فروش عمده محصولات اسباب بازی ها نیکو در پخش اسباب بازی برادران

قطار نیکو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۴۶,۳۰۰ ۸۶۷,۶۰۰
۱ ماهه ۸۶۹,۲۰۰ ۸۹۱,۱۰۰
۲ ماهه ۸۹۲,۱۰۰ ۹۱۴,۵۰۰
۳ ماهه ۹۱۵,۰۰۰ ۹۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

تراکتور نشکن نیکو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۸۰,۹۰۰ ۵۹۵,۷۰۰
۱ ماهه ۵۹۶,۶۰۰ ۶۱۱,۸۰۰
۲ ماهه ۶۱۲,۳۰۰ ۶۲۷,۹۰۰
۳ ماهه ۶۲۸,۰۰۰ ۶۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کامیون آتش نشانی نیکو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۲۳,۳۰۰ ۷۴۲,۷۰۰
۱ ماهه ۷۴۲,۹۰۰ ۷۶۲,۸۰۰
۲ ماهه ۷۶۲,۴۰۰ ۷۸۲,۹۰۰
۳ ماهه ۷۸۲,۰۰۰ ۸۰۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

مینی آتش نشانی نیکو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۰,۲۰۰ ۲۸۷,۶۰۰
۱ ماهه ۲۸۷,۸۰۰ ۲۹۵,۴۰۰
۲ ماهه ۲۹۵,۴۰۰ ۳۰۳,۲۰۰
۳ ماهه ۳۰۳,۰۰۰ ۳۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

قایق موتوری نیکو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۳,۱۰۰ ۱۸۷,۷۰۰
۱ ماهه ۱۸۸,۱۰۰ ۱۹۲,۸۰۰
۲ ماهه ۱۹۳,۰۰۰ ۱۹۷,۹۰۰
۳ ماهه ۱۹۸,۰۰۰ ۲۰۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

کمپرسی نشکن نیکو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۷۸,۰۰۰ ۶۹۵,۶۰۰
۱ ماهه ۶۹۶,۳۰۰ ۷۱۴,۴۰۰
۲ ماهه ۷۱۴,۶۰۰ ۷۳۳,۲۰۰
۳ ماهه ۷۳۳,۰۰۰ ۷۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کامیون خودروبر نیکو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۵۳,۸۰۰ ۷۷۴,۲۰۰
۱ ماهه ۷۷۴,۲۰۰ ۷۹۵,۱۰۰
۲ ماهه ۷۹۴,۶۰۰ ۸۱۶,۰۰۰
۳ ماهه ۸۱۵,۰۰۰ ۸۳۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

مینی کمپرسی نشکن نیکو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۶,۰۰۰ ۳۰۳,۴۰۰
۱ ماهه ۳۰۴,۰۰۰ ۳۱۱,۶۰۰
۲ ماهه ۳۱۲,۰۰۰ ۳۱۹,۸۰۰
۳ ماهه ۳۲۰,۰۰۰ ۳۲۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

مینی میکسر نیکو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۶,۰۰۰ ۳۰۳,۴۰۰
۱ ماهه ۳۰۴,۰۰۰ ۳۱۱,۶۰۰
۲ ماهه ۳۱۲,۰۰۰ ۳۱۹,۸۰۰
۳ ماهه ۳۲۰,۰۰۰ ۳۲۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ماشین مسابقه ای نیکو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۲,۸۰۰ ۱۶۷,۴۰۰
۱ ماهه ۱۶۷,۲۰۰ ۱۷۱,۹۰۰
۲ ماهه ۱۷۱,۶۰۰ ۱۷۶,۴۰۰
۳ ماهه ۱۷۶,۰۰۰ ۱۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

گردونه نشکن جعبه ای نیکو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۷,۸۰۰ ۵۲۰,۷۰۰
۱ ماهه ۵۲۱,۵۰۰ ۵۳۴,۸۰۰
۲ ماهه ۵۳۵,۲۰۰ ۵۴۸,۹۰۰
۳ ماهه ۵۴۹,۰۰۰ ۵۶۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

حمل زباله نشکن نیکو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۴۶,۳۰۰ ۸۶۷,۶۰۰
۱ ماهه ۸۶۹,۲۰۰ ۸۹۱,۱۰۰
۲ ماهه ۸۹۲,۱۰۰ ۹۱۴,۵۰۰
۳ ماهه ۹۱۵,۰۰۰ ۹۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا