قیمت عمده اسباب بازی در پخش اسباب بازی برادران

جاکلیدی عروسکی پولیشی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۸,۰۰۰ ۱۷۱,۶۰۰
۱ ماهه ۱۷۵,۷۰۰ ۱۷۹,۴۰۰
۲ ماهه ۱۸۳,۳۰۰ ۱۸۷,۲۰۰
۳ ماهه ۱۹۱,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

کایت رنگین کمان عرض ۱/۱۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۸۲,۸۰۰ ۳۸۹,۸۰۰
۱ ماهه ۴۰۰,۲۰۰ ۴۰۷,۵۰۰
۲ ماهه ۴۱۷,۶۰۰ ۴۲۵,۲۰۰
۳ ماهه ۴۳۵,۰۰۰ ۴۴۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد

توپ اسفنجی متوسط

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۶,۳۰۰ ۱۷۰,۷۰۰
۱ ماهه ۱۷۳,۸۰۰ ۱۷۸,۴۰۰
۲ ماهه ۱۸۱,۴۰۰ ۱۸۶,۲۰۰
۳ ماهه ۱۸۹,۰۰۰ ۱۹۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۹۲ عدد

توپ اسفنجی کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۰,۸۰۰ ۱۱۳,۵۰۰
۱ ماهه ۱۱۵,۹۰۰ ۱۱۸,۶۰۰
۲ ماهه ۱۲۰,۹۰۰ ۱۲۳,۸۰۰
۳ ماهه ۱۲۶,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد

فرغون با وسایل قمری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۶۸,۱۰۰ ۴۷۷,۸۰۰
۱ ماهه ۴۸۹,۴۰۰ ۴۹۹,۵۰۰
۲ ماهه ۵۱۰,۷۰۰ ۵۲۱,۲۰۰
۳ ماهه ۵۳۲,۰۰۰ ۵۴۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

تفنگ با تیر کمان دراگون کاوش

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۱۷۴,۰۰۰ ۲,۲۲۷,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۲۷۳,۰۰۰ ۲,۳۲۸,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۳۷۲,۰۰۰ ۲,۴۲۹,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۴۷۱,۰۰۰ ۲,۵۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

عروسک اسب تک شاخ سپیده ( سایز ۲ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۷۷,۶۰۰ ۱,۰۰۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۲۲,۰۰۰ ۱,۰۴۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۶۶,۰۰۰ ۱,۰۹۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۱۱,۰۰۰ ۱,۱۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

عروسک مای مای APT

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۰۳۵,۰۰۰ ۳,۱۰۳,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۱۷۳,۰۰۰ ۳,۲۴۴,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۳۱۱,۰۰۰ ۳,۳۸۵,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۴۴۹,۰۰۰ ۳,۵۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

عروسک یونیکورن سپیده ( سایز ۱ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۲۲,۱۰۰ ۶۳۷,۱۰۰
۱ ماهه ۶۵۰,۴۰۰ ۶۶۶,۰۰۰
۲ ماهه ۶۷۸,۷۰۰ ۶۹۵,۰۰۰
۳ ماهه ۷۰۷,۰۰۰ ۷۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

فیگور کماندو سلفونی راشا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۷,۶۰۰ ۲۴۲,۸۰۰
۱ ماهه ۲۴۸,۴۰۰ ۲۵۳,۹۰۰
۲ ماهه ۲۵۹,۲۰۰ ۲۶۴,۹۰۰
۳ ماهه ۲۷۰,۰۰۰ ۲۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۸ عدد

کیف ابزار باب سازنده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۸۳,۱۰۰ ۴۹۴,۵۰۰
۱ ماهه ۵۰۵,۰۰۰ ۵۱۷,۰۰۰
۲ ماهه ۵۲۷,۰۰۰ ۵۳۹,۵۰۰
۳ ماهه ۵۴۹,۰۰۰ ۵۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

مسلسل جرقه زن راشا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۲,۱۰۰ ۲۹۹,۲۰۰
۱ ماهه ۳۰۵,۴۰۰ ۳۱۲,۸۰۰
۲ ماهه ۳۱۸,۷۰۰ ۳۲۶,۴۰۰
۳ ماهه ۳۳۲,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد
بالا