خرید عمده اسلایم از پخش اسباب بازی برادران

اسلایم عسل کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۲,۸۰۰ ۱۶۲,۸۰۰
۱ ماهه ۱۶۷,۲۰۰ ۱۶۷,۲۰۰
۲ ماهه ۱۷۱,۶۰۰ ۱۷۱,۶۰۰
۳ ماهه ۱۷۶,۰۰۰ ۱۷۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۰ عدد

اسلایم اکلیلی کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷,۷۰۰ ۷۷,۷۰۰
۱ ماهه ۷۹,۸۰۰ ۷۹,۸۰۰
۲ ماهه ۸۱,۹۰۰ ۸۱,۹۰۰
۳ ماهه ۸۴,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم پاستیلی کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷,۷۰۰ ۷۷,۷۰۰
۱ ماهه ۷۹,۸۰۰ ۷۹,۸۰۰
۲ ماهه ۸۱,۹۰۰ ۸۱,۹۰۰
۳ ماهه ۸۴,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم خامه ای آدامس کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۹,۵۰۰ ۷۹,۵۰۰
۱ ماهه ۸۱,۷۰۰ ۸۱,۷۰۰
۲ ماهه ۸۳,۸۰۰ ۸۳,۸۰۰
۳ ماهه ۸۶,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم ابروباد کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۹,۵۰۰ ۷۹,۵۰۰
۱ ماهه ۸۱,۷۰۰ ۸۱,۷۰۰
۲ ماهه ۸۳,۸۰۰ ۸۳,۸۰۰
۳ ماهه ۸۶,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم کهکشانی کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۹,۵۰۰ ۷۹,۵۰۰
۱ ماهه ۸۱,۷۰۰ ۸۱,۷۰۰
۲ ماهه ۸۳,۸۰۰ ۸۳,۸۰۰
۳ ماهه ۸۶,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم ۷ رنگ کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۹,۵۰۰ ۷۹,۵۰۰
۱ ماهه ۸۱,۷۰۰ ۸۱,۷۰۰
۲ ماهه ۸۳,۸۰۰ ۸۳,۸۰۰
۳ ماهه ۸۶,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم سان شاین کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۰,۹۰۰ ۲۱۰,۹۰۰
۱ ماهه ۲۱۶,۶۰۰ ۲۱۶,۶۰۰
۲ ماهه ۲۲۲,۳۰۰ ۲۲۲,۳۰۰
۳ ماهه ۲۲۸,۰۰۰ ۲۲۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۰ عدد

اسلایم خرسی ۵۰۰ کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۳,۱۰۰ ۱۸۳,۱۰۰
۱ ماهه ۱۸۸,۱۰۰ ۱۸۸,۱۰۰
۲ ماهه ۱۹۳,۰۰۰ ۱۹۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱۹۸,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۰ عدد

شن جادویی ۳۰۰ گرم (۲قالب)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۶,۵۰۰ ۱۱۹,۳۰۰
۱ ماهه ۱۱۹,۷۰۰ ۱۲۲,۵۰۰
۲ ماهه ۱۲۲,۸۰۰ ۱۲۵,۷۰۰
۳ ماهه ۱۲۶,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۶ عدد

اسلایم یخی دو رنگ کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷,۷۰۰ ۷۷,۷۰۰
۱ ماهه ۷۹,۸۰۰ ۷۹,۸۰۰
۲ ماهه ۸۱,۹۰۰ ۸۱,۹۰۰
۳ ماهه ۸۴,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم شب یلدا کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۳,۲۰۰ ۸۳,۲۰۰
۱ ماهه ۸۵,۵۰۰ ۸۵,۵۰۰
۲ ماهه ۸۷,۷۰۰ ۸۷,۷۰۰
۳ ماهه ۹۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم آیس پک کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۰,۵۰۰ ۲۴۰,۵۰۰
۱ ماهه ۲۴۷,۰۰۰ ۲۴۷,۰۰۰
۲ ماهه ۲۵۳,۵۰۰ ۲۵۳,۵۰۰
۳ ماهه ۲۶۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۵ عدد

اسلایم ابروباد استوانه کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۴,۲۰۰ ۱۹۴,۲۰۰
۱ ماهه ۱۹۹,۵۰۰ ۱۹۹,۵۰۰
۲ ماهه ۲۰۴,۷۰۰ ۲۰۴,۷۰۰
۳ ماهه ۲۱۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۰ عدد

پک اسلایم ساز کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۴,۶۰۰ ۳۳۲,۰۰۰
۱ ماهه ۳۳۳,۴۰۰ ۳۴۱,۰۰۰
۲ ماهه ۳۴۲,۲۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
۳ ماهه ۳۵۱,۰۰۰ ۳۵۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۵۴ عدد

شن جادویی ۱ کیلویی ( ۴ رنگ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴۴,۰۰۰ ۴۵۵,۱۰۰
۱ ماهه ۴۵۶,۰۰۰ ۴۶۷,۴۰۰
۲ ماهه ۴۶۸,۰۰۰ ۴۷۹,۷۰۰
۳ ماهه ۴۸۰,۰۰۰ ۴۹۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۶ عدد

شن جادویی ۷۵۰ گرم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۷,۴۰۰ ۳۸۶,۶۰۰
۱ ماهه ۳۸۷,۶۰۰ ۳۹۷,۱۰۰
۲ ماهه ۳۹۷,۸۰۰ ۴۰۷,۵۰۰
۳ ماهه ۴۰۸,۰۰۰ ۴۱۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۷ عدد

اسلایم قلبی هوبی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۱,۵۰۰ ۹۱,۵۰۰
۱ ماهه ۹۴,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰
۲ ماهه ۹۶,۵۰۰ ۹۶,۵۰۰
۳ ماهه ۹۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

بابل اسلایم دونه برفی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۸,۷۰۰ ۱۸۸,۷۰۰
۱ ماهه ۱۹۳,۸۰۰ ۱۹۳,۸۰۰
۲ ماهه ۱۹۸,۹۰۰ ۱۹۸,۹۰۰
۳ ماهه ۲۰۴,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

شن جادویی ۵۰۰ گرم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۲,۲۰۰ ۴۰۲,۳۰۰
۱ ماهه ۴۰۲,۸۰۰ ۴۱۳,۲۰۰
۲ ماهه ۴۱۳,۴۰۰ ۴۲۴,۱۰۰
۳ ماهه ۴۲۴,۰۰۰ ۴۳۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

واتر اسلایم بی ادب کوچک ODDY

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۵,۶۰۰ ۶۷,۵۰۰
۱ ماهه ۶۷,۴۰۰ ۶۹,۳۰۰
۲ ماهه ۶۹,۲۰۰ ۷۱,۱۰۰
۳ ماهه ۷۱,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۱۶ عدد

باتل اسلایم اودی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۵,۴۰۰ ۱۵۵,۴۰۰
۱ ماهه ۱۵۹,۶۰۰ ۱۵۹,۶۰۰
۲ ماهه ۱۶۳,۸۰۰ ۱۶۳,۸۰۰
۳ ماهه ۱۶۸,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

واتر اسلایم ابروبادکوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۵,۸۰۰ ۷۵,۸۰۰
۱ ماهه ۷۷,۹۰۰ ۷۷,۹۰۰
۲ ماهه ۷۹,۹۰۰ ۷۹,۹۰۰
۳ ماهه ۸۲,۰۰۰ ۸۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اپل اسلایم خامه ایODDY

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۸,۷۰۰ ۱۸۸,۷۰۰
۱ ماهه ۱۹۳,۸۰۰ ۱۹۳,۸۰۰
۲ ماهه ۱۹۸,۹۰۰ ۱۹۸,۹۰۰
۳ ماهه ۲۰۴,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

فیجت آناناس درشت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۹,۷۰۰ ۲۵۶,۲۰۰
۱ ماهه ۲۵۶,۵۰۰ ۲۶۳,۱۰۰
۲ ماهه ۲۶۳,۲۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
۳ ماهه ۲۷۰,۰۰۰ ۲۷۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

اسلایم جور (چند مدل اسلایم) ODDY

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۳,۶۰۰ ۱۰۳,۶۰۰
۱ ماهه ۱۰۶,۴۰۰ ۱۰۶,۴۰۰
۲ ماهه ۱۰۹,۲۰۰ ۱۰۹,۲۰۰
۳ ماهه ۱۱۲,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۶ عدد

اسلایم رنگی هوبی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۷,۸۰۰ ۸۷,۸۰۰
۱ ماهه ۹۰,۲۰۰ ۹۰,۲۰۰
۲ ماهه ۹۲,۶۰۰ ۹۲,۶۰۰
۳ ماهه ۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۶ عدد

اسلایم میکس پانی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۱,۲۰۰ ۷۱,۲۰۰
۱ ماهه ۷۳,۱۰۰ ۷۳,۱۰۰
۲ ماهه ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
۳ ماهه ۷۷,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

آیس پک اسلایم گلکسی ۵۰۰ گرم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۱,۲۰۰ ۲۳۱,۲۰۰
۱ ماهه ۲۳۷,۵۰۰ ۲۳۷,۵۰۰
۲ ماهه ۲۴۳,۷۰۰ ۲۴۳,۷۰۰
۳ ماهه ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۶ عدد

بابل اسلایم میکس ( جور )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۸,۷۰۰ ۱۸۸,۷۰۰
۱ ماهه ۱۹۳,۸۰۰ ۱۹۳,۸۰۰
۲ ماهه ۱۹۸,۹۰۰ ۱۹۸,۹۰۰
۳ ماهه ۲۰۴,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ژل اسلایم اکلیلی ODDY

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۳,۶۰۰ ۱۰۳,۶۰۰
۱ ماهه ۱۰۶,۴۰۰ ۱۰۶,۴۰۰
۲ ماهه ۱۰۹,۲۰۰ ۱۰۹,۲۰۰
۳ ماهه ۱۱۲,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۶ عدد

اسلایم شفاف هوبی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۱,۵۰۰ ۹۱,۵۰۰
۱ ماهه ۹۴,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰
۲ ماهه ۹۶,۵۰۰ ۹۶,۵۰۰
۳ ماهه ۹۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

بابل اسلایم اکلیلی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۸,۷۰۰ ۱۸۸,۷۰۰
۱ ماهه ۱۹۳,۸۰۰ ۱۹۳,۸۰۰
۲ ماهه ۱۹۸,۹۰۰ ۱۹۸,۹۰۰
۳ ماهه ۲۰۴,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ژل اسلایم پاستیلی ODDY

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۳,۶۰۰ ۱۰۳,۶۰۰
۱ ماهه ۱۰۶,۴۰۰ ۱۰۶,۴۰۰
۲ ماهه ۱۰۹,۲۰۰ ۱۰۹,۲۰۰
۳ ماهه ۱۱۲,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۶ عدد

واتر اسلایم بی ادب بزرگ ODDY

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۵,۸۰۰ ۷۷,۷۰۰
۱ ماهه ۷۷,۹۰۰ ۷۹,۸۰۰
۲ ماهه ۷۹,۹۰۰ ۸۱,۹۰۰
۳ ماهه ۸۲,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

باتل اسلایم کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۸,۳۰۰ ۱۶۸,۳۰۰
۱ ماهه ۱۷۲,۹۰۰ ۱۷۲,۹۰۰
۲ ماهه ۱۷۷,۴۰۰ ۱۷۷,۴۰۰
۳ ماهه ۱۸۲,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۰ عدد

واتر اسلایم ابروباد استوانه کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۴,۲۰۰ ۱۹۴,۲۰۰
۱ ماهه ۱۹۹,۵۰۰ ۱۹۹,۵۰۰
۲ ماهه ۲۰۴,۷۰۰ ۲۰۴,۷۰۰
۳ ماهه ۲۱۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۰ عدد

اپل اسلایم پاستیلیODDY

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۸,۷۰۰ ۱۸۸,۷۰۰
۱ ماهه ۱۹۳,۸۰۰ ۱۹۳,۸۰۰
۲ ماهه ۱۹۸,۹۰۰ ۱۹۸,۹۰۰
۳ ماهه ۲۰۴,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

واتر اسلایم باب اسفنجی ۷۰۰ گرمی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۱,۷۰۰ ۳۱۱,۷۰۰
۱ ماهه ۳۲۰,۱۰۰ ۳۲۰,۱۰۰
۲ ماهه ۳۲۸,۵۰۰ ۳۲۸,۵۰۰
۳ ماهه ۳۳۷,۰۰۰ ۳۳۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۰ عدد

اسلایم حیوانات ۱۵۰ گرمی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۱,۸۰۰ ۵۳,۶۰۰
۱ ماهه ۵۳,۲۰۰ ۵۵,۱۰۰
۲ ماهه ۵۴,۶۰۰ ۵۶,۵۰۰
۳ ماهه ۵۶,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم صدفی هوبی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۱,۵۰۰ ۹۱,۵۰۰
۱ ماهه ۹۴,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰
۲ ماهه ۹۶,۵۰۰ ۹۶,۵۰۰
۳ ماهه ۹۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

اسلایم فلورسنت پانی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۳,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰
۱ ماهه ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
۲ ماهه ۷۷,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰
۳ ماهه ۷۹,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ژل اسلایم آدامسی ODDY

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۲,۸۰۰ ۱۱۲,۸۰۰
۱ ماهه ۱۱۵,۹۰۰ ۱۱۵,۹۰۰
۲ ماهه ۱۱۸,۹۰۰ ۱۱۸,۹۰۰
۳ ماهه ۱۲۲,۰۰۰ ۱۲۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۶ عدد

اسلایم گلکسی هوبی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۱,۵۰۰ ۹۱,۵۰۰
۱ ماهه ۹۴,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰
۲ ماهه ۹۶,۵۰۰ ۹۶,۵۰۰
۳ ماهه ۹۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

بابل اسلایم خامه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۸,۷۰۰ ۱۸۸,۷۰۰
۱ ماهه ۱۹۳,۸۰۰ ۱۹۳,۸۰۰
۲ ماهه ۱۹۸,۹۰۰ ۱۹۸,۹۰۰
۳ ماهه ۲۰۴,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم میوه ای ODDY

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۸,۹۰۰ ۹۸,۹۰۰
۱ ماهه ۱۰۱,۶۰۰ ۱۰۱,۶۰۰
۲ ماهه ۱۰۴,۳۰۰ ۱۰۴,۳۰۰
۳ ماهه ۱۰۷,۰۰۰ ۱۰۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

واتر اسلایم باب اسفنجی ODDY

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۱,۰۰۰ ۶۱,۰۰۰
۱ ماهه ۶۲,۷۰۰ ۶۲,۷۰۰
۲ ماهه ۶۴,۳۰۰ ۶۴,۳۰۰
۳ ماهه ۶۶,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۸۰ عدد

اپل اسلایم اکلیلی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۸,۷۰۰ ۱۸۸,۷۰۰
۱ ماهه ۱۹۳,۸۰۰ ۱۹۳,۸۰۰
۲ ماهه ۱۹۸,۹۰۰ ۱۹۸,۹۰۰
۳ ماهه ۲۰۴,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم خرسی ۳۵۰ گرم کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۹,۸۰۰ ۱۴۹,۸۰۰
۱ ماهه ۱۵۳,۹۰۰ ۱۵۳,۹۰۰
۲ ماهه ۱۵۷,۹۰۰ ۱۵۷,۹۰۰
۳ ماهه ۱۶۲,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۰ عدد

واتر اسلایم خرسی هوبی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۹,۸۰۰ ۱۴۹,۸۰۰
۱ ماهه ۱۵۳,۹۰۰ ۱۵۳,۹۰۰
۲ ماهه ۱۵۷,۹۰۰ ۱۵۷,۹۰۰
۳ ماهه ۱۶۲,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۶ عدد

اسلایم ۷ رنگ هوبی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۱,۵۰۰ ۹۱,۵۰۰
۱ ماهه ۹۴,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰
۲ ماهه ۹۶,۵۰۰ ۹۶,۵۰۰
۳ ماهه ۹۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

اسلایم جور هوبی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۷,۸۰۰ ۸۷,۸۰۰
۱ ماهه ۹۰,۲۰۰ ۹۰,۲۰۰
۲ ماهه ۹۲,۶۰۰ ۹۲,۶۰۰
۳ ماهه ۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۶ عدد

اسلایم کوه یخ پانی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۳,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰
۱ ماهه ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
۲ ماهه ۷۷,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰
۳ ماهه ۷۹,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

شن جادویی ۱.۵ کیلو (۶ قالب)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۱۰,۶۰۰ ۵۲۳,۵۰۰
۱ ماهه ۵۲۴,۴۰۰ ۵۳۷,۷۰۰
۲ ماهه ۵۳۸,۲۰۰ ۵۵۱,۸۰۰
۳ ماهه ۵۵۲,۰۰۰ ۵۶۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

اسلایم مربایی اودی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۶,۹۰۰ ۱۳۶,۹۰۰
۱ ماهه ۱۴۰,۶۰۰ ۱۴۰,۶۰۰
۲ ماهه ۱۴۴,۳۰۰ ۱۴۴,۳۰۰
۳ ماهه ۱۴۸,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ژل اسلایم هفت رنگ ODDY

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۸,۲۰۰ ۱۰۸,۲۰۰
۱ ماهه ۱۱۱,۱۰۰ ۱۱۱,۱۰۰
۲ ماهه ۱۱۴,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱۱۷,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۶ عدد

اسلایم استوانه ای هوبی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۸,۱۰۰ ۲۰۸,۱۰۰
۱ ماهه ۲۱۳,۷۰۰ ۲۱۳,۷۰۰
۲ ماهه ۲۱۹,۳۰۰ ۲۱۹,۳۰۰
۳ ماهه ۲۲۵,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

مینی اسلایم کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۱,۹۰۰ ۶۱,۹۰۰
۱ ماهه ۶۳,۶۰۰ ۶۳,۶۰۰
۲ ماهه ۶۵,۳۰۰ ۶۵,۳۰۰
۳ ماهه ۶۷,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

اسلایم ابروبادی استوانه ODDY

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۹,۷۰۰ ۲۴۹,۷۰۰
۱ ماهه ۲۵۶,۵۰۰ ۲۵۶,۵۰۰
۲ ماهه ۲۶۳,۲۰۰ ۲۶۳,۲۰۰
۳ ماهه ۲۷۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

اسلایم آیس پک هوبی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۶۶,۴۰۰ ۲۶۶,۴۰۰
۱ ماهه ۲۷۳,۶۰۰ ۲۷۳,۶۰۰
۲ ماهه ۲۸۰,۸۰۰ ۲۸۰,۸۰۰
۳ ماهه ۲۸۸,۰۰۰ ۲۸۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۰ عدد

واتر اسلایم نوتلا هوبی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۹,۹۰۰ ۹۹,۹۰۰
۱ ماهه ۱۰۲,۶۰۰ ۱۰۲,۶۰۰
۲ ماهه ۱۰۵,۳۰۰ ۱۰۵,۳۰۰
۳ ماهه ۱۰۸,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

دبل اسلایم ۳۵۰ گرمی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۹,۴۰۰ ۱۷۹,۴۰۰
۱ ماهه ۱۸۴,۳۰۰ ۱۸۴,۳۰۰
۲ ماهه ۱۸۹,۱۰۰ ۱۸۹,۱۰۰
۳ ماهه ۱۹۴,۰۰۰ ۱۹۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

اسلایم پاستیلی هوبی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۱,۵۰۰ ۹۱,۵۰۰
۱ ماهه ۹۴,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰
۲ ماهه ۹۶,۵۰۰ ۹۶,۵۰۰
۳ ماهه ۹۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

شن جادویی ۲ کیلو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۲۷,۷۰۰ ۹۵۱,۸۰۰
۱ ماهه ۹۵۲,۸۰۰ ۹۷۷,۵۰۰
۲ ماهه ۹۷۷,۹۰۰ ۱,۰۰۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۰۳,۰۰۰ ۱,۰۲۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶ عدد

اسلایم میوه ای ۳۰۰ گرم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۱,۵۰۰ ۱۴۱,۵۰۰
۱ ماهه ۱۴۵,۳۰۰ ۱۴۵,۳۰۰
۲ ماهه ۱۴۹,۱۰۰ ۱۴۹,۱۰۰
۳ ماهه ۱۵۳,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۶ عدد

اسلایم پاستیلی پانی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۳,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰
۱ ماهه ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
۲ ماهه ۷۷,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰
۳ ماهه ۷۹,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

پخش عمده اسباب بازی در تهران، اهواز، سمنان، مشهد، قزوین، اصفهان، شیراز، کرمان، تبریز

بالا