خرید عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

روبیک آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۵,۷۰۰ ۲۵۲,۰۰۰
۱ ماهه ۲۵۳,۸۰۰ ۲۶۰,۳۰۰
۲ ماهه ۲۶۱,۹۰۰ ۲۶۸,۶۰۰
۳ ماهه ۲۷۰,۰۰۰ ۲۷۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

گهواره با عروسک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴۱,۳۰۰ ۴۵۳,۱۰۰
۱ ماهه ۴۵۵,۹۰۰ ۴۶۸,۱۰۰
۲ ماهه ۴۷۰,۴۰۰ ۴۸۳,۰۰۰
۳ ماهه ۴۸۵,۰۰۰ ۴۹۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

کلاش توپ انداز کیفی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۹۶,۰۰۰ ۶۱۱,۵۰۰
۱ ماهه ۶۱۵,۷۰۰ ۶۳۱,۶۰۰
۲ ماهه ۶۳۵,۳۰۰ ۶۵۱,۸۰۰
۳ ماهه ۶۵۵,۰۰۰ ۶۷۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

گیتار ۴۵ سانتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۴,۱۰۰ ۵۱۷,۷۰۰
۱ ماهه ۵۲۰,۷۰۰ ۵۳۴,۸۰۰
۲ ماهه ۵۳۷,۳۰۰ ۵۵۱,۹۰۰
۳ ماهه ۵۵۴,۰۰۰ ۵۶۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

موتور هوندا وکیومی مای توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۵۱,۵۰۰ ۶۶۸,۸۰۰
۱ ماهه ۶۷۳,۰۰۰ ۶۹۰,۹۰۰
۲ ماهه ۶۹۴,۵۰۰ ۷۱۲,۹۰۰
۳ ماهه ۷۱۶,۰۰۰ ۷۳۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸ عدد

تفنگ آبپاش بطری خور

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۹۴,۲۰۰ ۶۰۷,۸۰۰
۱ ماهه ۶۱۳,۸۰۰ ۶۲۷,۹۰۰
۲ ماهه ۶۳۳,۴۰۰ ۶۴۷,۹۰۰
۳ ماهه ۶۵۳,۰۰۰ ۶۶۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۲ عدد

بلوکه ساز ۶۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۲۵,۰۰۰ ۱,۰۵۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۵۹,۰۰۰ ۱,۰۸۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۹۳,۰۰۰ ۱,۱۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۲۷,۰۰۰ ۱,۱۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

تفنگ ساچمه (یوزی) m۳۵

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۵۶,۳۰۰ ۸۷۷,۲۰۰
۱ ماهه ۸۸۴,۵۰۰ ۹۰۶,۱۰۰
۲ ماهه ۹۱۲,۷۰۰ ۹۳۵,۰۰۰
۳ ماهه ۹۴۱,۰۰۰ ۹۶۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

گیتار ۶۳ سانتی فانتزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۲۴,۵۰۰ ۹۴۹,۱۰۰
۱ ماهه ۹۵۵,۰۰۰ ۹۸۰,۴۰۰
۲ ماهه ۹۸۵,۵۰۰ ۱,۰۱۱,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۱۶,۰۰۰ ۱,۰۴۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

قمقمه ساعت مهرسا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۶,۶۰۰ ۲۶۲,۹۰۰
۱ ماهه ۲۶۵,۰۰۰ ۲۷۱,۶۰۰
۲ ماهه ۲۷۳,۵۰۰ ۲۸۰,۳۰۰
۳ ماهه ۲۸۲,۰۰۰ ۲۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

چسبونک طرح دار آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۰۰,۳۰۰ ۳۰۸,۴۰۰
۱ ماهه ۳۱۰,۲۰۰ ۳۱۸,۶۰۰
۲ ماهه ۳۲۰,۱۰۰ ۳۲۸,۸۰۰
۳ ماهه ۳۳۰,۰۰۰ ۳۳۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۱۰ عدد

گیتار ۹۰ سانت طرح چوب

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۶۶,۰۰۰ ۱,۱۹۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۰۵,۰۰۰ ۱,۲۳۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۴۳,۰۰۰ ۱,۲۷۵,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۸۲,۰۰۰ ۱,۳۱۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴ عدد
بالا