قیمت عمده محصولات تسما در پخش اسباب بازی برادران

حلقه تقویت مچ برند تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۳,۲۰۰ ۳۲۱,۲۰۰
۱ ماهه ۳۲۷,۵۰۰ ۳۳۵,۸۰۰
۲ ماهه ۳۴۱,۷۰۰ ۳۵۰,۴۰۰
۳ ماهه ۳۵۶,۰۰۰ ۳۶۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۲۰ عدد

تفنگ آبپاش متوسط تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۶۵,۲۰۰ ۳۷۴,۰۰۰
۱ ماهه ۳۸۱,۸۰۰ ۳۹۱,۰۰۰
۲ ماهه ۳۹۸,۴۰۰ ۴۰۸,۰۰۰
۳ ماهه ۴۱۵,۰۰۰ ۴۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

کاتر کامیونی راهسازی تکی تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۷,۲۰۰ ۲۵۲,۵۰۰
۱ ماهه ۲۵۸,۵۰۰ ۲۶۴,۰۰۰
۲ ماهه ۲۶۹,۷۰۰ ۲۷۵,۵۰۰
۳ ماهه ۲۸۱,۰۰۰ ۲۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ست شن بازی تسما (B)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۵,۱۰۰ ۴۰۳,۹۰۰
۱ ماهه ۴۱۳,۰۰۰ ۴۲۲,۲۰۰
۲ ماهه ۴۳۱,۰۰۰ ۴۴۰,۶۰۰
۳ ماهه ۴۴۹,۰۰۰ ۴۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

ست شن بازی تسما (A)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۶,۵۰۰ ۳۰۲,۷۰۰
۱ ماهه ۳۱۰,۰۰۰ ۳۱۶,۴۰۰
۲ ماهه ۳۲۳,۵۰۰ ۳۳۰,۲۰۰
۳ ماهه ۳۳۷,۰۰۰ ۳۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

مک کوئین موشکی قدرتی تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۴۵,۸۰۰ ۳۵۳,۷۰۰
۱ ماهه ۳۶۱,۵۰۰ ۳۶۹,۸۰۰
۲ ماهه ۳۷۷,۲۰۰ ۳۸۵,۹۰۰
۳ ماهه ۳۹۳,۰۰۰ ۴۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ماشین کوچک راهسازی فانتزی تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۷,۷۰۰ ۱۸۲,۱۰۰
۱ ماهه ۱۸۵,۸۰۰ ۱۹۰,۴۰۰
۲ ماهه ۱۹۳,۹۰۰ ۱۹۸,۷۰۰
۳ ماهه ۲۰۲,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

مک کوئین و ماتر لنگ دراز تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۷,۱۰۰ ۲۰۲,۴۰۰
۱ ماهه ۲۰۶,۰۰۰ ۲۱۱,۶۰۰
۲ ماهه ۲۱۵,۰۰۰ ۲۲۰,۸۰۰
۳ ماهه ۲۲۴,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ماشین ماتر قدرتی تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۴۵,۸۰۰ ۳۵۳,۷۰۰
۱ ماهه ۳۶۱,۵۰۰ ۳۶۹,۸۰۰
۲ ماهه ۳۷۷,۲۰۰ ۳۸۵,۹۰۰
۳ ماهه ۳۹۳,۰۰۰ ۴۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد
بالا