خرید عمده نیسان از پخش اسباب بازی برادران

نیسان سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۷,۵۰۰ ۲۶۳,۹۰۰
۱ ماهه ۲۶۶,۰۰۰ ۲۷۲,۶۰۰
۲ ماهه ۲۷۴,۵۰۰ ۲۸۱,۳۰۰
۳ ماهه ۲۸۳,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۰ عدد

نیسان بانو جعبه (پاندا)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۷,۷۰۰ ۴۳۸,۶۰۰
۱ ماهه ۴۴۱,۸۰۰ ۴۵۳,۰۰۰
۲ ماهه ۴۵۵,۹۰۰ ۴۶۷,۵۰۰
۳ ماهه ۴۷۰,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

نیسان بدون باربند فرکشن درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۷۶,۰۰۰ ۱,۱۰۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۱۲,۰۰۰ ۱,۱۳۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۴۷,۰۰۰ ۱,۱۷۵,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۸۳,۰۰۰ ۱,۲۱۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۸ عدد

نیسان درب بسته تانکر دار تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۲۷,۰۰۰ ۱,۰۵۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۶۱,۰۰۰ ۱,۰۸۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۹۵,۰۰۰ ۱,۱۲۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۲۹,۰۰۰ ۱,۱۵۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۶ عدد

نیسان جعبه ای جونیور درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۳۸,۰۰۰ ۱,۵۷۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۸۹,۰۰۰ ۱,۶۲۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۴۰,۰۰۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۹۱,۰۰۰ ۱,۷۳۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

وانت رینگ جادویی فرکشن درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۴۲۹,۰۰۰ ۲,۴۲۹,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۵۰۷,۰۰۰ ۲,۵۰۷,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۵۸۵,۰۰۰ ۲,۵۸۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۸ عدد

وانت پراید درب بازشو درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۱۷,۰۰۰ ۲,۰۶۶,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۰۸۳,۰۰۰ ۲,۱۳۴,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲,۲۰۲,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۲۱۷,۰۰۰ ۲,۲۷۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۵ عدد

نیسان درب بسته بدون باربند تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۸۲,۸۰۰ ۱,۰۰۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۱,۰۴۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۴۷,۰۰۰ ۱,۰۷۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱,۱۰۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۶ عدد

نیسان جونیور (بزرگ) سام تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۴,۱۰۰ ۵۱۶,۸۰۰
۱ ماهه ۵۲۰,۷۰۰ ۵۳۳,۹۰۰
۲ ماهه ۵۳۷,۳۰۰ ۵۵۰,۹۰۰
۳ ماهه ۵۵۴,۰۰۰ ۵۶۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۵ عدد

نیسان ۳ عددی متوسط

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۷,۴۰۰ ۲۱۲,۰۰۰
۱ ماهه ۲۱۴,۳۰۰ ۲۱۹,۰۰۰
۲ ماهه ۲۲۱,۱۰۰ ۲۲۶,۰۰۰
۳ ماهه ۲۲۸,۰۰۰ ۲۳۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۳۰ عدد

نیسان متوسط سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۲,۹۰۰ ۱۸۷,۴۰۰
۱ ماهه ۱۸۸,۹۰۰ ۱۹۳,۶۰۰
۲ ماهه ۱۹۴,۹۰۰ ۱۹۹,۸۰۰
۳ ماهه ۲۰۱,۰۰۰ ۲۰۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۵۰ عدد

نیسان آبی وکیوم پاندا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۹,۴۰۰ ۴۰۹,۵۰۰
۱ ماهه ۴۱۲,۶۰۰ ۴۲۳,۰۰۰
۲ ماهه ۴۲۵,۸۰۰ ۴۳۶,۵۰۰
۳ ماهه ۴۳۹,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

وانت رینگ جادویی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۴۶۹,۰۰۰ ۲,۵۳۰,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۵۵۱,۰۰۰ ۲,۶۱۴,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۶۳۲,۰۰۰ ۲,۶۹۷,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۷۱۴,۰۰۰ ۲,۷۸۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۸ عدد

نیسان جرثقیل سام تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۶۸,۷۰۰ ۵۸۲,۴۰۰
۱ ماهه ۵۸۷,۵۰۰ ۶۰۱,۶۰۰
۲ ماهه ۶۰۶,۲۰۰ ۶۲۰,۸۰۰
۳ ماهه ۶۲۵,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۵ عدد

سوپر نیسان صندلی دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۷۰,۰۰۰ ۱,۳۰۴,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۳۱۲,۰۰۰ ۱,۳۴۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۵۴,۰۰۰ ۱,۳۹۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۹۶,۰۰۰ ۱,۴۳۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶ عدد

نیسان درب بسته باربند دار تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۶۱,۰۰۰ ۱,۱۹۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۹۹,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۳۷,۰۰۰ ۱,۲۶۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۷۶,۰۰۰ ۱,۳۰۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

نیسان بزرگ آتش نشانی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴۲,۲۰۰ ۴۵۲,۲۰۰
۱ ماهه ۴۵۶,۸۰۰ ۴۶۷,۱۰۰
۲ ماهه ۴۷۱,۴۰۰ ۴۸۲,۰۰۰
۳ ماهه ۴۸۶,۰۰۰ ۴۹۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۵ عدد

نیسان یخچالدار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۱,۳۰۰ ۳۹۹,۴۰۰
۱ ماهه ۴۰۴,۲۰۰ ۴۱۲,۶۰۰
۲ ماهه ۴۱۷,۱۰۰ ۴۲۵,۸۰۰
۳ ماهه ۴۳۰,۰۰۰ ۴۳۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۶ عدد

نیسان ماریو آبی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۶۰,۵۰۰ ۵۷۵,۱۰۰
۱ ماهه ۵۷۹,۰۰۰ ۵۹۴,۰۰۰
۲ ماهه ۵۹۷,۵۰۰ ۶۱۳,۰۰۰
۳ ماهه ۶۱۶,۰۰۰ ۶۳۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

نیسان تانکردار سام تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۶,۹۰۰ ۵۴۹,۶۰۰
۱ ماهه ۵۵۴,۶۰۰ ۵۶۷,۷۰۰
۲ ماهه ۵۷۲,۳۰۰ ۵۸۵,۸۰۰
۳ ماهه ۵۹۰,۰۰۰ ۶۰۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۵ عدد

نیسان تانکر دار درب باز شو تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۰۵,۰۰۰ ۱,۲۳۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۴۵,۰۰۰ ۱,۲۷۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۸۵,۰۰۰ ۱,۳۱۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۲۵,۰۰۰ ۱,۳۶۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۶ عدد

نیسان متوسط وکیوم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۱,۱۰۰ ۲۳۶,۶۰۰
۱ ماهه ۲۳۸,۷۰۰ ۲۴۴,۴۰۰
۲ ماهه ۲۴۶,۳۰۰ ۲۵۲,۲۰۰
۳ ماهه ۲۵۴,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۲ عدد

نیسان بزرگ تانکر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴۲,۲۰۰ ۴۵۲,۲۰۰
۱ ماهه ۴۵۶,۸۰۰ ۴۶۷,۱۰۰
۲ ماهه ۴۷۱,۴۰۰ ۴۸۲,۰۰۰
۳ ماهه ۴۸۶,۰۰۰ ۴۹۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۵ عدد

نیسان قدرتی یخچال دار درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۸۲۸,۰۰۰ ۱,۸۷۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۸۸۸,۰۰۰ ۱,۹۳۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۹۴۸,۰۰۰ ۱,۹۹۶,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۰۰۹,۰۰۰ ۲,۰۵۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

نیسان بدون باربند درب بازشو تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۶۱,۰۰۰ ۱,۱۹۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۹۹,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۳۷,۰۰۰ ۱,۲۶۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۷۶,۰۰۰ ۱,۳۰۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۶ عدد

وانت ۳ چرخ هندی (ارتشی)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۳,۸۰۰ ۱۹۸,۳۰۰
۱ ماهه ۲۰۰,۲۰۰ ۲۰۴,۹۰۰
۲ ماهه ۲۰۶,۶۰۰ ۲۱۱,۴۰۰
۳ ماهه ۲۱۳,۰۰۰ ۲۱۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۲ عدد

نیسان ۲ عددی ( ۱۲۲ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۴,۷۰۰ ۱۶۸,۳۰۰
۱ ماهه ۱۷۰,۱۰۰ ۱۷۳,۹۰۰
۲ ماهه ۱۷۵,۵۰۰ ۱۷۹,۴۰۰
۳ ماهه ۱۸۱,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۲۰ عدد

نیسان جرثقیل بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴۲,۲۰۰ ۴۵۲,۲۰۰
۱ ماهه ۴۵۶,۸۰۰ ۴۶۷,۱۰۰
۲ ماهه ۴۷۱,۴۰۰ ۴۸۲,۰۰۰
۳ ماهه ۴۸۶,۰۰۰ ۴۹۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۵ عدد

نیسان جرثقیل وکیوم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۶۷,۵۰۰ ۲۷۳,۹۰۰
۱ ماهه ۲۷۶,۳۰۰ ۲۸۲,۹۰۰
۲ ماهه ۲۸۵,۱۰۰ ۲۹۱,۹۰۰
۳ ماهه ۲۹۴,۰۰۰ ۳۰۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

وانت پیکان سام تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۰,۳۰۰ ۳۲۷,۶۰۰
۱ ماهه ۳۳۰,۸۰۰ ۳۳۸,۴۰۰
۲ ماهه ۳۴۱,۴۰۰ ۳۴۹,۲۰۰
۳ ماهه ۳۵۲,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۰ عدد

نیسان باری درب باز شو تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۴۰,۰۰۰ ۱,۳۷۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۳۸۴,۰۰۰ ۱,۴۲۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۲۸,۰۰۰ ۱,۴۶۵,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۴۷۳,۰۰۰ ۱,۵۱۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

وانت ۳ چرخ هندی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۳,۸۰۰ ۱۹۸,۳۰۰
۱ ماهه ۲۰۰,۲۰۰ ۲۰۴,۹۰۰
۲ ماهه ۲۰۶,۶۰۰ ۲۱۱,۴۰۰
۳ ماهه ۲۱۳,۰۰۰ ۲۱۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۲ عدد

نیسان سالار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۹,۴۰۰ ۳۳۶,۷۰۰
۱ ماهه ۳۴۰,۲۰۰ ۳۴۷,۸۰۰
۲ ماهه ۳۵۱,۱۰۰ ۳۵۸,۹۰۰
۳ ماهه ۳۶۲,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۰ عدد

نیسان ۳ عددی بن توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۶۳,۹۰۰ ۲۷۰,۲۰۰
۱ ماهه ۲۷۲,۶۰۰ ۲۷۹,۱۰۰
۲ ماهه ۲۸۱,۳۰۰ ۲۸۸,۰۰۰
۳ ماهه ۲۹۰,۰۰۰ ۲۹۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۲ عدد

مینی وانت نیکو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۲,۱۰۰ ۲۸۸,۴۰۰
۱ ماهه ۲۹۱,۴۰۰ ۲۹۷,۹۰۰
۲ ماهه ۳۰۰,۷۰۰ ۳۰۷,۴۰۰
۳ ماهه ۳۱۰,۰۰۰ ۳۱۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

نیسان ۳ عددی ( ۱۲۳ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۲,۹۰۰ ۲۴۹,۳۰۰
۱ ماهه ۲۵۰,۹۰۰ ۲۵۷,۵۰۰
۲ ماهه ۲۵۸,۹۰۰ ۲۶۵,۷۰۰
۳ ماهه ۲۶۷,۰۰۰ ۲۷۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۴۰ عدد

نیسان فلزی عقب کش درب باز شو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۶,۹۰۰ ۵۴۹,۶۰۰
۱ ماهه ۵۵۴,۶۰۰ ۵۶۷,۷۰۰
۲ ماهه ۵۷۲,۳۰۰ ۵۸۵,۸۰۰
۳ ماهه ۵۹۰,۰۰۰ ۶۰۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

نیسان آتش نشانی ( بزرگ ) سام تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۶,۹۰۰ ۵۴۹,۶۰۰
۱ ماهه ۵۵۴,۶۰۰ ۵۶۷,۷۰۰
۲ ماهه ۵۷۲,۳۰۰ ۵۸۵,۸۰۰
۳ ماهه ۵۹۰,۰۰۰ ۶۰۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۵ عدد

نیسان موزیکال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۷۰,۹۰۰ ۹۹۳,۷۰۰
۱ ماهه ۱,۰۰۲,۰۰۰ ۱,۰۲۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۳۴,۰۰۰ ۱,۰۵۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۶۷,۰۰۰ ۱,۰۹۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

نیسان فلزی عقب کش باربند دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۶,۹۰۰ ۵۴۹,۶۰۰
۱ ماهه ۵۵۴,۶۰۰ ۵۶۷,۷۰۰
۲ ماهه ۵۷۲,۳۰۰ ۵۸۵,۸۰۰
۳ ماهه ۵۹۰,۰۰۰ ۶۰۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

نیسان سالار کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۲,۰۰۰ ۲۰۶,۵۰۰
۱ ماهه ۲۰۸,۶۰۰ ۲۱۳,۳۰۰
۲ ماهه ۲۱۵,۳۰۰ ۲۲۰,۱۰۰
۳ ماهه ۲۲۲,۰۰۰ ۲۲۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

نیسان ماریو صورتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۶۰,۵۰۰ ۵۷۵,۱۰۰
۱ ماهه ۵۷۹,۰۰۰ ۵۹۴,۰۰۰
۲ ماهه ۵۹۷,۵۰۰ ۶۱۳,۰۰۰
۳ ماهه ۶۱۶,۰۰۰ ۶۳۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

نیسان درنا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۳,۸۰۰ ۱۹۸,۳۰۰
۱ ماهه ۲۰۰,۲۰۰ ۲۰۴,۹۰۰
۲ ماهه ۲۰۶,۶۰۰ ۲۱۱,۴۰۰
۳ ماهه ۲۱۳,۰۰۰ ۲۱۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۰ عدد

نیسان توربو سام تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۹,۴۰۰ ۳۴۶,۷۰۰
۱ ماهه ۳۵۰,۶۰۰ ۳۵۸,۱۰۰
۲ ماهه ۳۶۱,۸۰۰ ۳۶۹,۵۰۰
۳ ماهه ۳۷۳,۰۰۰ ۳۸۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۰ عدد

وانت فورد ( اسکای تویز )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۳۹,۵۰۰ ۴۵۰,۴۰۰
۱ ماهه ۴۵۴,۰۰۰ ۴۶۵,۳۰۰
۲ ماهه ۴۶۸,۵۰۰ ۴۸۰,۱۰۰
۳ ماهه ۴۸۳,۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ماشین نیسان GT-R

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۸۹,۰۰۰ ۱,۳۲۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۳۳۱,۰۰۰ ۱,۳۶۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۷۴,۰۰۰ ۱,۴۰۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۴۱۷,۰۰۰ ۱,۴۵۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۰ عدد

نیسان ۶ چرخ بوفالو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۲۱,۶۰۰ ۷۳۸,۹۰۰
۱ ماهه ۷۴۵,۴۰۰ ۷۶۳,۲۰۰
۲ ماهه ۷۶۹,۲۰۰ ۷۸۷,۶۰۰
۳ ماهه ۷۹۳,۰۰۰ ۸۱۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۵ عدد

نیسان جونیور سام تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۱,۱۰۰ ۲۰۵,۶۰۰
۱ ماهه ۲۰۷,۷۰۰ ۲۱۲,۴۰۰
۲ ماهه ۲۱۴,۳۰۰ ۲۱۹,۲۰۰
۳ ماهه ۲۲۱,۰۰۰ ۲۲۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۰ عدد

نیسان ماریو استندی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴۲,۲۰۰ ۴۵۴,۰۰۰
۱ ماهه ۴۵۶,۸۰۰ ۴۶۹,۰۰۰
۲ ماهه ۴۷۱,۴۰۰ ۴۸۴,۰۰۰
۳ ماهه ۴۸۶,۰۰۰ ۴۹۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد
بالا