قیمت عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

تفنگ با تیر کمان دراگون کاوش

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۱۷۴,۰۰۰ ۲,۲۲۷,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۲۷۳,۰۰۰ ۲,۳۲۸,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۳۷۲,۰۰۰ ۲,۴۲۹,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۴۷۱,۰۰۰ ۲,۵۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

عروسک اسب تک شاخ سپیده ( سایز ۲ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۷۷,۶۰۰ ۱,۰۰۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۲۲,۰۰۰ ۱,۰۴۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۶۶,۰۰۰ ۱,۰۹۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۱۱,۰۰۰ ۱,۱۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

عروسک مای مای APT

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۰۳۵,۰۰۰ ۳,۱۰۳,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۱۷۳,۰۰۰ ۳,۲۴۴,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۳۱۱,۰۰۰ ۳,۳۸۵,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۴۴۹,۰۰۰ ۳,۵۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

تفنگ برنارد ۲ کاره راشا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۰۳,۷۰۰ ۹۲۵,۷۰۰
۱ ماهه ۹۴۴,۸۰۰ ۹۶۷,۸۰۰
۲ ماهه ۹۸۵,۹۰۰ ۱,۰۰۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۲۷,۰۰۰ ۱,۰۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۲ عدد

میکسر کنترلی huina

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴,۹۲۰,۰۰۰ ۱۵,۲۳۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۵,۵۹۰,۰۰۰ ۱۵,۹۳۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۶,۲۷۰,۰۰۰ ۱۶,۶۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۶,۹۵۰,۰۰۰ ۱۷,۳۱۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

بیل مکانیکی فکری موزیکال تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۹۶۲,۰۰۰ ۳,۰۲۹,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۰۹۶,۰۰۰ ۳,۱۶۷,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۲۳۱,۰۰۰ ۳,۳۰۵,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۳۶۶,۰۰۰ ۳,۴۴۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کامیون کوهستان سلفونی زرین G۱/۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۵۹,۰۰۰ ۱,۱۸۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۱۲,۰۰۰ ۱,۲۴۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۶۵,۰۰۰ ۱,۲۹۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۱۸,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

وانت پیکاپ زرین تویز ( توری )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۴۶,۰۰۰ ۱,۵۸۴,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۱۶,۰۰۰ ۱,۶۵۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۸۶,۰۰۰ ۱,۷۲۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۷۵۷,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

هامر ارتشی ( جعبه ای ) زرین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۶۲,۰۰۰ ۱,۶۰۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۳۳,۰۰۰ ۱,۶۷۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۷۰۴,۰۰۰ ۱,۷۴۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۷۷۶,۰۰۰ ۱,۸۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

کامیون حمل موشک آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۶۶,۲۰۰ ۹۹۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۱۰,۰۰۰ ۱,۰۳۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۵۴,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۹۸,۰۰۰ ۱,۱۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۶ عدد

آتش نشانی فکری موزیکال تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۹۶۲,۰۰۰ ۳,۰۲۹,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۰۹۶,۰۰۰ ۳,۱۶۷,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۲۳۱,۰۰۰ ۳,۳۰۵,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۳۶۶,۰۰۰ ۳,۴۴۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

میکسر فکری موزیکال تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۹۶۲,۰۰۰ ۳,۰۲۹,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۰۹۶,۰۰۰ ۳,۱۶۷,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۲۳۱,۰۰۰ ۳,۳۰۵,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۳۶۶,۰۰۰ ۳,۴۴۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد
بالا