عروسک ماکسی جعبه دار آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۳,۹۰۰ ۵۰۵,۹۰۰
۱ چک ۵۰۷,۳۰۰ ۵۱۹,۶۰۰
۳ چک ۵۲۰,۶۰۰ ۵۳۳,۳۰۰
۵ چک ۵۳۴,۰۰۰ ۵۴۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

عروسک تمام گوشتی با لباس شادی (جدید)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۵۳۸,۰۰۰ ۲,۶۰۳,۰۰۰
۱ چک ۲,۶۰۶,۰۰۰ ۲,۶۷۴,۰۰۰
۳ چک ۲,۶۷۵,۰۰۰ ۲,۷۴۴,۰۰۰
۵ چک ۲,۷۴۴,۰۰۰ ۲,۸۱۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

باربی با لباس عروس و لوازم آرایشی بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۰۲,۰۰۰ ۱,۲۳۳,۰۰۰
۱ چک ۱,۲۳۵,۰۰۰ ۱,۲۶۷,۰۰۰
۳ چک ۱,۲۶۷,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
۵ چک ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۳۳۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

عروسک بی بی با لوازم آرایشی و ظرف غذا APT

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۸۴,۰۰۰ ۱,۸۲۹,۰۰۰
۱ چک ۱,۸۳۲,۰۰۰ ۱,۸۷۹,۰۰۰
۳ چک ۱,۸۸۰,۰۰۰ ۱,۹۲۸,۰۰۰
۵ چک ۱,۹۲۹,۰۰۰ ۱,۹۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

پرنسس دنسر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۷۹۹,۰۰۰ ۲,۸۶۹,۰۰۰
۱ چک ۲,۸۷۴,۰۰۰ ۲,۹۴۶,۰۰۰
۳ چک ۲,۹۵۰,۰۰۰ ۳,۰۲۴,۰۰۰
۵ چک ۳,۰۲۶,۰۰۰ ۳,۱۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

عروسک بی بی با لباس اضافه APT

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۸۴,۰۰۰ ۱,۸۲۹,۰۰۰
۱ چک ۱,۸۳۲,۰۰۰ ۱,۸۷۹,۰۰۰
۳ چک ۱,۸۸۰,۰۰۰ ۱,۹۲۸,۰۰۰
۵ چک ۱,۹۲۹,۰۰۰ ۱,۹۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

سگ رباتیک Stunt Dog

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۵۰,۰۰۰
۱ چک ۱۴,۰۷۰,۰۰۰ ۱۴,۴۳۰,۰۰۰
۳ چک ۱۴,۴۴۰,۰۰۰ ۱۴,۸۱۰,۰۰۰
۵ چک ۱۴,۸۲۰,۰۰۰ ۱۵,۱۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

عروسک گوشتی با کیف APT تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۴۵۵,۰۰۰ ۳,۵۴۴,۰۰۰
۱ چک ۳,۵۴۹,۰۰۰ ۳,۶۴۰,۰۰۰
۳ چک ۳,۶۴۲,۰۰۰ ۳,۷۳۶,۰۰۰
۵ چک ۳,۷۳۶,۰۰۰ ۳,۸۳۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

عروسک باربی با وسایل و پاپی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۸۳۰,۰۰۰ ۲,۹۰۱,۰۰۰
۱ چک ۲,۹۰۷,۰۰۰ ۲,۹۸۰,۰۰۰
۳ چک ۲,۹۸۳,۰۰۰ ۳,۰۵۸,۰۰۰
۵ چک ۳,۰۶۰,۰۰۰ ۳,۱۳۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۴ عدد

خانواده باربی ( تعطیلات )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۲۱۸,۰۰۰ ۴,۳۲۳,۰۰۰
۱ چک ۴,۳۳۲,۰۰۰ ۴,۴۴۰,۰۰۰
۳ چک ۴,۴۴۶,۰۰۰ ۴,۵۵۷,۰۰۰
۵ چک ۴,۵۶۰,۰۰۰ ۴,۶۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

عروسک دلفین سپیده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۱,۲۰۰ ۲۳۶,۸۰۰
۱ چک ۲۳۷,۵۰۰ ۲۴۳,۲۰۰
۳ چک ۲۴۳,۷۰۰ ۲۴۹,۶۰۰
۵ چک ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

عروسک های خانواده باربی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۱۶۲,۰۰۰ ۴,۲۶۷,۰۰۰
۱ چک ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۴,۳۸۲,۰۰۰
۳ چک ۴,۳۸۷,۰۰۰ ۴,۴۹۷,۰۰۰
۵ چک ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۶۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا