خرید عمده سلاح از پخش اسباب بازی برادران

تفنگ آبپاش تخم مرغی سلفونی

قیمت کارتنی ۱۱۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۱۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

کلت رعد ۸ تیر درج

قیمت کارتنی ۶۸,۲۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

کلت دلاوران درج

قیمت کارتنی ۶۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد

شمشیر و نانچیکو

قیمت کارتنی ۱۲۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۳۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸۴ عدد

کلت ساچمه ای M۱۱

قیمت کارتنی ۷۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۹۶ عدد

تفنگ آبپاش بزرگ

قیمت کارتنی ۳۸۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۹۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۴ عدد

تیر کمان سلفونی آتا تویز

قیمت کارتنی ۲۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۰۰ عدد

شمشیر رنگی

قیمت کارتنی ۶۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

مجموعه کلاش رمبو

قیمت کارتنی ۱۸۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۹۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

مجموعه پلیسی m۱۱

قیمت کارتنی ۲۶۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۷۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

شمشیر

قیمت کارتنی ۷۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

تفنگ دو لول شکاری

قیمت کارتنی ۲۴۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۵۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کلت کماندو کوچک

قیمت کارتنی ۹۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد

تفنگ کیهان

قیمت کارتنی ۹۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۶۸ عدد

کلت جیمبو هفت تیر طلایی

قیمت کارتنی ۷۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۳۲ عدد

گلوله نارنجکی

قیمت کارتنی ۹۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

دستبند رو کارتی آتا تویز

قیمت کارتنی ۷۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۰۰ عدد

نانچیکو سلفونی

قیمت کارتنی ۳۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

تیر کمان سلفونی

قیمت کارتنی ۸۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

کلت دنا سلفونی هفت تیر طلایی

قیمت کارتنی ۶۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۶۸ عدد

مسلسل جرقه زن سلفونی

قیمت کارتنی ۲۲۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۳۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

مجموعه کلاشینکف AK۴۷

قیمت کارتنی ۷۰۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۳۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

تیر کمان با خنجر دانیال

قیمت کارتنی ۴۶۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۸۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

تیر کمان با خنجر بزرگ دانیال

قیمت کارتنی ۶۵۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۸۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

مسلسل ۳۹۵

قیمت کارتنی ۲۰۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۱۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

تیر کمان روکارتی بزرگ آفتاب

قیمت کارتنی ۱۶۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۷۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

مینی کلاش پرتابی ماتیا

قیمت کارتنی ۱۰۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰۸ عدد

مجموعه کلاشینکف پلیس

قیمت کارتنی ۴۴۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۶۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۵ عدد

تفنگ ساچمه (یوزی) m۳۵

قیمت کارتنی ۴۷۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۹۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

مجموعه وینچستر کیفی هفت تیر طلایی

قیمت کارتنی ۵۲۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۵۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کلت توپی کریستالی آتا تویز

قیمت کارتنی ۲۵۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۶۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۷۰ عدد

خنجر کماندو آتا تویز

قیمت کارتنی ۲۰۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۱۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸۰ عدد

کلت b۶۰ کیفی هفت تیر طلایی

قیمت کارتنی ۲۴۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۵۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

تبرزین آتا تویز

قیمت کارتنی ۱۶۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۷۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۵۰ عدد

تفنگ آبپاش کریستالی

قیمت کارتنی ۹۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۳۲ عدد

مجموعه رزمی شاتگان

قیمت کارتنی ۸۸۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۳۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۳ عدد

مجموعه رزمی شاتگان

قیمت کارتنی ۸۸۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۳۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۳ عدد

ست پادگان رو کارتی آتا تویز

قیمت کارتنی ۶۵۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۸۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

آرپی جی تیر پرتابی کیفی آتا تویز

قیمت کارتنی ۳۰۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۱۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۲ عدد

کلت دو کاره آتا تویز

قیمت کارتنی ۳۸۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۹۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۲ عدد

مسلسل تامسون قنداق دار

قیمت کارتنی ۱۸۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۹۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ست پلیس آتا تویز

قیمت کارتنی ۳۴۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۶۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰ عدد

شمشیر و نانچیکو آتا تویز

قیمت کارتنی ۱۴۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۵۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۷۲ عدد

مسلسل لوله متحرک با کلاه ۰۰۵ راشا

قیمت کارتنی ۲۷۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۷۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

مسلسل قنداق دار لوله متحرک ۰۰۴ راشا

قیمت کارتنی ۲۸۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۸۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ست شمشیر و سپر وکیوم

قیمت کارتنی ۳۴۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۶۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۰ عدد

آرپی جی جعبه ای آتا تویز

قیمت کارتنی ۴۰۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۲۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ست سپر و تیرکمان وکیوم

قیمت کارتنی ۳۰۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۱۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کلت وسترن توپی آتا تویز

قیمت کارتنی ۳۴۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۶۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۵ عدد

ست استار وارز جنگ ستارگان آتا تویز

قیمت کارتنی ۳۷۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۸۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۵ عدد

مسلسل بزرگ جرقه زن درج

قیمت کارتنی ۳۳۶,۴۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۴۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

مسلسل تامسون

قیمت کارتنی ۱۴۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۴۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۰ عدد

کلت لیزر دار موزیکال

قیمت کارتنی ۴۳۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۵۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۰ عدد

ست هالک روکارتی آتا تویز

قیمت کارتنی ۶۱۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۳۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴ عدد

تیر کمان مدرن

قیمت کارتنی ۹۵۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۰۰۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

مسلسل کوچک جرقه زن درج

قیمت کارتنی ۲۸۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۹۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۵ عدد

مجموعه کلت ترقه ای ۱۱۰

قیمت کارتنی ۷۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۳۲ عدد

ترقه ۸ تیر هفت تیر طلایی

قیمت کارتنی ۲۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

کلاش کیفی هفت تیر طلایی

قیمت کارتنی ۴۸۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۰۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

تفنگ توپ پران M۱۶ آهو

قیمت کارتنی ۳۲۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۴۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰ عدد

پخش عمده اسباب بازی در تهران ، مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان ، تبریز و سایر شهرهای ایران

بالا