جرثقیل تسما

جرثقیل تسما

جرثقیل تسما قابلیت تنظیم ارتفاع و طول قسمت حمل کننده

 

 

 

بالا