خرید عمده نیسان از پخش اسباب بازی برادران

مینی کوپر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۸,۴۰۰ ۲۳۴,۰۰۰
۱ چک ۲۳۴,۶۰۰ ۲۴۰,۳۰۰
۳ چک ۲۴۰,۸۰۰ ۲۴۶,۶۰۰
۵ چک ۲۴۷,۰۰۰ ۲۵۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

نیسان سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۶۲,۷۰۰ ۲۷۰,۱۰۰
۱ چک ۲۶۹,۸۰۰ ۲۷۷,۴۰۰
۳ چک ۲۷۶,۹۰۰ ۲۸۴,۷۰۰
۵ چک ۲۸۴,۰۰۰ ۲۹۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۰ عدد

وانت فورد خزلی پلاست

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۵۷,۰۰۰ ۳۶۶,۳۰۰
۱ چک ۳۶۶,۷۰۰ ۳۷۶,۲۰۰
۳ چک ۳۷۶,۳۰۰ ۳۸۶,۱۰۰
۵ چک ۳۸۶,۰۰۰ ۳۹۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۰ عدد

پراید وانت بن توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۲,۲۰۰ ۱۸۶,۸۰۰
۱ چک ۱۸۷,۱۰۰ ۱۹۱,۹۰۰
۳ چک ۱۹۲,۰۰۰ ۱۹۶,۹۰۰
۵ چک ۱۹۷,۰۰۰ ۲۰۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۹۶ عدد

وانت وروجک خزلی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۹,۷۰۰ ۳۰۷,۱۰۰
۱ چک ۳۰۷,۸۰۰ ۳۱۵,۴۰۰
۳ چک ۳۱۵,۹۰۰ ۳۲۳,۷۰۰
۵ چک ۳۲۴,۰۰۰ ۳۳۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۰ عدد

نیسان تانکر دار تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۲۰,۴۰۰ ۸۴۱,۷۰۰
۱ چک ۸۴۲,۶۰۰ ۸۶۴,۵۰۰
۳ چک ۸۶۴,۸۰۰ ۸۸۷,۲۰۰
۵ چک ۸۸۷,۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۶ عدد

نیسان موزیکال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۱۲,۰۰۰ ۹۳۶,۱۰۰
۱ چک ۹۳۶,۷۰۰ ۹۶۱,۴۰۰
۳ چک ۹۶۱,۳۰۰ ۹۸۶,۷۰۰
۵ چک ۹۸۶,۰۰۰ ۱,۰۱۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

نیسان بدون باربند فرکشن درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۰۸,۳۰۰ ۹۳۱,۴۰۰
۱ چک ۹۳۲,۹۰۰ ۹۵۶,۶۰۰
۳ چک ۹۵۷,۴۰۰ ۹۸۱,۸۰۰
۵ چک ۹۸۲,۰۰۰ ۱,۰۰۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۸ عدد

نیسان جعبه ای جونیور درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۹۷,۰۰۰ ۱,۳۳۰,۰۰۰
۱ چک ۱,۳۳۲,۰۰۰ ۱,۳۶۶,۰۰۰
۳ چک ۱,۳۶۷,۰۰۰ ۱,۴۰۲,۰۰۰
۵ چک ۱,۴۰۳,۰۰۰ ۱,۴۳۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

وانت پراید درب بازشو درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۹۶,۰۰۰ ۱,۷۳۹,۰۰۰
۱ چک ۱,۷۴۲,۰۰۰ ۱,۷۸۶,۰۰۰
۳ چک ۱,۷۸۸,۰۰۰ ۱,۸۳۳,۰۰۰
۵ چک ۱,۸۳۴,۰۰۰ ۱,۸۸۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۵ عدد

وانت پیکاپ زرین i۲

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۸۴۵,۰۰۰ ۱,۸۹۳,۰۰۰
۱ چک ۱,۸۹۵,۰۰۰ ۱,۹۴۴,۰۰۰
۳ چک ۱,۹۴۵,۰۰۰ ۱,۹۹۵,۰۰۰
۵ چک ۱,۹۹۵,۰۰۰ ۲,۰۴۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶ عدد

وانت رینگ جادویی فرکشن درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۹۹۶,۰۰۰ ۱,۹۹۶,۰۰۰
۱ چک ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰
۳ چک ۲,۱۰۴,۰۰۰ ۲,۱۰۴,۰۰۰
۵ چک ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۸ عدد

نیسان قدرتی یخچال دار درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۸۷,۰۰۰ ۱,۶۲۷,۰۰۰
۱ چک ۱,۶۳۰,۰۰۰ ۱,۶۷۱,۰۰۰
۳ چک ۱,۶۷۳,۰۰۰ ۱,۷۱۵,۰۰۰
۵ چک ۱,۷۱۶,۰۰۰ ۱,۷۵۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۵ عدد

نیسان بدون باربند تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷۵,۱۰۰ ۷۹۵,۵۰۰
۱ چک ۷۹۶,۱۰۰ ۸۱۷,۰۰۰
۳ چک ۸۱۷,۰۰۰ ۸۳۸,۵۰۰
۵ چک ۸۳۸,۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۶ عدد

نیسان باری تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۴۸,۰۰۰ ۱,۰۷۵,۰۰۰
۱ چک ۱,۰۷۷,۰۰۰ ۱,۱۰۴,۰۰۰
۳ چک ۱,۱۰۵,۰۰۰ ۱,۱۳۳,۰۰۰
۵ چک ۱,۱۳۴,۰۰۰ ۱,۱۶۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

نیسان توربو سام تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۰,۸۰۰ ۳۱۹,۱۰۰
۱ چک ۳۱۹,۲۰۰ ۳۲۷,۷۰۰
۳ چک ۳۲۷,۶۰۰ ۳۳۶,۳۰۰
۵ چک ۳۳۶,۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۰ عدد

نیسان آبی پاندا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۱,۷۰۰ ۳۱۹,۱۰۰
۱ چک ۳۲۰,۱۰۰ ۳۲۷,۷۰۰
۳ چک ۳۲۸,۵۰۰ ۳۳۶,۳۰۰
۵ چک ۳۳۷,۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

نیسان متوسط سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۲,۰۰۰ ۱۷۶,۶۰۰
۱ چک ۱۷۶,۷۰۰ ۱۸۱,۴۰۰
۳ چک ۱۸۱,۳۰۰ ۱۸۶,۲۰۰
۵ چک ۱۸۶,۰۰۰ ۱۹۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۵۰ عدد

نیسان سالار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۰۱,۵۰۰ ۳۰۹,۸۰۰
۱ چک ۳۰۹,۷۰۰ ۳۱۸,۲۰۰
۳ چک ۳۱۷,۸۰۰ ۳۲۶,۶۰۰
۵ چک ۳۲۶,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۰ عدد

وانت ۳ چرخ هندی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۲,۲۰۰ ۱۸۶,۸۰۰
۱ چک ۱۸۷,۱۰۰ ۱۹۱,۹۰۰
۳ چک ۱۹۲,۰۰۰ ۱۹۶,۹۰۰
۵ چک ۱۹۷,۰۰۰ ۲۰۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۲ عدد

نیسان جونیور (بزرگ) سام تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۷۳,۶۰۰ ۴۸۶,۵۰۰
۱ چک ۴۸۶,۴۰۰ ۴۹۹,۷۰۰
۳ چک ۴۹۹,۲۰۰ ۵۱۲,۸۰۰
۵ چک ۵۱۲,۰۰۰ ۵۲۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۵ عدد

نیسان یخچالدار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۵۸,۹۰۰ ۳۶۷,۲۰۰
۱ چک ۳۶۸,۶۰۰ ۳۷۷,۱۰۰
۳ چک ۳۷۸,۳۰۰ ۳۸۷,۰۰۰
۵ چک ۳۸۸,۰۰۰ ۳۹۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۶ عدد

نیسان بزرگ آتش نشانی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱۵,۳۰۰ ۴۲۶,۴۰۰
۱ چک ۴۲۶,۵۰۰ ۴۳۷,۹۰۰
۳ چک ۴۳۷,۷۰۰ ۴۴۹,۴۰۰
۵ چک ۴۴۹,۰۰۰ ۴۶۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۵ عدد

نیسان سالار کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۵,۰۰۰ ۱۸۹,۶۰۰
۱ چک ۱۹۰,۰۰۰ ۱۹۴,۷۰۰
۳ چک ۱۹۵,۰۰۰ ۱۹۹,۸۰۰
۵ چک ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

نیسان ۳ عددی متوسط

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۴,۲۰۰ ۱۹۹,۸۰۰
۱ چک ۱۹۹,۵۰۰ ۲۰۵,۲۰۰
۳ چک ۲۰۴,۷۰۰ ۲۱۰,۶۰۰
۵ چک ۲۱۰,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۳۰ عدد

پیکان وانت ایران ناسیونال خزلی پلاست

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۵,۹۰۰ ۴۰۶,۰۰۰
۱ چک ۴۰۶,۶۰۰ ۴۱۷,۰۰۰
۳ چک ۴۱۷,۳۰۰ ۴۲۸,۰۰۰
۵ چک ۴۲۸,۰۰۰ ۴۳۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

نیسان بزرگ تانکر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱۵,۳۰۰ ۴۲۶,۴۰۰
۱ چک ۴۲۶,۵۰۰ ۴۳۷,۹۰۰
۳ چک ۴۳۷,۷۰۰ ۴۴۹,۴۰۰
۵ چک ۴۴۹,۰۰۰ ۴۶۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۵ عدد

نیسان ۳ عددی بن توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۹,۲۰۰ ۲۲۴,۷۰۰
۱ چک ۲۲۵,۱۰۰ ۲۳۰,۸۰۰
۳ چک ۲۳۱,۰۰۰ ۲۳۶,۹۰۰
۵ چک ۲۳۷,۰۰۰ ۲۴۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۲ عدد

نیسان فلزی عقب کش باربند دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۴,۱۰۰ ۵۱۷,۰۰۰
۱ چک ۵۱۷,۷۰۰ ۵۳۱,۰۰۰
۳ چک ۵۳۱,۳۰۰ ۵۴۵,۰۰۰
۵ چک ۵۴۵,۰۰۰ ۵۵۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

سوپر نیسان صندلی دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۹۶,۰۰۰ ۱,۳۳۱,۰۰۰
۱ چک ۱,۳۳۱,۰۰۰ ۱,۳۶۷,۰۰۰
۳ چک ۱,۳۶۶,۰۰۰ ۱,۴۰۳,۰۰۰
۵ چک ۱,۴۰۲,۰۰۰ ۱,۴۳۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶ عدد

نیسان جرثقیل سام تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۱,۷۰۰ ۵۳۴,۶۰۰
۱ چک ۵۳۵,۸۰۰ ۵۴۹,۱۰۰
۳ چک ۵۴۹,۹۰۰ ۵۶۳,۵۰۰
۵ چک ۵۶۴,۰۰۰ ۵۷۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۵ عدد

مینی وانت نیکو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۶۵,۴۰۰ ۲۷۱,۹۰۰
۱ چک ۲۷۲,۶۰۰ ۲۷۹,۳۰۰
۳ چک ۲۷۹,۸۰۰ ۲۸۶,۶۰۰
۵ چک ۲۸۷,۰۰۰ ۲۹۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

وانت پیکان سام تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۰۰,۶۰۰ ۳۰۸,۰۰۰
۱ چک ۳۰۸,۷۰۰ ۳۱۶,۳۰۰
۳ چک ۳۱۶,۸۰۰ ۳۲۴,۶۰۰
۵ چک ۳۲۵,۰۰۰ ۳۳۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۰ عدد

نیسان متوسط وکیوم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۷,۳۰۰ ۲۲۲,۹۰۰
۱ چک ۲۲۳,۲۰۰ ۲۲۸,۹۰۰
۳ چک ۲۲۹,۱۰۰ ۲۳۴,۹۰۰
۵ چک ۲۳۵,۰۰۰ ۲۴۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۲ عدد

نیسان جونیور سام تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۵,۰۰۰ ۱۸۸,۷۰۰
۱ چک ۱۹۰,۰۰۰ ۱۹۳,۸۰۰
۳ چک ۱۹۵,۰۰۰ ۱۹۸,۹۰۰
۵ چک ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۰ عدد

نیسان تانکردار سام تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۴,۱۰۰ ۵۱۸,۰۰۰
۱ چک ۵۱۷,۷۰۰ ۵۳۲,۰۰۰
۳ چک ۵۳۱,۳۰۰ ۵۴۶,۰۰۰
۵ چک ۵۴۵,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۵ عدد

ماشین نیسان GT-R

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۱۰,۰۰۰ ۱,۲۴۲,۰۰۰
۱ چک ۱,۲۴۳,۰۰۰ ۱,۲۷۵,۰۰۰
۳ چک ۱,۲۷۶,۰۰۰ ۱,۳۰۹,۰۰۰
۵ چک ۱,۳۰۹,۰۰۰ ۱,۳۴۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۰ عدد

نیسان جرثقیل وکیوم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۰,۶۰۰ ۲۵۷,۱۰۰
۱ چک ۲۵۷,۴۰۰ ۲۶۴,۱۰۰
۳ چک ۲۶۴,۲۰۰ ۲۷۱,۰۰۰
۵ چک ۲۷۱,۰۰۰ ۲۷۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

وانت لندکروز درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۱۸,۹۰۰ ۵۳۱,۸۰۰
۱ چک ۵۳۲,۹۰۰ ۵۴۶,۲۰۰
۳ چک ۵۴۶,۹۰۰ ۵۶۰,۶۰۰
۵ چک ۵۶۱,۰۰۰ ۵۷۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۵۰ عدد

نیسان بانو (پاندا)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۶۸,۱۰۰ ۳۷۷,۴۰۰
۱ چک ۳۷۸,۱۰۰ ۳۸۷,۶۰۰
۳ چک ۳۸۸,۰۰۰ ۳۹۷,۸۰۰
۵ چک ۳۹۸,۰۰۰ ۴۰۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

نیسان ۶ چرخ بوفالو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۷۸,۰۰۰ ۶۹۵,۶۰۰
۱ چک ۶۹۶,۳۰۰ ۷۱۴,۴۰۰
۳ چک ۷۱۴,۶۰۰ ۷۳۳,۲۰۰
۵ چک ۷۳۳,۰۰۰ ۷۵۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۵ عدد

نیسان ۳ عددی ( ۱۲۳ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۸,۴۰۰ ۲۳۴,۰۰۰
۱ چک ۲۳۴,۶۰۰ ۲۴۰,۳۰۰
۳ چک ۲۴۰,۸۰۰ ۲۴۶,۶۰۰
۵ چک ۲۴۷,۰۰۰ ۲۵۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۴۰ عدد

وانت رینگ جادویی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۹۶,۰۰۰ ۲,۱۴۸,۰۰۰
۱ چک ۲,۱۵۲,۰۰۰ ۲,۲۰۶,۰۰۰
۳ چک ۲,۲۰۹,۰۰۰ ۲,۲۶۴,۰۰۰
۵ چک ۲,۲۶۶,۰۰۰ ۲,۳۲۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۸ عدد

نیسان آتش نشانی ( بزرگ ) سام تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۴,۱۰۰ ۵۱۸,۰۰۰
۱ چک ۵۱۷,۷۰۰ ۵۳۲,۰۰۰
۳ چک ۵۳۱,۳۰۰ ۵۴۶,۰۰۰
۵ چک ۵۴۵,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۵ عدد

نیسان فلزی عقب کش درب باز شو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۴,۱۰۰ ۵۱۷,۰۰۰
۱ چک ۵۱۷,۷۰۰ ۵۳۱,۰۰۰
۳ چک ۵۳۱,۳۰۰ ۵۴۵,۰۰۰
۵ چک ۵۴۵,۰۰۰ ۵۵۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

نیسان درنا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۲,۲۰۰ ۱۸۶,۸۰۰
۱ چک ۱۸۷,۱۰۰ ۱۹۱,۹۰۰
۳ چک ۱۹۲,۰۰۰ ۱۹۶,۹۰۰
۵ چک ۱۹۷,۰۰۰ ۲۰۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۰ عدد

نیسان جرثقیل بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱۵,۳۰۰ ۴۲۶,۴۰۰
۱ چک ۴۲۶,۵۰۰ ۴۳۷,۹۰۰
۳ چک ۴۳۷,۷۰۰ ۴۴۹,۴۰۰
۵ چک ۴۴۹,۰۰۰ ۴۶۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۵ عدد

نیسان ۲ عددی ( ۱۲۲ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۴,۴۰۰ ۱۵۹,۱۰۰
۱ چک ۱۵۸,۶۰۰ ۱۶۳,۴۰۰
۳ چک ۱۶۲,۸۰۰ ۱۶۷,۷۰۰
۵ چک ۱۶۷,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۲۰ عدد

وانت ۳ چرخ هندی (ارتشی)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۲,۲۰۰ ۱۸۶,۸۰۰
۱ چک ۱۸۷,۱۰۰ ۱۹۱,۹۰۰
۳ چک ۱۹۲,۰۰۰ ۱۹۶,۹۰۰
۵ چک ۱۹۷,۰۰۰ ۲۰۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۲ عدد

وانت فورد ( اسکای تویز )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱۳,۴۰۰ ۴۲۳,۶۰۰
۱ چک ۴۲۴,۶۰۰ ۴۳۵,۱۰۰
۳ چک ۴۳۵,۸۰۰ ۴۴۶,۵۰۰
۵ چک ۴۴۷,۰۰۰ ۴۵۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پخش عمده اسباب بازی در تهران، اهواز، سمنان، مشهد، قزوین، اصفهان، شیراز، کرمان، تبریز

بالا