خرید عمده قمقمه از پخش اسباب بازی برادران

قمقمه عینکی جدید

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۰,۸۰۰ ۱۴۶,۰۰۰
۱ چک ۱۴۷,۲۰۰ ۱۵۲,۷۰۰
۳ چک ۱۵۳,۶۰۰ ۱۵۹,۳۰۰
۵ چک ۱۶۰,۰۰۰ ۱۶۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

قمقمه عینکی مهرسا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۴,۵۰۰ ۱۷۲,۴۰۰
۱ چک ۱۷۲,۰۰۰ ۱۸۰,۳۰۰
۳ چک ۱۷۹,۵۰۰ ۱۸۸,۱۰۰
۵ چک ۱۸۷,۰۰۰ ۱۹۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

قمقمه ساعت مهرسا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۵,۰۰۰ ۲۱۵,۶۰۰
۱ چک ۲۱۴,۳۰۰ ۲۲۵,۴۰۰
۳ چک ۲۲۳,۶۰۰ ۲۳۵,۲۰۰
۵ چک ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

لیوان فانتزی نی دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۰,۰۰۰ ۱۱۵,۲۰۰
۱ چک ۱۱۵,۰۰۰ ۱۲۰,۵۰۰
۳ چک ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۵,۷۰۰
۵ چک ۱۲۵,۰۰۰ ۱۳۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

لیوان نی دار مینیون

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۸,۹۰۰ ۱۷۶,۸۰۰
۱ چک ۱۷۶,۶۰۰ ۱۸۴,۹۰۰
۳ چک ۱۸۴,۳۰۰ ۱۹۲,۹۰۰
۵ چک ۱۹۲,۰۰۰ ۲۰۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۲ عدد

قمقمه طرح فلز کوچک خانه رویایی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۷,۸۰۰ ۱۵۴,۸۰۰
۱ چک ۱۵۴,۵۰۰ ۱۶۱,۹۰۰
۳ چک ۱۶۱,۲۰۰ ۱۶۸,۹۰۰
۵ چک ۱۶۸,۰۰۰ ۱۷۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

قمقمه کتابی نشکن

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۳,۲۰۰ ۱۲۸,۴۰۰
۱ چک ۱۲۸,۸۰۰ ۱۳۴,۳۰۰
۳ چک ۱۳۴,۴۰۰ ۱۴۰,۱۰۰
۵ چک ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۵۲ عدد

قمقمه عینکی نی دار نشکن

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۲,۸۰۰ ۱۳۹,۹۰۰
۱ چک ۱۳۸,۹۰۰ ۱۴۶,۲۰۰
۳ چک ۱۴۴,۹۰۰ ۱۵۲,۶۰۰
۵ چک ۱۵۱,۰۰۰ ۱۵۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۲ عدد

قمقمه طرح شیشه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۴,۹۰۰ ۱۳۲,۰۰۰
۱ چک ۱۳۰,۶۰۰ ۱۳۸,۰۰۰
۳ چک ۱۳۶,۳۰۰ ۱۴۴,۰۰۰
۵ چک ۱۴۲,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۲ عدد

قمقمه طرح فلز بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۱,۰۰۰ ۱۶۸,۹۰۰
۱ چک ۱۶۸,۳۰۰ ۱۷۶,۶۰۰
۳ چک ۱۷۵,۶۰۰ ۱۸۴,۳۰۰
۵ چک ۱۸۳,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

قمقمه جام دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۹,۱۰۰ ۲۳۰,۵۰۰
۱ چک ۲۲۹,۰۰۰ ۲۴۱,۰۰۰
۳ چک ۲۳۹,۰۰۰ ۲۵۱,۵۰۰
۵ چک ۲۴۹,۰۰۰ ۲۶۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۲ عدد

قمقمه سفینه مهرسا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۴,۵۰۰ ۱۷۲,۴۰۰
۱ چک ۱۷۲,۰۰۰ ۱۸۰,۳۰۰
۳ چک ۱۷۹,۵۰۰ ۱۸۸,۱۰۰
۵ چک ۱۸۷,۰۰۰ ۱۹۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

قمقمه شیکر کاوردار هاشوری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۲,۲۰۰ ۳۹۰,۷۰۰
۱ چک ۳۸۹,۱۰۰ ۴۰۸,۴۰۰
۳ چک ۴۰۶,۰۰۰ ۴۲۶,۲۰۰
۵ چک ۴۲۳,۰۰۰ ۴۴۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۸۰ عدد

قمقمه اسپرت مهرسا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۴,۵۰۰ ۱۷۲,۴۰۰
۱ چک ۱۷۲,۰۰۰ ۱۸۰,۳۰۰
۳ چک ۱۷۹,۵۰۰ ۱۸۸,۱۰۰
۵ چک ۱۸۷,۰۰۰ ۱۹۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۲ عدد

لیوان مخروطی درب دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۳,۵۰۰ ۱۱۸,۸۰۰
۱ چک ۱۱۸,۶۰۰ ۱۲۴,۲۰۰
۳ چک ۱۲۳,۸۰۰ ۱۲۹,۶۰۰
۵ چک ۱۲۹,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

قمقمه کاور دار طرح سنگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۹,۲۰۰ ۳۹۵,۱۰۰
۱ چک ۳۹۶,۵۰۰ ۴۱۳,۰۰۰
۳ چک ۴۱۳,۷۰۰ ۴۳۱,۰۰۰
۵ چک ۴۳۱,۰۰۰ ۴۴۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

قمقمه شیکر ۳ تکه همزن دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۸۸,۴۰۰ ۵۰۹,۵۰۰
۱ چک ۵۱۰,۶۰۰ ۵۳۲,۶۰۰
۳ چک ۵۳۲,۸۰۰ ۵۵۵,۸۰۰
۵ چک ۵۵۵,۰۰۰ ۵۷۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

قمقمه شیکر مات

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۲,۴۰۰ ۲۱۲,۰۰۰
۱ چک ۲۱۱,۶۰۰ ۲۲۱,۷۰۰
۳ چک ۲۲۰,۸۰۰ ۲۳۱,۳۰۰
۵ چک ۲۳۰,۰۰۰ ۲۴۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۹۰ عدد

قمقمه کتابی شفاف

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۷,۰۰۰ ۱۲۱,۴۰۰
۱ چک ۱۲۲,۳۰۰ ۱۲۶,۹۰۰
۳ چک ۱۲۷,۶۰۰ ۱۳۲,۴۰۰
۵ چک ۱۳۳,۰۰۰ ۱۳۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۸۰ عدد

قمقمه ورزشی نی دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۸,۱۰۰ ۱۴۳,۴۰۰
۱ چک ۱۴۴,۴۰۰ ۱۴۹,۹۰۰
۳ چک ۱۵۰,۷۰۰ ۱۵۶,۴۰۰
۵ چک ۱۵۷,۰۰۰ ۱۶۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

قمقمه قاب دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۲,۰۰۰ ۳۳۷,۹۰۰
۱ چک ۳۳۶,۷۰۰ ۳۵۳,۲۰۰
۳ چک ۳۵۱,۳۰۰ ۳۶۸,۶۰۰
۵ چک ۳۶۶,۰۰۰ ۳۸۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۲ عدد

قمقمه کتابی طرح فلز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۳,۶۰۰ ۱۷۱,۶۰۰
۱ چک ۱۷۱,۱۰۰ ۱۷۹,۴۰۰
۳ چک ۱۷۸,۵۰۰ ۱۸۷,۲۰۰
۵ چک ۱۸۶,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

قمقمه شفاف طرح کشتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۱,۶۰۰ ۱۸۰,۴۰۰
۱ چک ۱۷۹,۴۰۰ ۱۸۸,۶۰۰
۳ چک ۱۸۷,۲۰۰ ۱۹۶,۸۰۰
۵ چک ۱۹۵,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۲ عدد

قمقمه کودک موشی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۵۹,۹۰۰ ۳۷۷,۵۰۰
۱ چک ۳۷۶,۲۰۰ ۳۹۴,۶۰۰
۳ چک ۳۹۲,۶۰۰ ۴۱۱,۸۰۰
۵ چک ۴۰۹,۰۰۰ ۴۲۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۸۰ عدد

شیکر جا قرصی دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۶۳,۷۰۰ ۴۸۳,۱۰۰
۱ چک ۴۸۴,۸۰۰ ۵۰۵,۰۰۰
۳ چک ۵۰۵,۹۰۰ ۵۲۷,۰۰۰
۵ چک ۵۲۷,۰۰۰ ۵۴۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

قمقمه چاپدار نی دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۰۱,۸۰۰ ۳۱۶,۸۰۰
۱ چک ۳۱۵,۵۰۰ ۳۳۱,۲۰۰
۳ چک ۳۲۹,۲۰۰ ۳۴۵,۶۰۰
۵ چک ۳۴۳,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۸۰ عدد

قمقمه شیکر کاوردار زنبوری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۲,۲۰۰ ۳۹۰,۷۰۰
۱ چک ۳۸۹,۱۰۰ ۴۰۸,۴۰۰
۳ چک ۴۰۶,۰۰۰ ۴۲۶,۲۰۰
۵ چک ۴۲۳,۰۰۰ ۴۴۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۸۰ عدد

قمقمه کاور دار مستطیل ( بند دار )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۹,۲۰۰ ۳۹۵,۱۰۰
۱ چک ۳۹۶,۵۰۰ ۴۱۳,۰۰۰
۳ چک ۴۱۳,۷۰۰ ۴۳۱,۰۰۰
۵ چک ۴۳۱,۰۰۰ ۴۴۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

قمقمه هندسی کاوردار نی دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۶۳,۴۰۰ ۳۸۱,۹۰۰
۱ چک ۳۷۹,۹۰۰ ۳۹۹,۲۰۰
۳ چک ۳۹۶,۴۰۰ ۴۱۶,۶۰۰
۵ چک ۴۱۳,۰۰۰ ۴۳۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۸۰ عدد

قمقمه کاور دار بیضی ( بند دار )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۹,۴۰۰ ۴۴۷,۹۰۰
۱ چک ۴۴۸,۹۰۰ ۴۶۸,۲۰۰
۳ چک ۴۶۸,۴۰۰ ۴۸۸,۶۰۰
۵ چک ۴۸۸,۰۰۰ ۵۰۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

قمقمه ورزشی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۴,۵۰۰ ۱۷۲,۴۰۰
۱ چک ۱۷۲,۰۰۰ ۱۸۰,۳۰۰
۳ چک ۱۷۹,۵۰۰ ۱۸۸,۱۰۰
۵ چک ۱۸۷,۰۰۰ ۱۹۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۲ عدد

قمقمه طرح فلزی کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۴,۹۰۰ ۱۳۲,۰۰۰
۱ چک ۱۳۰,۶۰۰ ۱۳۸,۰۰۰
۳ چک ۱۳۶,۳۰۰ ۱۴۴,۰۰۰
۵ چک ۱۴۲,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۲ عدد

قمقمه طرح عروسکی بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۳,۵۰۰ ۲۳۴,۰۰۰
۱ چک ۲۳۳,۶۰۰ ۲۴۴,۷۰۰
۳ چک ۲۴۳,۸۰۰ ۲۵۵,۳۰۰
۵ چک ۲۵۴,۰۰۰ ۲۶۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۶ عدد

قمقمه نی دار بسکتبالی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴۷,۰۰۰ ۴۶۵,۵۰۰
۱ چک ۴۶۷,۳۰۰ ۴۸۶,۶۰۰
۳ چک ۴۸۷,۶۰۰ ۵۰۷,۸۰۰
۵ چک ۵۰۸,۰۰۰ ۵۲۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

قمقمه کتابی شفاف جعبه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۲,۲۰۰ ۳۹۰,۷۰۰
۱ چک ۳۸۹,۱۰۰ ۴۰۸,۴۰۰
۳ چک ۴۰۶,۰۰۰ ۴۲۶,۲۰۰
۵ چک ۴۲۳,۰۰۰ ۴۴۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

قمقمه شیکر کاور دار اسپرت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۸۸,۹۰۰ ۴۰۷,۴۰۰
۱ چک ۴۰۶,۶۰۰ ۴۲۵,۹۰۰
۳ چک ۴۲۴,۳۰۰ ۴۴۴,۴۰۰
۵ چک ۴۴۲,۰۰۰ ۴۶۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۸۰ عدد

قمقمه کتابی مات

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۲,۲۰۰ ۳۹۰,۷۰۰
۱ چک ۳۸۹,۱۰۰ ۴۰۸,۴۰۰
۳ چک ۴۰۶,۰۰۰ ۴۲۶,۲۰۰
۵ چک ۴۲۳,۰۰۰ ۴۴۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

قمقمه شیشه دو جداره مهرسا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۰۱,۲۰۰ ۴۲۱,۵۰۰
۱ چک ۴۱۹,۵۰۰ ۴۴۰,۶۰۰
۳ چک ۴۳۷,۷۰۰ ۴۵۹,۸۰۰
۵ چک ۴۵۶,۰۰۰ ۴۷۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

قمقمه کاور دار دایره ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۹,۲۰۰ ۳۹۵,۱۰۰
۱ چک ۳۹۶,۵۰۰ ۴۱۳,۰۰۰
۳ چک ۴۱۳,۷۰۰ ۴۳۱,۰۰۰
۵ چک ۴۳۱,۰۰۰ ۴۴۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

لیوان نی دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۳,۵۰۰ ۱۱۸,۸۰۰
۱ چک ۱۱۸,۶۰۰ ۱۲۴,۲۰۰
۳ چک ۱۲۳,۸۰۰ ۱۲۹,۶۰۰
۵ چک ۱۲۹,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

قمقمه پنج ضلعی کاور دار نی دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۵۵,۵۰۰ ۳۷۳,۱۰۰
۱ چک ۳۷۱,۶۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
۳ چک ۳۸۷,۸۰۰ ۴۰۷,۰۰۰
۵ چک ۴۰۴,۰۰۰ ۴۲۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۸۰ عدد

قمقمه حامی ۱۰۰۰ سی سی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۲,۸۰۰ ۱۷۱,۶۰۰
۱ چک ۱۷۰,۲۰۰ ۱۷۹,۴۰۰
۳ چک ۱۷۷,۶۰۰ ۱۸۷,۲۰۰
۵ چک ۱۸۵,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

قمقمه کاور دار لوزی ( بند دار )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۹,۴۰۰ ۴۴۷,۹۰۰
۱ چک ۴۴۸,۹۰۰ ۴۶۸,۲۰۰
۳ چک ۴۶۸,۴۰۰ ۴۸۸,۶۰۰
۵ چک ۴۸۸,۰۰۰ ۵۰۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

قمقمه حامی ۷۵۰ سی سی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۰,۴۰۰ ۱۵۷,۵۰۰
۱ چک ۱۵۷,۳۰۰ ۱۶۴,۶۰۰
۳ چک ۱۶۴,۱۰۰ ۱۷۱,۸۰۰
۵ چک ۱۷۱,۰۰۰ ۱۷۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

قمقمه طرح شیشه ای نی دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۰,۴۰۰ ۱۸۹,۲۰۰
۱ چک ۱۸۸,۶۰۰ ۱۹۷,۸۰۰
۳ چک ۱۹۶,۸۰۰ ۲۰۶,۴۰۰
۵ چک ۲۰۵,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۲ عدد

قمقمه کیتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۰,۸۰۰ ۱۱۵,۲۰۰
۱ چک ۱۱۵,۹۰۰ ۱۲۰,۵۰۰
۳ چک ۱۲۰,۹۰۰ ۱۲۵,۷۰۰
۵ چک ۱۲۶,۰۰۰ ۱۳۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۸۰ عدد

قمقمه طرح فلزی بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۴,۵۰۰ ۱۷۲,۴۰۰
۱ چک ۱۷۲,۰۰۰ ۱۸۰,۳۰۰
۳ چک ۱۷۹,۵۰۰ ۱۸۸,۱۰۰
۵ چک ۱۸۷,۰۰۰ ۱۹۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۲ عدد

قمقمه دمبل اسیکس

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۸,۶۰۰ ۲۹۹,۲۰۰
۱ چک ۳۰۱,۷۰۰ ۳۱۲,۸۰۰
۳ چک ۳۱۴,۸۰۰ ۳۲۶,۴۰۰
۵ چک ۳۲۸,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

قمقمه دمبل

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۹,۹۰۰ ۱۴۶,۰۰۰
۱ چک ۱۴۶,۲۰۰ ۱۵۲,۷۰۰
۳ چک ۱۵۲,۶۰۰ ۱۵۹,۳۰۰
۵ چک ۱۵۹,۰۰۰ ۱۶۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۵۰ عدد

قمقمه کتابی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۰۰,۹۰۰ ۳۱۵,۹۰۰
۱ چک ۳۱۴,۶۰۰ ۳۳۰,۲۰۰
۳ چک ۳۲۸,۳۰۰ ۳۴۴,۶۰۰
۵ چک ۳۴۲,۰۰۰ ۳۵۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۸۰ عدد

قمقمه کاور دار نی دار دایره

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۹,۲۰۰ ۳۹۵,۱۰۰
۱ چک ۳۹۶,۵۰۰ ۴۱۳,۰۰۰
۳ چک ۴۱۳,۷۰۰ ۴۳۱,۰۰۰
۵ چک ۴۳۱,۰۰۰ ۴۴۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

قمقمه کودک طرح اسپرت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۷,۱۰۰ ۲۰۷,۶۰۰
۱ چک ۲۰۶,۰۰۰ ۲۱۷,۱۰۰
۳ چک ۲۱۵,۰۰۰ ۲۲۶,۵۰۰
۵ چک ۲۲۴,۰۰۰ ۲۳۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

قمقمه ورزشی جاینت ( GIANT )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۸۸,۴۰۰ ۵۰۹,۵۰۰
۱ چک ۵۱۰,۶۰۰ ۵۳۲,۶۰۰
۳ چک ۵۳۲,۸۰۰ ۵۵۵,۸۰۰
۵ چک ۵۵۵,۰۰۰ ۵۷۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۰ عدد

قمقمه کاور دار جام

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۹,۴۰۰ ۴۴۷,۹۰۰
۱ چک ۴۴۸,۹۰۰ ۴۶۸,۲۰۰
۳ چک ۴۶۸,۴۰۰ ۴۸۸,۶۰۰
۵ چک ۴۸۸,۰۰۰ ۵۰۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

قمقمه طرح عروسکی متوسط

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۹,۱۰۰ ۲۲۹,۶۰۰
۱ چک ۲۲۹,۰۰۰ ۲۴۰,۱۰۰
۳ چک ۲۳۹,۰۰۰ ۲۵۰,۵۰۰
۵ چک ۲۴۹,۰۰۰ ۲۶۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۶ عدد

قمقمه کاور دار مستطیل نی دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۹,۲۰۰ ۳۹۵,۱۰۰
۱ چک ۳۹۶,۵۰۰ ۴۱۳,۰۰۰
۳ چک ۴۱۳,۷۰۰ ۴۳۱,۰۰۰
۵ چک ۴۳۱,۰۰۰ ۴۴۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

قمقمه طرح عروسکی کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۴,۷۰۰ ۲۲۵,۲۰۰
۱ چک ۲۲۴,۴۰۰ ۲۳۵,۵۰۰
۳ چک ۲۳۴,۲۰۰ ۲۴۵,۷۰۰
۵ چک ۲۴۴,۰۰۰ ۲۵۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

قمقمه ۵۰۰۶ پارسیکار ( PARSIKAR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۴۹,۷۰۰ ۷۸۵,۸۰۰
۱ چک ۷۸۳,۸۰۰ ۸۲۱,۵۰۰
۳ چک ۸۱۷,۹۰۰ ۸۵۷,۲۰۰
۵ چک ۸۵۲,۰۰۰ ۸۹۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

قمقمه کاوردار اشک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۹,۲۰۰ ۳۹۵,۱۰۰
۱ چک ۳۹۶,۵۰۰ ۴۱۳,۰۰۰
۳ چک ۴۱۳,۷۰۰ ۴۳۱,۰۰۰
۵ چک ۴۳۱,۰۰۰ ۴۴۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

قمقمه فلاسکی لیوان دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۳,۴۰۰ ۱۵۰,۴۰۰
۱ چک ۱۴۹,۹۰۰ ۱۵۷,۳۰۰
۳ چک ۱۵۶,۴۰۰ ۱۶۴,۱۰۰
۵ چک ۱۶۳,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۲ عدد

قمقمه پلی کربنات ۶۰۰ میل

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۸۸,۴۰۰ ۵۱۲,۱۰۰
۱ چک ۵۱۰,۶۰۰ ۵۳۵,۴۰۰
۳ چک ۵۳۲,۸۰۰ ۵۵۸,۷۰۰
۵ چک ۵۵۵,۰۰۰ ۵۸۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۲ عدد

قمقمه شیکر انگشتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۲,۴۰۰ ۲۱۲,۰۰۰
۱ چک ۲۱۱,۶۰۰ ۲۲۱,۷۰۰
۳ چک ۲۲۰,۸۰۰ ۲۳۱,۳۰۰
۵ چک ۲۳۰,۰۰۰ ۲۴۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۸۰ عدد

قمقمه طرح فلزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۳,۶۰۰ ۱۶۹,۸۰۰
۱ چک ۱۷۱,۱۰۰ ۱۷۷,۵۰۰
۳ چک ۱۷۸,۵۰۰ ۱۸۵,۲۰۰
۵ چک ۱۸۶,۰۰۰ ۱۹۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

قمقمه پلی کربنات دمنوش

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۷۰,۵۰۰ ۷۰۴,۰۰۰
۱ چک ۷۰۱,۰۰۰ ۷۳۶,۰۰۰
۳ چک ۷۳۱,۵۰۰ ۷۶۸,۰۰۰
۵ چک ۷۶۲,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۲ عدد

شیکر ۳ تکه اسپایدر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۳,۳۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
۱ چک ۴۱۱,۲۰۰ ۴۲۸,۷۰۰
۳ چک ۴۲۹,۱۰۰ ۴۴۷,۳۰۰
۵ چک ۴۴۷,۰۰۰ ۴۶۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۵۰ عدد

قمقمه عروسکی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۴,۵۰۰ ۱۷۲,۴۰۰
۱ چک ۱۷۲,۰۰۰ ۱۸۰,۳۰۰
۳ چک ۱۷۹,۵۰۰ ۱۸۸,۱۰۰
۵ چک ۱۸۷,۰۰۰ ۱۹۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۲ عدد

پخش عمده اسباب بازی در تهران، اهواز، سمنان، مشهد، قزوین، اصفهان، شیراز، کرمان، تبریز

بالا