قیمت عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

مداد مشکی آسیا بسته بندی ۱۲ تایی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹,۱۰۰ ۲۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۹,۷۰۰ ۲۰,۶۰۰
۲ ماهه ۲۰,۳۰۰ ۲۱,۳۰۰
۳ ماهه ۲۱,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

نقاله ژله ای صریر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۵,۴۰۰ ۳۶,۴۰۰
۱ ماهه ۳۶,۶۰۰ ۳۷,۶۰۰
۲ ماهه ۳۷,۸۰۰ ۳۸,۸۰۰
۳ ماهه ۳۹,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰۱۶ عدد

خودکار آبی کیان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۴,۵۰۰ ۳۵,۴۰۰
۱ ماهه ۳۵,۷۰۰ ۳۶,۶۰۰
۲ ماهه ۳۶,۸۰۰ ۳۷,۸۰۰
۳ ماهه ۳۸,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰۰ عدد

خط کش طلقی ۳۰ سانتی صریر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲,۷۰۰ ۴۳,۶۰۰
۱ ماهه ۴۴,۱۰۰ ۴۵,۱۰۰
۲ ماهه ۴۵,۵۰۰ ۴۶,۵۰۰
۳ ماهه ۴۷,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰۰ عدد

پونز بسته ۳۰ عددی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷,۳۰۰ ۳۸,۲۰۰
۱ ماهه ۳۸,۵۰۰ ۳۹,۴۰۰
۲ ماهه ۳۹,۷۰۰ ۴۰,۷۰۰
۳ ماهه ۴۱,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰۰ عدد

خط کش طلقی ۲۰ سانتی صریر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹,۱۰۰ ۳۰,۰۰۰
۱ ماهه ۳۰,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰
۲ ماهه ۳۱,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰
۳ ماهه ۳۲,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

گونیا ژله ای ۶۰ درجه صریر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۵,۴۰۰ ۳۶,۴۰۰
۱ ماهه ۳۶,۶۰۰ ۳۷,۶۰۰
۲ ماهه ۳۷,۸۰۰ ۳۸,۸۰۰
۳ ماهه ۳۹,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۱۶۰ عدد

گونیا طلقی ۶۰ درجه صریر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴,۵۰۰ ۲۴,۵۰۰
۱ ماهه ۲۵,۳۰۰ ۲۵,۳۰۰
۲ ماهه ۲۶,۱۰۰ ۲۶,۱۰۰
۳ ماهه ۲۷,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰۱۶ عدد

تخته پاک کن مغناطیسی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۵,۴۰۰ ۳۶,۴۰۰
۱ ماهه ۳۶,۶۰۰ ۳۷,۶۰۰
۲ ماهه ۳۷,۸۰۰ ۳۸,۸۰۰
۳ ماهه ۳۹,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۱۲۸ عدد

پاک کن سفید هیپو بسته بندی ۳۰ عددی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۵,۵۰۰ ۴۷,۳۰۰
۱ ماهه ۴۷,۰۰۰ ۴۸,۸۰۰
۲ ماهه ۴۸,۵۰۰ ۵۰,۴۰۰
۳ ماهه ۵۰,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰۰ عدد

خودکار قرمز کیان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۴,۵۰۰ ۳۵,۴۰۰
۱ ماهه ۳۵,۷۰۰ ۳۶,۶۰۰
۲ ماهه ۳۶,۸۰۰ ۳۷,۸۰۰
۳ ماهه ۳۸,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰۰ عدد

تراش ۱۲۶

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۸,۲۰۰ ۳۹,۱۰۰
۱ ماهه ۳۹,۴۰۰ ۴۰,۴۰۰
۲ ماهه ۴۰,۷۰۰ ۴۱,۷۰۰
۳ ماهه ۴۲,۰۰۰ ۴۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲۰۰ عدد
بالا