فروش عمده فیجت ، اسکویشی ،میشبال در پخش اسباب بازی برادران

 • ورزشی بزرگسال

  ورزشی بزرگسال

 • ورزش های کودکانه

  ورزش های کودکانه

 • قمقمه ، ظرف غذا ، لیوان

  قمقمه ، ظرف غذا...

 • فیجت ، اسکویشی ،میشبال

  فیجت ، اسکویشی...

خمیر جینگیلی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۳,۶۰۰ ۸۴,۴۰۰
۱ ماهه ۸۷,۴۰۰ ۸۸,۳۰۰
۲ ماهه ۹۱,۲۰۰ ۹۲,۱۰۰
۳ ماهه ۹۵,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۵ عدد

فیجت شیشه شیر خامه ای ( بزرگ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۰,۰۰۰ ۳۳۷,۰۰۰
۱ ماهه ۳۴۵,۰۰۰ ۳۵۲,۳۰۰
۲ ماهه ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۷,۶۰۰
۳ ماهه ۳۷۵,۰۰۰ ۳۸۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

فیجت یونی کرن خاک ژله ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۷,۶۰۰ ۳۲۴,۷۰۰
۱ ماهه ۳۳۲,۱۰۰ ۳۳۹,۴۰۰
۲ ماهه ۳۴۶,۵۰۰ ۳۵۴,۲۰۰
۳ ماهه ۳۶۱,۰۰۰ ۳۶۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

فیجت یونی کرن سبددار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱۹,۷۰۰ ۴۲۹,۴۰۰
۱ ماهه ۴۳۸,۸۰۰ ۴۴۸,۹۰۰
۲ ماهه ۴۵۷,۹۰۰ ۴۶۸,۴۰۰
۳ ماهه ۴۷۷,۰۰۰ ۴۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

پاپیت گیم قارچ خور

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۰۳,۰۰۰ ۱,۷۳۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۷۸۱,۰۰۰ ۱,۸۱۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۵۸,۰۰۰ ۱,۸۹۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۹۳۶,۰۰۰ ۱,۹۷۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

پاپیت گیم ۰۰۶۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۵۲,۰۰۰ ۱,۴۸۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۱۸,۰۰۰ ۱,۵۵۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۸۴,۰۰۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

پاپیت گیم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۵۴,۰۰۰ ۱,۵۸۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۲۴,۰۰۰ ۱,۶۵۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۹۵,۰۰۰ ۱,۷۳۱,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۷۶۶,۰۰۰ ۱,۸۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

پاپیت گیم ۲۱۴۸

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۵۴,۰۰۰ ۱,۵۸۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۲۴,۰۰۰ ۱,۶۵۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۹۵,۰۰۰ ۱,۷۳۱,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۷۶۶,۰۰۰ ۱,۸۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

پاپیت گیم ۲۰۴۸

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۵۴,۰۰۰ ۱,۵۸۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۲۴,۰۰۰ ۱,۶۵۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۹۵,۰۰۰ ۱,۷۳۱,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۷۶۶,۰۰۰ ۱,۸۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

فیجت خامه ای شیشه شیر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۴,۲۰۰ ۲۹۱,۲۰۰
۱ ماهه ۲۹۷,۱۰۰ ۳۰۴,۵۰۰
۲ ماهه ۳۱۰,۰۰۰ ۳۱۷,۷۰۰
۳ ماهه ۳۲۳,۰۰۰ ۳۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

پاپیت ۱۵ مدل جور

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۷,۷۰۰ ۲۹۳,۹۰۰
۱ ماهه ۳۰۰,۸۰۰ ۳۰۷,۲۰۰
۲ ماهه ۳۱۳,۹۰۰ ۳۲۰,۶۰۰
۳ ماهه ۳۲۷,۰۰۰ ۳۳۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰۰ عدد

فیجت پرنده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۵,۰۰۰ ۳۲۲,۰۰۰
۱ ماهه ۳۲۹,۳۰۰ ۳۳۶,۷۰۰
۲ ماهه ۳۴۳,۶۰۰ ۳۵۱,۳۰۰
۳ ماهه ۳۵۸,۰۰۰ ۳۶۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد
بالا