لیست قیمت اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

روبیک آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۱,۶۰۰ ۲۵۸,۰۰۰
۱ ماهه ۲۵۸,۴۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
۲ ماهه ۲۶۵,۲۰۰ ۲۷۲,۰۰۰
۳ ماهه ۲۷۲,۰۰۰ ۲۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

مینی بوس بنز مای توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۶,۵۰۰ ۵۵۰,۳۰۰
۱ ماهه ۵۵۱,۰۰۰ ۵۶۵,۲۰۰
۲ ماهه ۵۶۵,۵۰۰ ۵۸۰,۱۰۰
۳ ماهه ۵۸۰,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

عروسک دختر روسی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۹,۸۰۰ ۲۰۴,۴۰۰
۱ ماهه ۲۰۵,۲۰۰ ۲۰۹,۹۰۰
۲ ماهه ۲۱۰,۶۰۰ ۲۱۵,۴۰۰
۳ ماهه ۲۱۶,۰۰۰ ۲۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۰ عدد

میله هزار سازه ۲۰۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۴,۱۰۰ ۵۱۷,۰۰۰
۱ ماهه ۵۱۷,۷۰۰ ۵۳۱,۰۰۰
۲ ماهه ۵۳۱,۳۰۰ ۵۴۵,۰۰۰
۳ ماهه ۵۴۵,۰۰۰ ۵۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کلاش توپ انداز کیفی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۶,۳۰۰ ۵۴۰,۲۰۰
۱ ماهه ۵۴۰,۵۰۰ ۵۵۴,۸۰۰
۲ ماهه ۵۵۴,۷۰۰ ۵۶۹,۴۰۰
۳ ماهه ۵۶۹,۰۰۰ ۵۸۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

گیتار ۴۵ سانتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۷۷,۳۰۰ ۴۹۰,۲۰۰
۱ ماهه ۴۹۰,۲۰۰ ۵۰۳,۵۰۰
۲ ماهه ۵۰۳,۱۰۰ ۵۱۶,۷۰۰
۳ ماهه ۵۱۶,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

موتور هوندا وکیومی مای توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۷,۸۰۰ ۵۲۱,۷۰۰
۱ ماهه ۵۲۱,۵۰۰ ۵۳۵,۸۰۰
۲ ماهه ۵۳۵,۲۰۰ ۵۴۹,۹۰۰
۳ ماهه ۵۴۹,۰۰۰ ۵۶۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸ عدد

بلوکه ساز ۴۸ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۰۹,۴۰۰ ۷۲۷,۰۰۰
۱ ماهه ۷۲۸,۶۰۰ ۷۴۶,۷۰۰
۲ ماهه ۷۴۷,۸۰۰ ۷۶۶,۳۰۰
۳ ماهه ۷۶۷,۰۰۰ ۷۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۱ عدد

تفنگ آبپاش بطری خور

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۵,۰۰۰ ۵۶۷,۹۰۰
۱ ماهه ۵۷۰,۰۰۰ ۵۸۳,۳۰۰
۲ ماهه ۵۸۵,۰۰۰ ۵۹۸,۶۰۰
۳ ماهه ۶۰۰,۰۰۰ ۶۱۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۲ عدد

بلوکه ساز ۶۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۸۰,۶۰۰ ۹۰۲,۸۰۰
۱ ماهه ۹۰۴,۴۰۰ ۹۲۷,۲۰۰
۲ ماهه ۹۲۸,۲۰۰ ۹۵۱,۶۰۰
۳ ماهه ۹۵۲,۰۰۰ ۹۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

تفنگ ساچمه (یوزی) m۳۵

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۹۲,۷۰۰ ۸۱۴,۰۰۰
۱ ماهه ۸۱۴,۱۰۰ ۸۳۶,۰۰۰
۲ ماهه ۸۳۵,۵۰۰ ۸۵۸,۰۰۰
۳ ماهه ۸۵۷,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

گیتار ۶۳ سانتی طرح چوب

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۱۵,۸۰۰ ۸۳۶,۲۰۰
۱ ماهه ۸۳۷,۹۰۰ ۸۵۸,۸۰۰
۲ ماهه ۸۵۹,۹۰۰ ۸۸۱,۴۰۰
۳ ماهه ۸۸۲,۰۰۰ ۹۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد
بالا