قیمت عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

جاکلیدی عروسکی پولیشی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۸,۰۰۰ ۱۷۱,۶۰۰
۱ ماهه ۱۷۵,۷۰۰ ۱۷۹,۴۰۰
۲ ماهه ۱۸۳,۳۰۰ ۱۸۷,۲۰۰
۳ ماهه ۱۹۱,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

توپ اسفنجی متوسط

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۶,۳۰۰ ۱۷۰,۷۰۰
۱ ماهه ۱۷۳,۸۰۰ ۱۷۸,۴۰۰
۲ ماهه ۱۸۱,۴۰۰ ۱۸۶,۲۰۰
۳ ماهه ۱۸۹,۰۰۰ ۱۹۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۹۲ عدد

توپ اسفنجی کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۰,۸۰۰ ۱۱۳,۵۰۰
۱ ماهه ۱۱۵,۹۰۰ ۱۱۸,۶۰۰
۲ ماهه ۱۲۰,۹۰۰ ۱۲۳,۸۰۰
۳ ماهه ۱۲۶,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد

کارتخوان سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۱,۳۰۰ ۱۵۴,۸۰۰
۱ ماهه ۱۵۸,۲۰۰ ۱۶۱,۹۰۰
۲ ماهه ۱۶۵,۱۰۰ ۱۶۸,۹۰۰
۳ ماهه ۱۷۲,۰۰۰ ۱۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

دفترچه سیمی فانتزی کودک و آینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۱,۷۰۰ ۱۱۴,۴۰۰
۱ ماهه ۱۱۶,۸۰۰ ۱۱۹,۶۰۰
۲ ماهه ۱۲۱,۹۰۰ ۱۲۴,۸۰۰
۳ ماهه ۱۲۷,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد

دفترچه آسان ضرب کودک و آینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۹,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰
۱ ماهه ۱۴۵,۳۰۰ ۱۴۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱۵۱,۶۰۰ ۱۵۵,۵۰۰
۳ ماهه ۱۵۸,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰۰ عدد

دستگاه کارتخوان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۸,۱۰۰ ۱۴۰,۸۰۰
۱ ماهه ۱۴۴,۴۰۰ ۱۴۷,۲۰۰
۲ ماهه ۱۵۰,۷۰۰ ۱۵۳,۶۰۰
۳ ماهه ۱۵۷,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

فرفره لاک پشتی ( سایز ۱ ) ( بسته ۱۲ عددی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۰,۸۰۰ ۱۱۳,۵۰۰
۱ ماهه ۱۱۵,۹۰۰ ۱۱۸,۶۰۰
۲ ماهه ۱۲۰,۹۰۰ ۱۲۳,۸۰۰
۳ ماهه ۱۲۶,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

فشفشه قلبی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۲,۶۰۰ ۱۱۵,۲۰۰
۱ ماهه ۱۱۷,۷۰۰ ۱۲۰,۵۰۰
۲ ماهه ۱۲۲,۸۰۰ ۱۲۵,۷۰۰
۳ ماهه ۱۲۸,۰۰۰ ۱۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

قمقمه شفاف طرح کشتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۱,۶۰۰ ۱۷۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱۷۹,۴۰۰ ۱۸۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱۸۷,۲۰۰ ۱۹۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱۹۵,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۲ عدد

یویو JN سام تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۷,۰۰۰ ۱۱۹,۶۰۰
۱ ماهه ۱۲۲,۳۰۰ ۱۲۵,۱۰۰
۲ ماهه ۱۲۷,۶۰۰ ۱۳۰,۵۰۰
۳ ماهه ۱۳۳,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

فیگور لاک پشت نینجا آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۱,۰۰۰ ۱۶۵,۴۰۰
۱ ماهه ۱۶۸,۳۰۰ ۱۷۲,۹۰۰
۲ ماهه ۱۷۵,۶۰۰ ۱۸۰,۴۰۰
۳ ماهه ۱۸۳,۰۰۰ ۱۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد
بالا