خرید عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

مداد رنگی ۶ رنگ مقوایی آسیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۹,۲۰۰ ۱۲۱,۹۰۰
۱ ماهه ۱۲۳,۱۰۰ ۱۲۵,۹۰۰
۲ ماهه ۱۲۷,۰۰۰ ۱۲۹,۹۰۰
۳ ماهه ۱۳۱,۰۰۰ ۱۳۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸۰ عدد

خط کش ژله ای ۳۰ سانتی نقاله دار صریر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۶,۴۰۰ ۹۹,۱۰۰
۱ ماهه ۹۹,۶۰۰ ۱۰۲,۴۰۰
۲ ماهه ۱۰۲,۸۰۰ ۱۰۵,۷۰۰
۳ ماهه ۱۰۶,۰۰۰ ۱۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۴۰ عدد

منچ بنری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۹,۲۰۰ ۱۸۳,۸۰۰
۱ ماهه ۱۸۵,۱۰۰ ۱۸۹,۸۰۰
۲ ماهه ۱۹۱,۰۰۰ ۱۹۵,۹۰۰
۳ ماهه ۱۹۷,۰۰۰ ۲۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

ماژیک وایت برد قرمز سرگرد اطلس

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۴,۶۰۰ ۹۷,۳۰۰
۱ ماهه ۹۷,۷۰۰ ۱۰۰,۵۰۰
۲ ماهه ۱۰۰,۸۰۰ ۱۰۳,۷۰۰
۳ ماهه ۱۰۴,۰۰۰ ۱۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

شابلون اشکال هندسی صریر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۷,۴۰۰ ۱۷۱,۹۰۰
۱ ماهه ۱۷۲,۹۰۰ ۱۷۷,۶۰۰
۲ ماهه ۱۷۸,۴۰۰ ۱۸۳,۳۰۰
۳ ماهه ۱۸۴,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۱۲ عدد

شابلون حیوانات صریر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۷,۴۰۰ ۱۷۱,۹۰۰
۱ ماهه ۱۷۲,۹۰۰ ۱۷۷,۶۰۰
۲ ماهه ۱۷۸,۴۰۰ ۱۸۳,۳۰۰
۳ ماهه ۱۸۴,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۱۶ عدد

شابلون گل و میوه صریر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۷,۴۰۰ ۱۷۱,۹۰۰
۱ ماهه ۱۷۲,۹۰۰ ۱۷۷,۶۰۰
۲ ماهه ۱۷۸,۴۰۰ ۱۸۳,۳۰۰
۳ ماهه ۱۸۴,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۱۶ عدد

لاک غلط گیر پاستلی ۷ میل کرونا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۵,۵۰۰ ۱۱۹,۲۰۰
۱ ماهه ۱۱۹,۳۰۰ ۱۲۳,۱۰۰
۲ ماهه ۱۲۳,۱۰۰ ۱۲۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱۲۷,۰۰۰ ۱۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۶۴ عدد

مداد رنگی ۶ رنگ بلند مقوایی ادمیرال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۸,۳۰۰ ۱۳۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱۳۲,۵۰۰ ۱۳۵,۳۰۰
۲ ماهه ۱۳۶,۷۰۰ ۱۳۹,۶۰۰
۳ ماهه ۱۴۱,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد

مداد اتود متال ۰.۷

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۰,۱۰۰ ۱۷۴,۷۰۰
۱ ماهه ۱۷۵,۷۰۰ ۱۸۰,۴۰۰
۲ ماهه ۱۸۱,۳۰۰ ۱۸۶,۲۰۰
۳ ماهه ۱۸۷,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴۰ عدد

مداد اتود متال ۰.۵

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۰,۱۰۰ ۱۷۴,۷۰۰
۱ ماهه ۱۷۵,۷۰۰ ۱۸۰,۴۰۰
۲ ماهه ۱۸۱,۳۰۰ ۱۸۶,۲۰۰
۳ ماهه ۱۸۷,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۶۴ عدد

لاک غلط گیر ۷ میل کرونا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۵,۵۰۰ ۱۱۹,۲۰۰
۱ ماهه ۱۱۹,۳۰۰ ۱۲۳,۱۰۰
۲ ماهه ۱۲۳,۱۰۰ ۱۲۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱۲۷,۰۰۰ ۱۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۶۴ عدد
بالا