لیست قیمت اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

تانک چرخ دنده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۲۲۰,۰۰۰ ۲,۲۷۸,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۲۸۰,۰۰۰ ۲,۳۳۹,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۲,۴۰۱,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۴۰۱,۰۰۰ ۲,۴۶۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

توپ شیطونک سایز ۳۲ ( آبرنگی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۳۰,۰۰۰ ۱,۳۶۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۳۶۶,۰۰۰ ۱,۴۰۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۰۲,۰۰۰ ۱,۴۳۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۴۳۸,۰۰۰ ۱,۴۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ماشین دومینو ۶۰ قطعه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۸۶۲,۰۰۰ ۳,۹۶۲,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۹۶۷,۰۰۰ ۴,۰۶۹,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۰۷۱,۰۰۰ ۴,۱۷۶,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۱۷۶,۰۰۰ ۴,۲۸۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

دفترچه یادداشت بزرگ طرح دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۰,۳۰۰ ۷۲,۱۰۰
۱ ماهه ۷۲,۲۰۰ ۷۴,۱۰۰
۲ ماهه ۷۴,۱۰۰ ۷۶,۰۰۰
۳ ماهه ۷۶,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

قطار با ایستگاه باطری قلمی اسپادان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۳۳۴,۰۰۰ ۲,۳۹۴,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۳۹۷,۰۰۰ ۲,۴۵۹,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۴۶۰,۰۰۰ ۲,۵۲۴,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۵۲۴,۰۰۰ ۲,۵۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

قطار قرمز باطری قلمی اسپادان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۲۸,۰۰۰ ۲,۰۸۱,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۰۸۳,۰۰۰ ۲,۱۳۷,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۱۳۸,۰۰۰ ۲,۱۹۳,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۱۹۳,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

هوش چین یک تکه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۵۹,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۰۱,۰۰۰ ۱,۶۴۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۴۳,۰۰۰ ۱,۶۸۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۸۶,۰۰۰ ۱,۷۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ست کوچک آشپزخانه تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸,۲۰۸,۰۰۰ ۸,۲۰۸,۰۰۰
۱ ماهه ۸,۴۳۰,۰۰۰ ۸,۴۳۰,۰۰۰
۲ ماهه ۸,۶۵۲,۰۰۰ ۸,۶۵۲,۰۰۰
۳ ماهه ۸,۸۷۴,۰۰۰ ۸,۸۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

ست شن ریز وفرغون تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۹۴,۰۰۰ ۱,۱۲۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۲۳,۰۰۰ ۱,۱۵۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۵۳,۰۰۰ ۱,۱۸۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۸۳,۰۰۰ ۱,۲۱۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

ماشین پلیس قدرتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۲۴,۰۰۰ ۹۴۴,۴۰۰
۱ ماهه ۹۴۹,۰۰۰ ۹۶۹,۹۰۰
۲ ماهه ۹۷۴,۰۰۰ ۹۹۵,۴۰۰
۳ ماهه ۹۹۹,۰۰۰ ۱,۰۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

جیپ ارتشی آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۵۵,۰۰۰ ۱,۵۹۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۹۷,۰۰۰ ۱,۶۳۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۳۹,۰۰۰ ۱,۶۸۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۸۲,۰۰۰ ۱,۷۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

عروسک جعبه ای ساده برند آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۱,۰۴۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۴۷,۰۰۰ ۱,۰۷۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۷۵,۰۰۰ ۱,۱۰۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۰۳,۰۰۰ ۱,۱۳۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد
بالا