خرید عمده فروش عمده محصولات درج از پخش اسباب بازی برادران

کلت رعد ۸ تیر درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۹,۵۰۰ ۱۳۳,۲۰۰
۱ ماهه ۱۳۳,۰۰۰ ۱۳۶,۸۰۰
۲ ماهه ۱۳۶,۵۰۰ ۱۴۰,۴۰۰
۳ ماهه ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

مجموعه کلت رعد درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۹,۱۰۰ ۱۶۲,۸۰۰
۱ ماهه ۱۶۳,۴۰۰ ۱۶۷,۲۰۰
۲ ماهه ۱۶۷,۷۰۰ ۱۷۱,۶۰۰
۳ ماهه ۱۷۲,۰۰۰ ۱۷۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

کلت کلانتر ریسه ای درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۶,۶۰۰ ۱۸۱,۳۰۰
۱ ماهه ۱۸۱,۴۰۰ ۱۸۶,۲۰۰
۲ ماهه ۱۸۶,۲۰۰ ۱۹۱,۱۰۰
۳ ماهه ۱۹۱,۰۰۰ ۱۹۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

دایناسور تبدیل شونده درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۵,۵۰۰ ۳۸۵,۷۰۰
۱ ماهه ۳۸۵,۷۰۰ ۳۹۶,۱۰۰
۲ ماهه ۳۹۵,۸۰۰ ۴۰۶,۵۰۰
۳ ماهه ۴۰۶,۰۰۰ ۴۱۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۶۸ عدد

مینی لودر فرکشن درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۰,۴۰۰ ۲۹۷,۸۰۰
۱ ماهه ۲۹۸,۳۰۰ ۳۰۵,۹۰۰
۲ ماهه ۳۰۶,۱۰۰ ۳۱۳,۹۰۰
۳ ماهه ۳۱۴,۰۰۰ ۳۲۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۹۰ عدد

حباب ساز تفنگی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۴۴,۷۰۰ ۶۶۰,۴۰۰
۱ ماهه ۶۶۲,۱۰۰ ۶۷۸,۳۰۰
۲ ماهه ۶۷۹,۵۰۰ ۶۹۶,۱۰۰
۳ ماهه ۶۹۷,۰۰۰ ۷۱۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۵۴ عدد

فنر رنگین کمان قطر ۷

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۵,۱۰۰ ۲۵۱,۶۰۰
۱ ماهه ۲۵۱,۷۰۰ ۲۵۸,۴۰۰
۲ ماهه ۲۵۸,۳۰۰ ۲۶۵,۲۰۰
۳ ماهه ۲۶۵,۰۰۰ ۲۷۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

اژدهای تبدیل شونده درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۹,۲۰۰ ۴۴۰,۳۰۰
۱ ماهه ۴۴۰,۸۰۰ ۴۵۲,۲۰۰
۲ ماهه ۴۵۲,۴۰۰ ۴۶۴,۱۰۰
۳ ماهه ۴۶۴,۰۰۰ ۴۷۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۹۶ عدد

تریلی آتش نشانی وکیوم درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۲۷,۰۰۰ ۱,۰۵۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۵۵,۰۰۰ ۱,۰۸۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۸۳,۰۰۰ ۱,۱۱۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۱۱,۰۰۰ ۱,۱۳۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۶ عدد

مک کوئین سلفونی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۸۹,۳۰۰ ۵۰۱,۳۰۰
۱ ماهه ۵۰۲,۵۰۰ ۵۱۴,۹۰۰
۲ ماهه ۵۱۵,۷۰۰ ۵۲۸,۴۰۰
۳ ماهه ۵۲۹,۰۰۰ ۵۴۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۰ عدد

پراید رنگی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۴۸,۳۰۰ ۷۶۷,۷۰۰
۱ ماهه ۷۶۸,۵۰۰ ۷۸۸,۵۰۰
۲ ماهه ۷۸۸,۷۰۰ ۸۰۹,۲۰۰
۳ ماهه ۸۰۹,۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ماشین ۴ مدل وکیومی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۴,۸۰۰ ۵۰۶,۹۰۰
۱ ماهه ۵۰۸,۲۰۰ ۵۲۰,۶۰۰
۲ ماهه ۵۲۱,۶۰۰ ۵۳۴,۳۰۰
۳ ماهه ۵۳۵,۰۰۰ ۵۴۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

مسلسل کوچک جرقه زن درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۹,۲۰۰ ۴۴۰,۳۰۰
۱ ماهه ۴۴۰,۸۰۰ ۴۵۲,۲۰۰
۲ ماهه ۴۵۲,۴۰۰ ۴۶۴,۱۰۰
۳ ماهه ۴۶۴,۰۰۰ ۴۷۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۵ عدد

پراید تاکسی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۴۸,۳۰۰ ۷۶۷,۷۰۰
۱ ماهه ۷۶۸,۵۰۰ ۷۸۸,۵۰۰
۲ ماهه ۷۸۸,۷۰۰ ۸۰۹,۲۰۰
۳ ماهه ۸۰۹,۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

یدک کش ۳ مدل درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۴۸,۳۰۰ ۷۶۷,۷۰۰
۱ ماهه ۷۶۸,۵۰۰ ۷۸۸,۵۰۰
۲ ماهه ۷۸۸,۷۰۰ ۸۰۹,۲۰۰
۳ ماهه ۸۰۹,۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

کامیون پنترز چادری درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۵۸,۴۰۰ ۸۷۹,۶۰۰
۱ ماهه ۸۸۱,۶۰۰ ۹۰۳,۴۰۰
۲ ماهه ۹۰۴,۸۰۰ ۹۲۷,۲۰۰
۳ ماهه ۹۲۸,۰۰۰ ۹۵۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۸ عدد

پرشیا اسپرت درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۴۸,۳۰۰ ۷۶۷,۷۰۰
۱ ماهه ۷۶۸,۵۰۰ ۷۸۸,۵۰۰
۲ ماهه ۷۸۸,۷۰۰ ۸۰۹,۲۰۰
۳ ماهه ۸۰۹,۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

گالوپ فرکشن درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۴,۸۰۰ ۵۵۸,۷۰۰
۱ ماهه ۵۵۹,۵۰۰ ۵۷۳,۸۰۰
۲ ماهه ۵۷۴,۲۰۰ ۵۸۸,۹۰۰
۳ ماهه ۵۸۹,۰۰۰ ۶۰۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

تفنگ اسنایپر ۸۵ درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۹۴۶,۰۰۰ ۱,۹۹۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۹۹۸,۰۰۰ ۲,۰۴۹,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۰۵۱,۰۰۰ ۲,۱۰۳,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۱۰۴,۰۰۰ ۲,۱۵۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پژو ۲۰۶ زیرگردان درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۹۶,۰۰۰ ۱,۷۳۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۷۴۲,۰۰۰ ۱,۷۸۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۷۸۸,۰۰۰ ۱,۸۳۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۸۳۴,۰۰۰ ۱,۸۸۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ماشین آفروید کنترل سیمی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۹۸,۳۰۰ ۷۱۵,۹۰۰
۱ ماهه ۷۱۷,۲۰۰ ۷۳۵,۳۰۰
۲ ماهه ۷۳۶,۱۰۰ ۷۵۴,۶۰۰
۳ ماهه ۷۵۵,۰۰۰ ۷۷۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

حیوانات اهلی بزرگ درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۴,۸۰۰ ۵۵۸,۷۰۰
۱ ماهه ۵۵۹,۵۰۰ ۵۷۳,۸۰۰
۲ ماهه ۵۷۴,۲۰۰ ۵۸۸,۹۰۰
۳ ماهه ۵۸۹,۰۰۰ ۶۰۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۲ عدد

پژو ۲۰۶ سلفونی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۹۸,۴۰۰ ۶۱۴,۲۰۰
۱ ماهه ۶۱۴,۶۰۰ ۶۳۰,۸۰۰
۲ ماهه ۶۳۰,۸۰۰ ۶۴۷,۴۰۰
۳ ماهه ۶۴۷,۰۰۰ ۶۶۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۰ عدد

تراکتور مزرعه درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۱۲,۰۰۰ ۱,۷۵۴,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۷۵۸,۰۰۰ ۱,۸۰۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۰۴,۰۰۰ ۱,۸۴۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۸۵۱,۰۰۰ ۱,۸۹۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

سوزوکی سلفونی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۹,۲۰۰ ۴۴۰,۳۰۰
۱ ماهه ۴۴۰,۸۰۰ ۴۵۲,۲۰۰
۲ ماهه ۴۵۲,۴۰۰ ۴۶۴,۱۰۰
۳ ماهه ۴۶۴,۰۰۰ ۴۷۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

ابزار ۲۹ قطعه کلاهدار درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۷۱,۲۰۰ ۹۹۵,۳۰۰
۱ ماهه ۹۹۷,۵۰۰ ۱,۰۲۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۲۳,۰۰۰ ۱,۰۴۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۰۷۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

هوندا تریل درج فری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۴۴,۷۰۰ ۶۶۰,۴۰۰
۱ ماهه ۶۶۲,۱۰۰ ۶۷۸,۳۰۰
۲ ماهه ۶۷۹,۵۰۰ ۶۹۶,۱۰۰
۳ ماهه ۶۹۷,۰۰۰ ۷۱۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

مینی خاور درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۹۷,۰۰۰ ۱,۵۳۴,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۳۸,۰۰۰ ۱,۵۷۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۷۸,۰۰۰ ۱,۶۱۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۱۹,۰۰۰ ۱,۶۵۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۶ عدد

جاروبرقی بزرگ درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۸۷,۰۰۰ ۱,۳۱۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۳۲۲,۰۰۰ ۱,۳۵۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۵۷,۰۰۰ ۱,۳۹۱,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۹۲,۰۰۰ ۱,۴۲۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

الدزمبیل درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۵۸,۴۰۰ ۸۷۹,۶۰۰
۱ ماهه ۸۸۱,۶۰۰ ۹۰۳,۴۰۰
۲ ماهه ۹۰۴,۸۰۰ ۹۲۷,۲۰۰
۳ ماهه ۹۲۸,۰۰۰ ۹۵۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۸ عدد

پرشیا تاکسی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۹۸,۳۰۰ ۷۱۵,۹۰۰
۱ ماهه ۷۱۷,۲۰۰ ۷۳۵,۳۰۰
۲ ماهه ۷۳۶,۱۰۰ ۷۵۴,۶۰۰
۳ ماهه ۷۵۵,۰۰۰ ۷۷۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

موتور هوندا تریل درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۷۱,۲۰۰ ۹۹۵,۳۰۰
۱ ماهه ۹۹۷,۵۰۰ ۱,۰۲۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۲۳,۰۰۰ ۱,۰۴۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۰۷۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۰ عدد

نیسان جعبه ای جونیور درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۸۸,۰۰۰ ۱,۴۲۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۲۵,۰۰۰ ۱,۴۶۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۶۳,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۰۱,۰۰۰ ۱,۵۳۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

موتور بنلی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۱۴۶,۰۰۰ ۲,۱۹۹,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۲۰۴,۰۰۰ ۲,۲۵۹,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۲۶۲,۰۰۰ ۲,۳۱۸,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۳۲۰,۰۰۰ ۲,۳۷۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶ عدد

ماشین می باخ وکیومی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۵۸,۴۰۰ ۸۷۹,۶۰۰
۱ ماهه ۸۸۱,۶۰۰ ۹۰۳,۴۰۰
۲ ماهه ۹۰۴,۸۰۰ ۹۲۷,۲۰۰
۳ ماهه ۹۲۸,۰۰۰ ۹۵۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۸ عدد

مرسدس بنز کلاسیک درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۰۸,۳۰۰ ۹۳۱,۴۰۰
۱ ماهه ۹۳۲,۹۰۰ ۹۵۶,۶۰۰
۲ ماهه ۹۵۷,۴۰۰ ۹۸۱,۸۰۰
۳ ماهه ۹۸۲,۰۰۰ ۱,۰۰۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۸ عدد

سرویس پزشکی چمدانی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۶۳۱,۰۰۰ ۲,۶۹۷,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۷۰۲,۰۰۰ ۲,۷۷۰,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۷۷۳,۰۰۰ ۲,۸۴۳,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۸۴۵,۰۰۰ ۲,۹۱۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۸ عدد

لباسشویی جعبه ای درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۹۴۶,۰۰۰ ۱,۹۹۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۹۹۸,۰۰۰ ۲,۰۴۹,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۰۵۱,۰۰۰ ۲,۱۰۳,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۱۰۴,۰۰۰ ۲,۱۵۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۸ عدد

قلعه ساحلی کوچک درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۴,۸۰۰ ۵۵۸,۷۰۰
۱ ماهه ۵۵۹,۵۰۰ ۵۷۳,۸۰۰
۲ ماهه ۵۷۴,۲۰۰ ۵۸۸,۹۰۰
۳ ماهه ۵۸۹,۰۰۰ ۶۰۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

موتور کاوازاکی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۲,۴۰۴,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۴۰۹,۰۰۰ ۲,۴۶۹,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۴۷۲,۰۰۰ ۲,۵۳۴,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۵۳۶,۰۰۰ ۲,۵۹۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶ عدد

تریلی ۳ مدل قدرتی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۴۴,۷۰۰ ۶۶۰,۴۰۰
۱ ماهه ۶۶۲,۱۰۰ ۶۷۸,۳۰۰
۲ ماهه ۶۷۹,۵۰۰ ۶۹۶,۱۰۰
۳ ماهه ۶۹۷,۰۰۰ ۷۱۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

مینی امداد خودرو وکیومی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۱۲,۰۰۰ ۱,۷۵۴,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۷۵۸,۰۰۰ ۱,۸۰۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۰۴,۰۰۰ ۱,۸۴۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۸۵۱,۰۰۰ ۱,۸۹۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۶ عدد

هلی کوپتر آپاچی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۷۱,۲۰۰ ۹۹۵,۳۰۰
۱ ماهه ۹۹۷,۵۰۰ ۱,۰۲۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۲۳,۰۰۰ ۱,۰۴۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۰۷۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۸ عدد

سرویس بامبی ( ۴تایی ) درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۷۷۶,۰۰۰ ۲,۸۴۶,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۸۵۱,۰۰۰ ۲,۹۲۳,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۹۲۶,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۰۰۲,۰۰۰ ۳,۰۷۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۰ عدد

میکسر بتن درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۴۵۹,۰۰۰ ۲,۵۲۰,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۵۲۶,۰۰۰ ۲,۵۸۸,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۵۹۲,۰۰۰ ۲,۶۵۶,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۶۵۹,۰۰۰ ۲,۷۲۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

ماشین آتش نشانی درب بازشو درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۵۲۳,۰۰۰ ۳,۶۱۲,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۶۱۸,۰۰۰ ۳,۷۰۹,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۷۱۳,۰۰۰ ۳,۸۰۷,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۸۰۹,۰۰۰ ۳,۹۰۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۰ عدد

وانت پراید درب بازشو درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۸۱۶,۰۰۰ ۱,۸۶۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۸۶۵,۰۰۰ ۱,۹۱۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۹۱۴,۰۰۰ ۱,۹۶۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۹۶۴,۰۰۰ ۲,۰۱۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۵ عدد

قلعه ساحلی متوسط درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۱۶,۸۰۰ ۷۳۵,۳۰۰
۱ ماهه ۷۳۶,۲۰۰ ۷۵۵,۲۰۰
۲ ماهه ۷۵۵,۶۰۰ ۷۷۵,۱۰۰
۳ ماهه ۷۷۵,۰۰۰ ۷۹۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

فرغون باغبان کوچولو درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۲۶,۰۰۰ ۸۴۶,۳۰۰
۱ ماهه ۸۴۸,۳۰۰ ۸۶۹,۲۰۰
۲ ماهه ۸۷۰,۶۰۰ ۸۹۲,۱۰۰
۳ ماهه ۸۹۳,۰۰۰ ۹۱۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۶ عدد

کادیلاک درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۲۷,۰۰۰ ۱,۰۵۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۵۵,۰۰۰ ۱,۰۸۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۸۳,۰۰۰ ۱,۱۱۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۱۱,۰۰۰ ۱,۱۳۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

ابزار چمدانی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۵۲,۰۰۰ ۱,۶۹۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۹۶,۰۰۰ ۱,۷۳۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۷۴۱,۰۰۰ ۱,۷۸۵,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۷۸۶,۰۰۰ ۱,۸۳۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۸ عدد

بیل مکانیکی کوچک سلفونی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۹۸,۴۰۰ ۶۱۴,۲۰۰
۱ ماهه ۶۱۴,۶۰۰ ۶۳۰,۸۰۰
۲ ماهه ۶۳۰,۸۰۰ ۶۴۷,۴۰۰
۳ ماهه ۶۴۷,۰۰۰ ۶۶۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۶ عدد

خانه ویلایی جفتی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۶۷۶,۰۰۰ ۲,۷۴۴,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۷۴۹,۰۰۰ ۲,۸۱۸,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۸۲۱,۰۰۰ ۲,۸۹۲,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۸۹۴,۰۰۰ ۲,۹۶۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۸ عدد

موتور هارلی V۶ درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۶۸۱,۰۰۰ ۲,۷۴۹,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۷۵۴,۰۰۰ ۲,۸۲۳,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۸۲۶,۰۰۰ ۲,۸۹۷,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۸۹۹,۰۰۰ ۲,۹۷۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶ عدد

مینی لودر سلفونی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۰,۴۰۰ ۲۹۷,۸۰۰
۱ ماهه ۲۹۸,۳۰۰ ۳۰۵,۹۰۰
۲ ماهه ۳۰۶,۱۰۰ ۳۱۳,۹۰۰
۳ ماهه ۳۱۴,۰۰۰ ۳۲۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۹۶ عدد

اتوبوس بی آر تی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۵۲۳,۰۰۰ ۳,۶۱۲,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۶۱۸,۰۰۰ ۳,۷۰۹,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۷۱۳,۰۰۰ ۳,۸۰۷,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۸۰۹,۰۰۰ ۳,۹۰۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶ عدد

بولدوزر کوماتسو درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۰۲۷,۰۰۰ ۵,۱۵۳,۰۰۰
۱ ماهه ۵,۱۶۳,۰۰۰ ۵,۲۹۲,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۲۹۹,۰۰۰ ۵,۴۳۱,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۴۳۵,۰۰۰ ۵,۵۷۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴ عدد

کامیون امداد خودرو درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۴۵۹,۰۰۰ ۲,۵۲۰,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۵۲۶,۰۰۰ ۲,۵۸۸,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۵۹۲,۰۰۰ ۲,۶۵۶,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۶۵۹,۰۰۰ ۲,۷۲۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

قصر رویا درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۴۶,۰۰۰ ۲,۰۹۷,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۱۰۱,۰۰۰ ۲,۱۵۴,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۱۵۶,۰۰۰ ۲,۲۱۱,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۲۱۲,۰۰۰ ۲,۲۶۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶ عدد

کامیون حمل بیل مکانیکی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۱۴۶,۰۰۰ ۲,۱۹۹,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۲۰۴,۰۰۰ ۲,۲۵۹,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۲۶۲,۰۰۰ ۲,۳۱۸,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۳۲۰,۰۰۰ ۲,۳۷۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۸ عدد

کلت وگنر ۲۵ درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۲۵,۹۰۰ ۹۴۹,۰۰۰
۱ ماهه ۹۵۰,۹۰۰ ۹۷۴,۷۰۰
۲ ماهه ۹۷۵,۹۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۰۱,۰۰۰ ۱,۰۲۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۵ عدد

سوپر جرثقیل بزرگ درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۵۹۱,۰۰۰ ۴,۷۰۶,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۷۱۵,۰۰۰ ۴,۸۳۳,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۸۳۹,۰۰۰ ۴,۹۶۰,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۹۶۴,۰۰۰ ۵,۰۸۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴ عدد

قایق اطلسی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۶۱,۰۰۰ ۹۸۵,۱۰۰
۱ ماهه ۹۸۷,۰۰۰ ۱,۰۱۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۱۳,۰۰۰ ۱,۰۳۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۳۹,۰۰۰ ۱,۰۶۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۶ عدد

کامیون سه مدل شهرسازی وکیوم درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۹۷,۰۰۰ ۱,۵۳۴,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۳۸,۰۰۰ ۱,۵۷۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۷۸,۰۰۰ ۱,۶۱۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۱۹,۰۰۰ ۱,۶۵۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۶ عدد

ماشین پورشه اسپرت و پلیس درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۹۸,۳۰۰ ۷۱۵,۹۰۰
۱ ماهه ۷۱۷,۲۰۰ ۷۳۵,۳۰۰
۲ ماهه ۷۳۶,۱۰۰ ۷۵۴,۶۰۰
۳ ماهه ۷۵۵,۰۰۰ ۷۷۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

سوپر بنز پلیس فرکشن درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۴۱,۰۰۰ ۱,۵۴۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۸۳,۰۰۰ ۱,۵۸۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۲۵,۰۰۰ ۱,۶۲۵,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۶۷,۰۰۰ ۱,۶۶۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۸ عدد
بالا