خرید عمده تفنگ آبپاش از پخش اسباب بازی برادران

تفنگ آبپاش بطری خور

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۶۰,۵۰۰ ۵۸۲,۵۰۰
۱ چک ۵۸۶,۰۰۰ ۶۰۹,۰۰۰
۳ چک ۶۱۱,۵۰۰ ۶۳۵,۵۰۰
۵ چک ۶۳۷,۰۰۰ ۶۶۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۵۲ عدد

تفنگ آبپاش بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۵۹,۳۰۰ ۴۸۱,۳۰۰
۱ چک ۴۸۰,۲۰۰ ۵۰۳,۲۰۰
۳ چک ۵۰۱,۱۰۰ ۵۲۵,۱۰۰
۵ چک ۵۲۲,۰۰۰ ۵۴۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۴ عدد

تفنگ آبپاش بزرگ تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱۰,۹۰۰ ۴۳۱,۲۰۰
۱ چک ۴۲۹,۶۰۰ ۴۵۰,۸۰۰
۳ چک ۴۴۸,۳۰۰ ۴۷۰,۴۰۰
۵ چک ۴۶۷,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۵۰ عدد

تفنگ آبپاش متوسط تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۷,۹۰۰ ۳۵۴,۶۰۰
۱ چک ۳۵۳,۲۰۰ ۳۷۰,۷۰۰
۳ چک ۳۶۸,۶۰۰ ۳۸۶,۸۰۰
۵ چک ۳۸۴,۰۰۰ ۴۰۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۵۰ عدد

حباب ساز طرح دلفین سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۸,۶۰۰ ۳۰۲,۷۰۰
۱ چک ۳۰۱,۷۰۰ ۳۱۶,۴۰۰
۳ چک ۳۱۴,۸۰۰ ۳۳۰,۲۰۰
۵ چک ۳۲۸,۰۰۰ ۳۴۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

آبپاش پمپی ۶۲ سانت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۰ ۰
۱ چک ۰ ۰
۳ چک ۰ ۰
۵ چک ۰ ۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

تفنگ آبپاش تخم مرغی سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۵,۲۰۰ ۱۵۲,۲۰۰
۱ چک ۱۵۱,۸۰۰ ۱۵۹,۱۰۰
۳ چک ۱۵۸,۴۰۰ ۱۶۶,۰۰۰
۵ چک ۱۶۵,۰۰۰ ۱۷۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

تفنگ آبپاش کیتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۵۹,۹۰۰ ۳۷۴,۸۰۰
۱ چک ۳۷۶,۲۰۰ ۳۹۱,۹۰۰
۳ چک ۳۹۲,۶۰۰ ۴۰۸,۹۰۰
۵ چک ۴۰۹,۰۰۰ ۴۲۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

کلت آبپاش فضایی متوسط

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۵۹,۹۰۰ ۳۷۴,۸۰۰
۱ چک ۳۷۶,۲۰۰ ۳۹۱,۹۰۰
۳ چک ۳۹۲,۶۰۰ ۴۰۸,۹۰۰
۵ چک ۴۰۹,۰۰۰ ۴۲۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۶۰ عدد

تفنگ آبپاش کریستالی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۴,۴۰۰ ۸۸,۸۰۰
۱ چک ۸۸,۳۰۰ ۹۲,۹۰۰
۳ چک ۹۲,۱۰۰ ۹۶,۹۰۰
۵ چک ۹۶,۰۰۰ ۱۰۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۳۲ عدد

حباب ساز طرح بلندگو سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۸,۳۰۰ ۳۱۳,۲۰۰
۱ چک ۳۱۱,۸۰۰ ۳۲۷,۵۰۰
۳ چک ۳۲۵,۴۰۰ ۳۴۱,۷۰۰
۵ چک ۳۳۹,۰۰۰ ۳۵۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

آبپاش مخزن دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۷,۷۰۰ ۴۱۷,۱۰۰
۱ چک ۴۱۵,۸۰۰ ۴۳۶,۰۰۰
۳ چک ۴۳۳,۹۰۰ ۴۵۵,۰۰۰
۵ چک ۴۵۲,۰۰۰ ۴۷۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

پخش عمده اسباب بازی در تهران، اهواز، سمنان، مشهد، قزوین، اصفهان، شیراز، کرمان، تبریز

بالا