فروش عمده فکری، آموزشی در پخش اسباب بازی برادران

 • منچ، شطرنج، تخته نرد، سرگرمی

  منچ، شطرنج،...

 • مهارت، مهدکودک

  مهارت، مهدکودک

 • بازیهای دورهمی

  بازیهای دورهمی

 • علمی، آموزشی

  علمی، آموزشی

 • پازل، روبیک، معمایی

  پازل، روبیک،...

منچ سفره ای بهزاد

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۷,۳۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۱۲,۲۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱۱۷,۱۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۲۲,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰۰ عدد

حلقه هوش جوجه کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۳,۵۰۰ ۱۱۶,۱۰۰
۱ ماهه ۱۱۸,۶۰۰ ۱۲۱,۴۰۰
۲ ماهه ۱۲۳,۸۰۰ ۱۲۶,۷۰۰
۳ ماهه ۱۲۹,۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

منچ و شطرنج سلفونی مربع

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۴,۸۰۰ ۱۵۸,۴۰۰
۱ ماهه ۱۶۱,۹۰۰ ۱۶۵,۶۰۰
۲ ماهه ۱۶۸,۹۰۰ ۱۷۲,۸۰۰
۳ ماهه ۱۷۶,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

منچ سفره ای اطلس

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۴,۱۰۰ ۹۶,۸۰۰
۱ ماهه ۹۸,۴۰۰ ۱۰۱,۲۰۰
۲ ماهه ۱۰۲,۷۰۰ ۱۰۵,۶۰۰
۳ ماهه ۱۰۷,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

منچ و مارپله oddy

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۲,۰۰۰ ۱۳۴,۶۰۰
۱ ماهه ۱۳۸,۰۰۰ ۱۴۰,۷۰۰
۲ ماهه ۱۴۴,۰۰۰ ۱۴۶,۸۰۰
۳ ماهه ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۰ عدد

شطرنج سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۴,۳۰۰ ۱۴۶,۹۰۰
۱ ماهه ۱۵۰,۸۰۰ ۱۵۳,۶۰۰
۲ ماهه ۱۵۷,۴۰۰ ۱۶۰,۳۰۰
۳ ماهه ۱۶۴,۰۰۰ ۱۶۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۳۰ عدد

شطرنج ۴ گوش

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۴,۲۰۰ ۱۷۸,۶۰۰
۱ ماهه ۱۸۲,۱۰۰ ۱۸۶,۷۰۰
۲ ماهه ۱۹۰,۰۰۰ ۱۹۴,۸۰۰
۳ ماهه ۱۹۸,۰۰۰ ۲۰۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

بازی آهنربایی نمو - جنگل مزرعه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۹,۶۰۰ ۱۲۲,۳۰۰
۱ ماهه ۱۲۵,۱۰۰ ۱۲۷,۸۰۰
۲ ماهه ۱۳۰,۵۰۰ ۱۳۳,۴۰۰
۳ ماهه ۱۳۶,۰۰۰ ۱۳۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

پازل روبیکی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۳,۲۰۰ ۹۵,۰۰۰
۱ ماهه ۹۷,۵۰۰ ۹۹,۳۰۰
۲ ماهه ۱۰۱,۷۰۰ ۱۰۳,۶۰۰
۳ ماهه ۱۰۶,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

منچ پارچه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۹,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰
۱ ماهه ۱۴۵,۳۰۰ ۱۴۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱۵۱,۶۰۰ ۱۵۵,۵۰۰
۳ ماهه ۱۵۸,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

بازی فکری فوتبالیستها

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۱,۶۰۰ ۱۴۴,۳۰۰
۱ ماهه ۱۴۸,۱۰۰ ۱۵۰,۸۰۰
۲ ماهه ۱۵۴,۵۰۰ ۱۵۷,۴۰۰
۳ ماهه ۱۶۱,۰۰۰ ۱۶۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

پازل ۳ بعدی خانه درختی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۵,۹۰۰ ۹۷,۶۰۰
۱ ماهه ۱۰۰,۲۰۰ ۱۰۲,۱۰۰
۲ ماهه ۱۰۴,۶۰۰ ۱۰۶,۵۰۰
۳ ماهه ۱۰۹,۰۰۰ ۱۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد
بالا