لیست قیمت اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

شطرنج فدراسیونی کیفی بردیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۵۳,۰۰۰ ۱,۳۸۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۳۹۷,۰۰۰ ۱,۴۳۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۴۲,۰۰۰ ۱,۴۷۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۴۸۷,۰۰۰ ۱,۵۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پازل ۲۰۰۰ تکه رینگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۶۶,۰۰۰ ۱,۵۰۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۱۵,۰۰۰ ۱,۵۵۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۶۳,۰۰۰ ۱,۶۰۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۱۲,۰۰۰ ۱,۶۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

ست لوازم آشپزخانه مدل آنا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۳۷۸,۰۰۰ ۲,۴۳۶,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۴۵۷,۰۰۰ ۲,۵۱۷,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۲,۵۹۷,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۶۱۴,۰۰۰ ۲,۶۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

ست لوازم آشپزخانه مدل السا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۸۵۴,۰۰۰ ۲,۹۲۳,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۹۴۸,۰۰۰ ۳,۰۲۰,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۰۴۲,۰۰۰ ۳,۱۱۶,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۱۳۷,۰۰۰ ۳,۲۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

پازل ۱۰۰۰ تکه رینگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷۹,۸۰۰ ۷۹۹,۸۰۰
۱ ماهه ۸۰۵,۵۰۰ ۸۲۶,۲۰۰
۲ ماهه ۸۳۱,۲۰۰ ۸۵۲,۶۰۰
۳ ماهه ۸۵۷,۰۰۰ ۸۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پازل ۱۵۰ تکه رینگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۶,۷۰۰ ۴۳۸,۶۰۰
۱ ماهه ۴۴۰,۸۰۰ ۴۵۳,۰۰۰
۲ ماهه ۴۵۴,۹۰۰ ۴۶۷,۵۰۰
۳ ماهه ۴۶۹,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

پازل ۶۰۰ تکه رینگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۲۲,۴۰۰ ۶۳۷,۹۰۰
۱ ماهه ۶۴۲,۹۰۰ ۶۵۸,۹۰۰
۲ ماهه ۶۶۳,۴۰۰ ۶۷۹,۹۰۰
۳ ماهه ۶۸۴,۰۰۰ ۷۰۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ماشین تیبا ۲ پلیس فلزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۵۷,۱۰۰ ۷۷۶,۲۰۰
۱ ماهه ۷۸۲,۰۰۰ ۸۰۱,۸۰۰
۲ ماهه ۸۰۷,۰۰۰ ۸۲۷,۴۰۰
۳ ماهه ۸۳۲,۰۰۰ ۸۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

استیک نوت طرح دار ۱۰۰ برگ پیداکس

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۸,۳۰۰ ۱۹۲,۹۰۰
۱ ماهه ۱۹۴,۵۰۰ ۱۹۹,۲۰۰
۲ ماهه ۲۰۰,۷۰۰ ۲۰۵,۶۰۰
۳ ماهه ۲۰۷,۰۰۰ ۲۱۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

بلوکه ساز ۵۸ قطعه بردیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۷۲,۶۰۰ ۸۹۵,۴۰۰
۱ ماهه ۹۰۱,۴۰۰ ۹۲۴,۹۰۰
۲ ماهه ۹۳۰,۲۰۰ ۹۵۴,۴۰۰
۳ ماهه ۹۵۹,۰۰۰ ۹۸۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

قمقمه اسپرت (نی و کاور دار)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۵,۹۰۰ ۵۰۷,۷۰۰
۱ ماهه ۵۱۲,۳۰۰ ۵۲۴,۵۰۰
۲ ماهه ۵۲۸,۶۰۰ ۵۴۱,۲۰۰
۳ ماهه ۵۴۵,۰۰۰ ۵۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

منچ و مارپله جعبه ای بردیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۱,۰۰۰ ۱۶۵,۶۰۰
۱ ماهه ۱۶۶,۳۰۰ ۱۷۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱۷۱,۶۰۰ ۱۷۶,۵۰۰
۳ ماهه ۱۷۷,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد
بالا