فروش عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

فرفره طرح دار N سام تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱,۳۰۰ ۴۲,۲۰۰
۱ ماهه ۴۳,۲۰۰ ۴۴,۱۰۰
۲ ماهه ۴۵,۱۰۰ ۴۶,۰۰۰
۳ ماهه ۴۷,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد

مداد قرمز ادمیرال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰,۲۰۰ ۲۰,۲۰۰
۱ ماهه ۲۱,۱۰۰ ۲۱,۱۰۰
۲ ماهه ۲۲,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰
۳ ماهه ۲۳,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۱۶۰ عدد

مداد مشکی سدار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۶,۰۰۰ ۳۶,۹۰۰
۱ ماهه ۳۷,۷۰۰ ۳۸,۶۰۰
۲ ماهه ۳۹,۳۰۰ ۴۰,۳۰۰
۳ ماهه ۴۱,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴۰ عدد

مداد سیاه آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱,۳۰۰ ۴۲,۲۰۰
۱ ماهه ۴۳,۲۰۰ ۴۴,۱۰۰
۲ ماهه ۴۵,۱۰۰ ۴۶,۰۰۰
۳ ماهه ۴۷,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
مشاهده قیمت جشنواره و شرایط پرداخت آریا

تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

توپ پینگ پنگ طرح خارجی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲,۸۰۰ ۲۳,۷۰۰
۱ ماهه ۲۳,۹۰۰ ۲۴,۸۰۰
۲ ماهه ۲۴,۹۰۰ ۲۵,۹۰۰
۳ ماهه ۲۶,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد

سوزن توپ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱,۴۰۰ ۱۲,۳۰۰
۱ ماهه ۱۱,۹۰۰ ۱۲,۸۰۰
۲ ماهه ۱۲,۴۰۰ ۱۳,۴۰۰
۳ ماهه ۱۳,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰۰۰ عدد

فوت فوتک سوتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵,۸۰۰ ۱۶,۷۰۰
۱ ماهه ۱۶,۵۰۰ ۱۷,۴۰۰
۲ ماهه ۱۷,۲۰۰ ۱۸,۲۰۰
۳ ماهه ۱۸,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰۰۰ عدد

خودکار مشکی تریپل ( triple )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸,۱۰۰ ۲۹,۰۰۰
۱ ماهه ۲۹,۴۰۰ ۳۰,۳۰۰
۲ ماهه ۳۰,۷۰۰ ۳۱,۶۰۰
۳ ماهه ۳۲,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰۰ عدد

دفترچه یادداشت فنر دوبل کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴,۰۰۰ ۴۵,۷۰۰
۱ ماهه ۴۶,۰۰۰ ۴۷,۸۰۰
۲ ماهه ۴۸,۰۰۰ ۴۹,۹۰۰
۳ ماهه ۵۰,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

تراش کرونا ۹۹۹۹

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲,۵۰۰ ۳۳,۴۰۰
۱ ماهه ۳۴,۰۰۰ ۳۴,۹۰۰
۲ ماهه ۳۵,۵۰۰ ۳۶,۴۰۰
۳ ماهه ۳۷,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰۰ عدد

مداد مشکی ، قرمز آوات

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱,۱۰۰ ۲۲,۰۰۰
۱ ماهه ۲۲,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰
۲ ماهه ۲۳,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰
۳ ماهه ۲۴,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴۰ عدد

خودکار سبز ( race ) پلیکان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲,۵۰۰ ۳۳,۴۰۰
۱ ماهه ۳۴,۰۰۰ ۳۴,۹۰۰
۲ ماهه ۳۵,۵۰۰ ۳۶,۴۰۰
۳ ماهه ۳۷,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰۰ عدد
بالا