فروش عمده تولیدات آهو در پخش اسباب بازی برادران

تفنگ M۱۶ به پک آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۰,۸۰۰ ۵۶۳,۲۰۰
۱ ماهه ۵۷۵,۹۰۰ ۵۸۸,۸۰۰
۲ ماهه ۶۰۰,۹۰۰ ۶۱۴,۴۰۰
۳ ماهه ۶۲۶,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

کلاش به پک آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۶,۳۰۰ ۵۰۷,۷۰۰
۱ ماهه ۵۱۸,۸۰۰ ۵۳۰,۸۰۰
۲ ماهه ۵۴۱,۴۰۰ ۵۵۳,۹۰۰
۳ ماهه ۵۶۴,۰۰۰ ۵۷۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

عروسک جعبه ای ساده برند آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۰۴,۰۰۰ ۱,۱۲۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۵۴,۰۰۰ ۱,۱۸۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۰۴,۰۰۰ ۱,۲۳۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۵۵,۰۰۰ ۱,۲۸۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

عروسک جعبه ای آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۸۰,۰۰۰ ۱,۲۰۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۳۴,۰۰۰ ۱,۲۶۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۸۸,۰۰۰ ۱,۳۱۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۴۲,۰۰۰ ۱,۳۷۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

ماشین دو عددی ( عقب کش) آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۶,۲۰۰ ۵۳۷,۶۰۰
۱ ماهه ۵۵۰,۱۰۰ ۵۶۲,۱۰۰
۲ ماهه ۵۷۴,۰۰۰ ۵۸۶,۵۰۰
۳ ماهه ۵۹۸,۰۰۰ ۶۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

ست پلیس کلاش و کلت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۳۵,۰۰۰ ۱,۱۶۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۸۶,۰۰۰ ۱,۲۱۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۳۸,۰۰۰ ۱,۲۶۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۹۰,۰۰۰ ۱,۳۱۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

تانک قدرتی سلفونی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۲۱,۰۰۰ ۱,۰۴۴,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۶۸,۰۰۰ ۱,۰۹۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۱۴,۰۰۰ ۱,۱۳۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۶۱,۰۰۰ ۱,۱۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

مجموعه پلیس ام ۱۶ ( مدل کماندو )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۶۹,۰۰۰ ۱,۰۹۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۱۷,۰۰۰ ۱,۱۴۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۶۶,۰۰۰ ۱,۱۹۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۱۵,۰۰۰ ۱,۲۴۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵ عدد

منچ و مارپله پارچه ای آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۲,۰۰۰ ۳۲۹,۱۰۰
۱ ماهه ۳۳۶,۷۰۰ ۳۴۴,۰۰۰
۲ ماهه ۳۵۱,۳۰۰ ۳۵۹,۰۰۰
۳ ماهه ۳۶۶,۰۰۰ ۳۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

طناب طرح شماره انداز آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۱,۵۰۰ ۳۱۸,۵۰۰
۱ ماهه ۳۲۵,۶۰۰ ۳۳۳,۰۰۰
۲ ماهه ۳۳۹,۸۰۰ ۳۴۷,۵۰۰
۳ ماهه ۳۵۴,۰۰۰ ۳۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۲۵ عدد

کلاش جرقه زن سلفونی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۶,۱۰۰ ۵۶۹,۳۰۰
۱ ماهه ۵۸۱,۴۰۰ ۵۹۵,۲۰۰
۲ ماهه ۶۰۶,۷۰۰ ۶۲۱,۱۰۰
۳ ماهه ۶۳۲,۰۰۰ ۶۴۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۵ عدد

هامر قدرتی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۶۵,۲۰۰ ۶۸۰,۲۰۰
۱ ماهه ۶۹۵,۵۰۰ ۷۱۱,۱۰۰
۲ ماهه ۷۲۵,۷۰۰ ۷۴۲,۰۰۰
۳ ماهه ۷۵۶,۰۰۰ ۷۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد
بالا