فروش عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

قاشق و چنگال کودک حامد پلاست

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۲,۷۰۰ ۸۶,۲۰۰
۱ چک ۸۶,۴۰۰ ۹۰,۱۰۰
۳ چک ۹۰,۲۰۰ ۹۴,۰۰۰
۵ چک ۹۴,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

برچسب انیمیشنی بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۱,۹۰۰ ۵۳,۶۰۰
۱ چک ۵۴,۲۰۰ ۵۶,۱۰۰
۳ چک ۵۶,۶۰۰ ۵۸,۵۰۰
۵ چک ۵۹,۰۰۰ ۶۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۲۰۰ عدد

پاک کن رنگی ۴۰۰۹ CBS

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۸,۴۰۰ ۵۰,۱۰۰
۱ چک ۵۰,۶۰۰ ۵۲,۴۰۰
۳ چک ۵۲,۸۰۰ ۵۴,۷۰۰
۵ چک ۵۵,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶۰ عدد

خودکار مشکی ۲۱۱۲ ایمر ( IMMER )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۹,۵۰۰ ۷۳,۰۰۰
۱ چک ۷۲,۶۰۰ ۷۶,۳۰۰
۳ چک ۷۵,۸۰۰ ۷۹,۶۰۰
۵ چک ۷۹,۰۰۰ ۸۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰۰ عدد

خودکار قرمز ۲۱۱۲ ایمر ( IMMER )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۹,۵۰۰ ۷۳,۰۰۰
۱ چک ۷۲,۶۰۰ ۷۶,۳۰۰
۳ چک ۷۵,۸۰۰ ۷۹,۶۰۰
۵ چک ۷۹,۰۰۰ ۸۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰۰ عدد

مداد مشکی ۳ گوش آرتلاین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۱,۹۰۰ ۵۴,۵۰۰
۱ چک ۵۴,۲۰۰ ۵۷,۰۰۰
۳ چک ۵۶,۶۰۰ ۵۹,۵۰۰
۵ چک ۵۹,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

پاک کن میوه ای آرتلاین ( بسته بندی ۳۰ تایی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۰,۷۰۰ ۶۴,۲۰۰
۱ چک ۶۳,۴۰۰ ۶۷,۱۰۰
۳ چک ۶۶,۲۰۰ ۷۰,۰۰۰
۵ چک ۶۹,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰۰ عدد

پاک کن میوه ای آرتلاین ( بسته بندی ۲۰ تایی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۹,۲۰۰ ۸۲,۷۰۰
۱ چک ۸۲,۸۰۰ ۸۶,۴۰۰
۳ چک ۸۶,۴۰۰ ۹۰,۲۰۰
۵ چک ۹۰,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰۰ عدد

چسب نواری جکسون

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۱,۹۰۰ ۵۳,۶۰۰
۱ چک ۵۴,۲۰۰ ۵۶,۱۰۰
۳ چک ۵۶,۶۰۰ ۵۸,۵۰۰
۵ چک ۵۹,۰۰۰ ۶۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

برچسب انیمیشنی متوسط

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۸,۴۰۰ ۵۰,۱۰۰
۱ چک ۵۰,۶۰۰ ۵۲,۴۰۰
۳ چک ۵۲,۸۰۰ ۵۴,۷۰۰
۵ چک ۵۵,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد

مداد مشکی کوییلو ( QUILO )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۶,۶۰۰ ۴۹,۲۰۰
۱ چک ۴۸,۷۰۰ ۵۱,۵۰۰
۳ چک ۵۰,۸۰۰ ۵۳,۷۰۰
۵ چک ۵۳,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

مداد قرمز کوییلو ( QUILO )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۱,۹۰۰ ۵۴,۵۰۰
۱ چک ۵۴,۲۰۰ ۵۷,۰۰۰
۳ چک ۵۶,۶۰۰ ۵۹,۵۰۰
۵ چک ۵۹,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا