خرید عمده تفنگ آبپاش از پخش اسباب بازی برادران

تفنگ آبپاش بطری خور

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۸۲,۴۰۰ ۵۹۶,۰۰۰
۱ ماهه ۶۰۱,۶۰۰ ۶۱۵,۷۰۰
۲ ماهه ۶۲۰,۸۰۰ ۶۳۵,۳۰۰
۳ ماهه ۶۴۰,۰۰۰ ۶۵۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

تفنگ آبپاش بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۷۰,۴۰۰ ۴۸۱,۳۰۰
۱ ماهه ۴۸۵,۹۰۰ ۴۹۷,۲۰۰
۲ ماهه ۵۰۱,۴۰۰ ۵۱۳,۱۰۰
۳ ماهه ۵۱۷,۰۰۰ ۵۲۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۴ عدد

تفنگ آبپاش بزرگ تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۱۷,۷۰۰ ۵۳۱,۴۰۰
۱ ماهه ۵۳۴,۸۰۰ ۵۴۸,۹۰۰
۲ ماهه ۵۵۱,۹۰۰ ۵۶۶,۴۰۰
۳ ماهه ۵۶۹,۰۰۰ ۵۸۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۵۰ عدد

تفنگ آبپاش و تیر پرتابی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۹۵۱,۰۰۰ ۲,۹۹۸,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۰۴۸,۰۰۰ ۳,۰۹۷,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۱۴۵,۰۰۰ ۳,۱۹۶,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۲۴۳,۰۰۰ ۳,۲۹۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۲ عدد

کلت ابپاش بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۴,۱۰۰ ۵۱۵,۹۰۰
۱ ماهه ۵۲۰,۷۰۰ ۵۳۲,۹۰۰
۲ ماهه ۵۳۷,۳۰۰ ۵۴۹,۹۰۰
۳ ماهه ۵۵۴,۰۰۰ ۵۶۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۶۰ عدد

تفنگ ابپاش۴

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۱۶,۰۰۰ ۶۳۰,۶۰۰
۱ ماهه ۶۳۶,۳۰۰ ۶۵۱,۴۰۰
۲ ماهه ۶۵۶,۶۰۰ ۶۷۲,۲۰۰
۳ ماهه ۶۷۷,۰۰۰ ۶۹۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۶ عدد

تفنگ ابپاش۳

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۳۹,۹۰۰ ۸۵۹,۹۰۰
۱ ماهه ۸۶۷,۶۰۰ ۸۸۸,۳۰۰
۲ ماهه ۸۹۵,۳۰۰ ۹۱۶,۶۰۰
۳ ماهه ۹۲۳,۰۰۰ ۹۴۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۴ عدد

آبپاش پمپی ۶۲ سانت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۰ ۰
۱ ماهه ۰ ۰
۲ ماهه ۰ ۰
۳ ماهه ۰ ۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

تفنگ آبپاش تخم مرغی سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۸,۳۰۰ ۱۵۱,۹۰۰
۱ ماهه ۱۵۳,۲۰۰ ۱۵۶,۹۰۰
۲ ماهه ۱۵۸,۱۰۰ ۱۶۱,۹۰۰
۳ ماهه ۱۶۳,۰۰۰ ۱۶۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

تفنگ ابپاش۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۹۹,۰۰۰ ۱,۴۳۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۱,۴۸۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۹۱,۰۰۰ ۱,۵۲۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۳۸,۰۰۰ ۱,۵۷۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

تفنگ آبپاش کیتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۵۸,۵۰۰ ۳۶۶,۷۰۰
۱ ماهه ۳۷۰,۳۰۰ ۳۷۸,۸۰۰
۲ ماهه ۳۸۲,۱۰۰ ۳۹۰,۹۰۰
۳ ماهه ۳۹۴,۰۰۰ ۴۰۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

کلت آبپاش فضایی متوسط

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۳۶,۸۰۰ ۴۴۶,۸۰۰
۱ ماهه ۴۵۱,۲۰۰ ۴۶۱,۵۰۰
۲ ماهه ۴۶۵,۶۰۰ ۴۷۶,۲۰۰
۳ ماهه ۴۸۰,۰۰۰ ۴۹۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۶۰ عدد

تفنگ آبپاش کریستالی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۰,۱۰۰ ۱۰۱,۹۰۰
۱ ماهه ۱۰۳,۴۰۰ ۱۰۵,۲۰۰
۲ ماهه ۱۰۶,۷۰۰ ۱۰۸,۶۰۰
۳ ماهه ۱۱۰,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۳۲ عدد

مجموعه کلاشینکف دوربین دار با آبپاش

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۳۱,۸۰۰ ۹۵۴,۵۰۰
۱ ماهه ۹۶۲,۵۰۰ ۹۸۶,۰۰۰
۲ ماهه ۹۹۳,۲۰۰ ۱,۰۱۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۲۴,۰۰۰ ۱,۰۴۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۵ عدد

آبپاش مخزن دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۸۹,۴۰۰ ۳۹۹,۴۰۰
۱ ماهه ۴۰۲,۳۰۰ ۴۱۲,۶۰۰
۲ ماهه ۴۱۵,۱۰۰ ۴۲۵,۸۰۰
۳ ماهه ۴۲۸,۰۰۰ ۴۳۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

تفنگ آبپاش متوسط تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴۶,۸۰۰ ۴۵۸,۶۰۰
۱ ماهه ۴۶۱,۵۰۰ ۴۷۳,۷۰۰
۲ ماهه ۴۷۶,۲۰۰ ۴۸۸,۸۰۰
۳ ماهه ۴۹۱,۰۰۰ ۵۰۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۵۰ عدد
بالا