فروش عمده فیجت ، اسکویشی ،میشبال در پخش اسباب بازی برادران

 • ورزشی بزرگسال

  ورزشی بزرگسال

 • ورزش های کودکانه

  ورزش های کودکانه

 • قمقمه ، ظرف غذا ، لیوان

  قمقمه ، ظرف غذا...

 • فیجت ، اسکویشی ،میشبال

  فیجت ، اسکویشی...

فیجت یونی کرن سبددار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱۹,۷۰۰ ۴۲۹,۴۰۰
۱ ماهه ۴۳۸,۸۰۰ ۴۴۸,۹۰۰
۲ ماهه ۴۵۷,۹۰۰ ۴۶۸,۴۰۰
۳ ماهه ۴۷۷,۰۰۰ ۴۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

فیجت شیشه شیر خامه ای ( بزرگ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۰,۰۰۰ ۳۳۷,۰۰۰
۱ ماهه ۳۴۵,۰۰۰ ۳۵۲,۳۰۰
۲ ماهه ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۷,۶۰۰
۳ ماهه ۳۷۵,۰۰۰ ۳۸۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

خمیر جینگیلی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۳,۶۰۰ ۸۴,۴۰۰
۱ ماهه ۸۷,۴۰۰ ۸۸,۳۰۰
۲ ماهه ۹۱,۲۰۰ ۹۲,۱۰۰
۳ ماهه ۹۵,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۵ عدد

فیجت یونی کرن خاک ژله ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۷,۶۰۰ ۳۲۴,۷۰۰
۱ ماهه ۳۳۲,۱۰۰ ۳۳۹,۴۰۰
۲ ماهه ۳۴۶,۵۰۰ ۳۵۴,۲۰۰
۳ ماهه ۳۶۱,۰۰۰ ۳۶۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

میشبال دونه اناری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۱,۳۰۰ ۱۵۴,۸۰۰
۱ ماهه ۱۵۸,۲۰۰ ۱۶۱,۹۰۰
۲ ماهه ۱۶۵,۱۰۰ ۱۶۸,۹۰۰
۳ ماهه ۱۷۲,۰۰۰ ۱۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

فیجت سگ خاک ژله ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۷,۷۰۰ ۲۹۳,۹۰۰
۱ ماهه ۳۰۰,۸۰۰ ۳۰۷,۲۰۰
۲ ماهه ۳۱۳,۹۰۰ ۳۲۰,۶۰۰
۳ ماهه ۳۲۷,۰۰۰ ۳۳۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

فیجت حیوانات ۲۶۴

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۱,۰۰۰ ۲۷۷,۲۰۰
۱ ماهه ۲۸۳,۳۰۰ ۲۸۹,۸۰۰
۲ ماهه ۲۹۵,۶۰۰ ۳۰۲,۴۰۰
۳ ماهه ۳۰۸,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

پاپیت گیم ۲۰۴۸

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۵۴,۰۰۰ ۱,۵۸۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۲۴,۰۰۰ ۱,۶۵۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۹۵,۰۰۰ ۱,۷۳۱,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۷۶۶,۰۰۰ ۱,۸۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

پاپیت گیم ۲۱۴۸

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۵۴,۰۰۰ ۱,۵۸۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۲۴,۰۰۰ ۱,۶۵۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۹۵,۰۰۰ ۱,۷۳۱,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۷۶۶,۰۰۰ ۱,۸۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

فیجت خامه ای سگ بول داگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱۳,۶۰۰ ۴۲۳,۲۰۰
۱ ماهه ۴۳۲,۴۰۰ ۴۴۲,۵۰۰
۲ ماهه ۴۵۱,۲۰۰ ۴۶۱,۷۰۰
۳ ماهه ۴۷۰,۰۰۰ ۴۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۹۲ عدد

فیجت خامه ای شیشه شیر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۴,۲۰۰ ۲۹۱,۲۰۰
۱ ماهه ۲۹۷,۱۰۰ ۳۰۴,۵۰۰
۲ ماهه ۳۱۰,۰۰۰ ۳۱۷,۷۰۰
۳ ماهه ۳۲۳,۰۰۰ ۳۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

فیجت عنکبوت خامه ای پاستیلی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۴۷,۶۰۰ ۳۵۵,۵۰۰
۱ ماهه ۳۶۳,۴۰۰ ۳۷۱,۶۰۰
۲ ماهه ۳۷۹,۲۰۰ ۳۸۷,۸۰۰
۳ ماهه ۳۹۵,۰۰۰ ۴۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد
بالا