تریلر و لیفتراک تسما

تریلر و لیفتراک تسما

محصول شامل لیفتراک و کامیون که قسمت بار جداشونده هست،سی قطعه لگو،پالت ،قابلیت حمل اجسام

 

 

 

بالا