فروش عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

دفتر ۴۰ برگ (خط مشکی)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۳,۷۰۰ ۹۶,۴۰۰
۱ ماهه ۹۶,۸۰۰ ۹۹,۶۰۰
۲ ماهه ۹۹,۹۰۰ ۱۰۲,۸۰۰
۳ ماهه ۱۰۳,۰۰۰ ۱۰۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

دفتر ۴۰ برگ (خط آبی)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۱,۹۰۰ ۹۳,۷۰۰
۱ ماهه ۹۴,۹۰۰ ۹۶,۸۰۰
۲ ماهه ۹۷,۹۰۰ ۹۹,۹۰۰
۳ ماهه ۱۰۱,۰۰۰ ۱۰۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

چسب پهن ۵۰ یارد کریستال الفانت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۴,۶۰۰ ۱۳۸,۳۰۰
۱ ماهه ۱۳۹,۱۰۰ ۱۴۲,۸۰۰
۲ ماهه ۱۴۳,۵۰۰ ۱۴۷,۴۰۰
۳ ماهه ۱۴۸,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

مداد اتود فلزی ۰.۵ مدل ۶۸۶۰ الفانت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۲,۹۰۰ ۲۱۸,۴۰۰
۱ ماهه ۲۱۹,۹۰۰ ۲۲۵,۶۰۰
۲ ماهه ۲۲۶,۹۰۰ ۲۳۲,۸۰۰
۳ ماهه ۲۳۴,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد

مداد اتود فلزی ۰.۵ مدل ۸۷۶۰ الفانت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۲,۹۰۰ ۲۱۸,۴۰۰
۱ ماهه ۲۱۹,۹۰۰ ۲۲۵,۶۰۰
۲ ماهه ۲۲۶,۹۰۰ ۲۳۲,۸۰۰
۳ ماهه ۲۳۴,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

چسب همه کاره ۵۰ سی سی پاروت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۰,۱۰۰ ۱۱۲,۸۰۰
۱ ماهه ۱۱۳,۷۰۰ ۱۱۶,۵۰۰
۲ ماهه ۱۱۷,۳۰۰ ۱۲۰,۲۰۰
۳ ماهه ۱۲۱,۰۰۰ ۱۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

مداد اتود فلزی ۰.۵ مدل ۸۷۵۳ الفانت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۲,۹۰۰ ۲۱۸,۴۰۰
۱ ماهه ۲۱۹,۹۰۰ ۲۲۵,۶۰۰
۲ ماهه ۲۲۶,۹۰۰ ۲۳۲,۸۰۰
۳ ماهه ۲۳۴,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد

مداد اتود فلزی ۰.۵ مدل ۷۷۱۲ الفانت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۲,۹۰۰ ۲۱۸,۴۰۰
۱ ماهه ۲۱۹,۹۰۰ ۲۲۵,۶۰۰
۲ ماهه ۲۲۶,۹۰۰ ۲۳۲,۸۰۰
۳ ماهه ۲۳۴,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد

مداد اتود فلزی ۰.۵ مدل ۱۰۰۱ الفانت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۲,۹۰۰ ۲۱۸,۴۰۰
۱ ماهه ۲۱۹,۹۰۰ ۲۲۵,۶۰۰
۲ ماهه ۲۲۶,۹۰۰ ۲۳۲,۸۰۰
۳ ماهه ۲۳۴,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

خودکار آبی ۱ میل الفانت مدل G۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴,۵۰۰ ۲۵,۴۰۰
۱ ماهه ۲۵,۳۰۰ ۲۶,۳۰۰
۲ ماهه ۲۶,۱۰۰ ۲۷,۱۰۰
۳ ماهه ۲۷,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

چسب پهن ۱۸۰ یارد کریستال الفانت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۴۴,۲۰۰ ۶۵۹,۷۰۰
۱ ماهه ۶۶۵,۵۰۰ ۶۸۱,۵۰۰
۲ ماهه ۶۸۶,۷۰۰ ۷۰۳,۲۰۰
۳ ماهه ۷۰۸,۰۰۰ ۷۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

چسب همه کاره ۳۰ سی سی پاروت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۸,۲۰۰ ۹۰,۰۰۰
۱ ماهه ۹۱,۱۰۰ ۹۳,۰۰۰
۲ ماهه ۹۴,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰
۳ ماهه ۹۷,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۴ عدد
بالا