لیست قیمت منچ ها ، شطرنج ها، دبرنا، تخته نرد و ... در پخش اسباب بازی برادران

۲۴ بازی بازیمو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۰۵,۶۰۰ ۸۲۶,۰۰۰
۱ چک ۸۲۷,۴۰۰ ۸۴۸,۳۰۰
۳ چک ۸۴۹,۲۰۰ ۸۷۰,۶۰۰
۵ چک ۸۷۱,۰۰۰ ۸۹۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

شطرنج جعبه ای بهزاد کوچک (برتر)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۴,۶۰۰ ۱۶۸,۳۰۰
۱ چک ۱۶۹,۱۰۰ ۱۷۲,۹۰۰
۳ چک ۱۷۳,۵۰۰ ۱۷۷,۴۰۰
۵ چک ۱۷۸,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

منچ صفحه ای بازیمو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۹,۶۰۰ ۴۰۹,۷۰۰
۱ چک ۴۱۰,۴۰۰ ۴۲۰,۸۰۰
۳ چک ۴۲۱,۲۰۰ ۴۳۱,۹۰۰
۵ چک ۴۳۲,۰۰۰ ۴۴۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

تخته نرد چوبی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۳۰۶,۰۰۰ ۲,۳۶۷,۰۰۰
۱ چک ۲,۳۶۹,۰۰۰ ۲,۴۳۱,۰۰۰
۳ چک ۲,۴۳۱,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰
۵ چک ۲,۴۹۴,۰۰۰ ۲,۵۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

منچ و مارپله پارچه ای آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۰,۶۰۰ ۲۵۷,۱۰۰
۱ چک ۲۵۷,۴۰۰ ۲۶۴,۱۰۰
۳ چک ۲۶۴,۲۰۰ ۲۷۱,۰۰۰
۵ چک ۲۷۱,۰۰۰ ۲۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

منچ پارچه ای برتر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۸,۳۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۱ چک ۱۷۲,۹۰۰ ۱۷۶,۷۰۰
۳ چک ۱۷۷,۴۰۰ ۱۸۱,۳۰۰
۵ چک ۱۸۲,۰۰۰ ۱۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

دبرنا کیفی گلدن تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۲,۲۰۰ ۵۱۵,۲۰۰
۱ چک ۵۱۵,۸۰۰ ۵۲۹,۱۰۰
۳ چک ۵۲۹,۴۰۰ ۵۴۳,۰۰۰
۵ چک ۵۴۳,۰۰۰ ۵۵۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

منچ پارچه ای بازیمو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۷,۶۰۰ ۱۸۲,۲۰۰
۱ چک ۱۸۲,۴۰۰ ۱۸۷,۱۰۰
۳ چک ۱۸۷,۲۰۰ ۱۹۲,۰۰۰
۵ چک ۱۹۲,۰۰۰ ۱۹۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

شطرنج جعبه ای جدید بهزاد کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۷,۱۰۰ ۲۶۴,۵۰۰
۱ چک ۲۶۴,۱۰۰ ۲۷۱,۷۰۰
۳ چک ۲۷۱,۰۰۰ ۲۷۸,۸۰۰
۵ چک ۲۷۸,۰۰۰ ۲۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

دبرنا سطلی گلدن تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۲,۲۰۰ ۵۱۵,۲۰۰
۱ چک ۵۱۵,۸۰۰ ۵۲۹,۱۰۰
۳ چک ۵۲۹,۴۰۰ ۵۴۳,۰۰۰
۵ چک ۵۴۳,۰۰۰ ۵۵۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

منچ و مارپله بنر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۰,۰۰۰ ۱۶۳,۷۰۰
۱ چک ۱۶۴,۳۰۰ ۱۶۸,۱۰۰
۳ چک ۱۶۸,۶۰۰ ۱۷۲,۵۰۰
۵ چک ۱۷۳,۰۰۰ ۱۷۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

منچ و مارپله خانواده کلاسیک فکرآوران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۵۲,۰۰۰ ۱,۶۹۵,۰۰۰
۱ چک ۱,۶۹۶,۰۰۰ ۱,۷۴۱,۰۰۰
۳ چک ۱,۷۴۱,۰۰۰ ۱,۷۸۷,۰۰۰
۵ چک ۱,۷۸۶,۰۰۰ ۱,۸۳۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا