لیست قیمت محصولات کوئین در پخش اسباب بازی برادران

اسلایم کهکشانی کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۳,۶۰۰ ۸۳,۶۰۰
۱ ماهه ۸۷,۴۰۰ ۸۷,۴۰۰
۲ ماهه ۹۱,۲۰۰ ۹۱,۲۰۰
۳ ماهه ۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم خامه ای آدامس کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۳,۶۰۰ ۸۳,۶۰۰
۱ ماهه ۸۷,۴۰۰ ۸۷,۴۰۰
۲ ماهه ۹۱,۲۰۰ ۹۱,۲۰۰
۳ ماهه ۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم پاستیلی کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۰,۹۰۰ ۸۰,۹۰۰
۱ ماهه ۸۴,۶۰۰ ۸۴,۶۰۰
۲ ماهه ۸۸,۳۰۰ ۸۸,۳۰۰
۳ ماهه ۹۲,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم ۷ رنگ کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۳,۶۰۰ ۸۳,۶۰۰
۱ ماهه ۸۷,۴۰۰ ۸۷,۴۰۰
۲ ماهه ۹۱,۲۰۰ ۹۱,۲۰۰
۳ ماهه ۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم با دونه برفی رنگی کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۳,۶۰۰ ۸۳,۶۰۰
۱ ماهه ۸۷,۴۰۰ ۸۷,۴۰۰
۲ ماهه ۹۱,۲۰۰ ۹۱,۲۰۰
۳ ماهه ۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم شب یلدا کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۹,۲۰۰ ۷۹,۲۰۰
۱ ماهه ۸۲,۸۰۰ ۸۲,۸۰۰
۲ ماهه ۸۶,۴۰۰ ۸۶,۴۰۰
۳ ماهه ۹۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم یخی دو رنگ کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۰,۹۰۰ ۸۰,۹۰۰
۱ ماهه ۸۴,۶۰۰ ۸۴,۶۰۰
۲ ماهه ۸۸,۳۰۰ ۸۸,۳۰۰
۳ ماهه ۹۲,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

مینی اسلایم کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۳,۳۰۰ ۶۳,۳۰۰
۱ ماهه ۶۶,۲۰۰ ۶۶,۲۰۰
۲ ماهه ۶۹,۱۰۰ ۶۹,۱۰۰
۳ ماهه ۷۲,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

اسلایم ابروباد کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۳,۶۰۰ ۸۳,۶۰۰
۱ ماهه ۸۷,۴۰۰ ۸۷,۴۰۰
۲ ماهه ۹۱,۲۰۰ ۹۱,۲۰۰
۳ ماهه ۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

واتر اسلایم ابروبادکوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۶,۵۰۰ ۷۶,۵۰۰
۱ ماهه ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
۲ ماهه ۸۳,۵۰۰ ۸۳,۵۰۰
۳ ماهه ۸۷,۰۰۰ ۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم جور کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۰,۹۰۰ ۸۰,۹۰۰
۱ ماهه ۸۴,۶۰۰ ۸۴,۶۰۰
۲ ماهه ۸۸,۳۰۰ ۸۸,۳۰۰
۳ ماهه ۹۲,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

واتر اسلایم کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۶,۵۰۰ ۷۶,۵۰۰
۱ ماهه ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
۲ ماهه ۸۳,۵۰۰ ۸۳,۵۰۰
۳ ماهه ۸۷,۰۰۰ ۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد
بالا