,۷۰۰ ۱۹۲,۴۰۰
۱ چک ۱۹۲,۸۰۰ ۱۹۷,۶۰۰
۳ چک ۱۹۷,۹۰۰ ۲۰۲,۸۰۰
۵ چک ۲۰۳,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

ست فروشگاهی Cash Register

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۸۶,۰۰۰ ۱,۷۲۷,۰۰۰
۱ چک ۱,۷۳۱,۰۰۰ ۱,۷۷۴,۰۰۰
۳ چک ۱,۷۷۷,۰۰۰ ۱,۸۲۱,۰۰۰
۵ چک ۱,۸۲۳,۰۰۰ ۱,۸۶۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

ست دندان پزشکی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۰۰۷,۰۰۰ ۴,۱۰۷,۰۰۰
۱ چک ۴,۱۱۵,۰۰۰ ۴,۲۱۸,۰۰۰
۳ چک ۴,۲۲۳,۰۰۰ ۴,۳۲۹,۰۰۰
۵ چک ۴,۳۳۲,۰۰۰ ۴,۴۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۲ عدد

ست چرخ بستنی گلدن تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۱۸,۰۰۰ ۱,۷۶۳,۰۰۰
۱ چک ۱,۷۶۵,۰۰۰ ۱,۸۱۰,۰۰۰
۳ چک ۱,۸۱۱,۰۰۰ ۱,۸۵۸,۰۰۰
۵ چک ۱,۸۵۸,۰۰۰ ۱,۹۰۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

ست باغبانی گلدن تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۲۷,۰۰۰ ۲,۰۸۰,۰۰۰
۱ چک ۲,۰۸۲,۰۰۰ ۲,۱۳۶,۰۰۰
۳ چک ۲,۱۳۷,۰۰۰ ۲,۱۹۲,۰۰۰
۵ چک ۲,۱۹۲,۰۰۰ ۲,۲۴۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

دستگاه کارتخوان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۴۳,۱۰۰ ۳۵۲,۴۰۰
۱ چک ۳۵۲,۴۰۰ ۳۶۱,۹۰۰
۳ چک ۳۶۱,۷۰۰ ۳۷۱,۴۰۰
۵ چک ۳۷۱,۰۰۰ ۳۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا