خرید عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

لودر آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۳,۵۰۰ ۲۰۹,۰۰۰
۱ ماهه ۲۰۹,۰۰۰ ۲۱۴,۷۰۰
۲ ماهه ۲۱۴,۵۰۰ ۲۲۰,۳۰۰
۳ ماهه ۲۲۰,۰۰۰ ۲۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

هواپیما هولا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۲۳۰,۰۰۰ ۵,۳۶۵,۰۰۰
۱ ماهه ۵,۳۷۲,۰۰۰ ۵,۵۱۰,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۵۱۳,۰۰۰ ۵,۶۵۵,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۶۵۵,۰۰۰ ۵,۸۰۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

اردک هولا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۲۹۲,۰۰۰ ۴,۴۰۳,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۴۰۸,۰۰۰ ۴,۵۲۲,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۵۲۴,۰۰۰ ۴,۶۴۱,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۶۴۰,۰۰۰ ۴,۷۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پیانو کرم هولا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۶۲۱,۰۰۰ ۳,۷۱۴,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۷۱۹,۰۰۰ ۳,۸۱۵,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۸۱۷,۰۰۰ ۳,۹۱۵,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۹۱۵,۰۰۰ ۴,۰۱۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

تبلت هولا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۶۲۱,۰۰۰ ۳,۷۱۴,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۷۱۹,۰۰۰ ۳,۸۱۵,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۸۱۷,۰۰۰ ۳,۹۱۵,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۹۱۵,۰۰۰ ۴,۰۱۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

روبیک مجیک کلاب

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۵,۷۰۰ ۳۴۴,۱۰۰
۱ ماهه ۳۴۴,۸۰۰ ۳۵۳,۴۰۰
۲ ماهه ۳۵۳,۹۰۰ ۳۶۲,۷۰۰
۳ ماهه ۳۶۳,۰۰۰ ۳۷۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

تلفن طرح پاناسونیک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۷,۱۰۰ ۲۶۴,۵۰۰
۱ ماهه ۲۶۴,۱۰۰ ۲۷۱,۷۰۰
۲ ماهه ۲۷۱,۰۰۰ ۲۷۸,۸۰۰
۳ ماهه ۲۷۸,۰۰۰ ۲۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲۰ عدد

واتر گیم کلبه قارچ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۴,۶۰۰ ۲۲۰,۱۰۰
۱ ماهه ۲۲۰,۴۰۰ ۲۲۶,۱۰۰
۲ ماهه ۲۲۶,۲۰۰ ۲۳۲,۰۰۰
۳ ماهه ۲۳۲,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸۰ عدد

بشقاب پرنده فضایی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۰,۸۰۰ ۳۱۹,۱۰۰
۱ ماهه ۳۱۹,۲۰۰ ۳۲۷,۷۰۰
۲ ماهه ۳۲۷,۶۰۰ ۳۳۶,۳۰۰
۳ ماهه ۳۳۶,۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶۰ عدد

لگو ۲۳ مدل آوا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۲۶۹,۰۰۰ ۲,۳۲۷,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۳۳۰,۰۰۰ ۲,۳۹۰,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۳۹۱,۰۰۰ ۲,۴۵۳,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۴۵۳,۰۰۰ ۲,۵۱۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

تفنگ MP۵ ترقه زن مدل FIRE ۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۴۸,۰۰۰ ۱,۰۷۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۷۷,۰۰۰ ۱,۱۰۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۰۵,۰۰۰ ۱,۱۳۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۳۴,۰۰۰ ۱,۱۶۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

جاروبرقی روکارتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۳,۹۰۰ ۱۷۸,۵۰۰
۱ ماهه ۱۷۸,۶۰۰ ۱۸۳,۳۰۰
۲ ماهه ۱۸۳,۳۰۰ ۱۸۸,۱۰۰
۳ ماهه ۱۸۸,۰۰۰ ۱۹۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد
بالا