خرید عمده محصولات کوئین در پخش اسباب بازی برادران

قمقمه شفاف طرح کشتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۱,۶۰۰ ۱۷۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱۷۹,۴۰۰ ۱۸۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱۸۷,۲۰۰ ۱۹۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱۹۵,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۲ عدد

جوهر شوخی کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۲,۳۰۰ ۱۲۴,۹۰۰
۱ ماهه ۱۲۷,۸۰۰ ۱۳۰,۶۰۰
۲ ماهه ۱۳۳,۴۰۰ ۱۳۶,۳۰۰
۳ ماهه ۱۳۹,۰۰۰ ۱۴۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۳۲ عدد

خون مصنوعی کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۲,۳۰۰ ۱۲۴,۹۰۰
۱ ماهه ۱۲۷,۸۰۰ ۱۳۰,۶۰۰
۲ ماهه ۱۳۳,۴۰۰ ۱۳۶,۳۰۰
۳ ماهه ۱۳۹,۰۰۰ ۱۴۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۳۲ عدد

قمقمه کتابی نشکن

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۲,۳۰۰ ۱۲۴,۹۰۰
۱ ماهه ۱۲۷,۸۰۰ ۱۳۰,۶۰۰
۲ ماهه ۱۳۳,۴۰۰ ۱۳۶,۳۰۰
۳ ماهه ۱۳۹,۰۰۰ ۱۴۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۲ عدد

مایع حباب ساز ۱ لیتری کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۵,۸۰۰ ۱۲۵,۸۰۰
۱ ماهه ۱۳۱,۵۰۰ ۱۳۱,۵۰۰
۲ ماهه ۱۳۷,۲۰۰ ۱۳۷,۲۰۰
۳ ماهه ۱۴۳,۰۰۰ ۱۴۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۱ عدد

شن جادویی ۳۰۰ گرم (۲قالب)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۱,۰۰۰ ۱۶۴,۵۰۰
۱ ماهه ۱۶۸,۳۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱۷۵,۶۰۰ ۱۷۹,۵۰۰
۳ ماهه ۱۸۳,۰۰۰ ۱۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

باتل اسلایم کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۰,۱۰۰ ۱۶۰,۱۰۰
۱ ماهه ۱۶۷,۴۰۰ ۱۶۷,۴۰۰
۲ ماهه ۱۷۴,۷۰۰ ۱۷۴,۷۰۰
۳ ماهه ۱۸۲,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

اسلایم خرسی ۳۵۰ گرم کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۲,۵۰۰ ۱۴۲,۵۰۰
۱ ماهه ۱۴۹,۰۰۰ ۱۴۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱۵۵,۵۰۰ ۱۵۵,۵۰۰
۳ ماهه ۱۶۲,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

شن جادویی ۴۰۰ گرمی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۸,۹۰۰ ۱۷۳,۳۰۰
۱ ماهه ۱۷۶,۶۰۰ ۱۸۱,۲۰۰
۲ ماهه ۱۸۴,۳۰۰ ۱۸۹,۱۰۰
۳ ماهه ۱۹۲,۰۰۰ ۱۹۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد
بالا