فروش عمده محصولات تسما در پخش اسباب بازی برادران

کاتر کامیونی آتش نشانی ۴ عددی تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۳۸,۰۰۰ ۹۵۹,۲۰۰
۱ ماهه ۹۸۰,۷۰۰ ۱,۰۰۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۲۳,۰۰۰ ۱,۰۴۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۶۶,۰۰۰ ۱,۰۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

ست بزرگ آشپزخانه تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸,۲۶۰,۰۰۰ ۱۸,۲۶۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۹,۰۹۰,۰۰۰ ۱۹,۰۹۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۹,۹۲۰,۰۰۰ ۱۹,۹۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۲۰,۷۵۰,۰۰۰ ۲۰,۷۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

ست کوچک آشپزخانه تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸,۸۸۶,۰۰۰ ۸,۸۸۶,۰۰۰
۱ ماهه ۹,۲۹۰,۰۰۰ ۹,۲۹۰,۰۰۰
۲ ماهه ۹,۶۹۴,۰۰۰ ۹,۶۹۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱۰,۰۹۰,۰۰۰ ۱۰,۰۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

ست شن ریز وفرغون تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۸۴,۰۰۰ ۱,۲۱۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۳۸,۰۰۰ ۱,۲۶۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۹۲,۰۰۰ ۱,۳۲۱,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۴۶,۰۰۰ ۱,۳۷۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

ست متوسط آشپزخانه تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴,۰۲۰,۰۰۰ ۱۴,۰۲۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۴,۶۵۰,۰۰۰ ۱۴,۶۵۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۵,۲۹۰,۰۰۰ ۱۵,۲۹۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۵,۹۳۰,۰۰۰ ۱۵,۹۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

میز ابزار کودک بزرگ تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰,۸۶۰,۰۰۰ ۱۰,۸۶۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱۱,۳۵۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۱,۸۴۰,۰۰۰ ۱۱,۸۴۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۲,۳۴۰,۰۰۰ ۱۲,۳۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

بیل مکانیکی مگا تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲,۳۴۰,۰۰۰ ۱۲,۳۴۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۳,۴۶۰,۰۰۰ ۱۳,۴۶۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۴,۰۲۰,۰۰۰ ۱۴,۰۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

میز آرایشی صندلی دار تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸,۸۸۶,۰۰۰ ۸,۸۸۶,۰۰۰
۱ ماهه ۹,۲۹۰,۰۰۰ ۹,۲۹۰,۰۰۰
۲ ماهه ۹,۶۹۴,۰۰۰ ۹,۶۹۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱۰,۰۹۰,۰۰۰ ۱۰,۰۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

ماشین آتش نشانی تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸,۸۸۶,۰۰۰ ۸,۸۸۶,۰۰۰
۱ ماهه ۹,۲۹۰,۰۰۰ ۹,۲۹۰,۰۰۰
۲ ماهه ۹,۶۹۴,۰۰۰ ۹,۶۹۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱۰,۰۹۰,۰۰۰ ۱۰,۰۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

تریلر چادری تسما ۵۸۲۹۴

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸,۶۸۹,۰۰۰ ۸,۶۸۹,۰۰۰
۱ ماهه ۹,۰۸۴,۰۰۰ ۹,۰۸۴,۰۰۰
۲ ماهه ۹,۴۷۹,۰۰۰ ۹,۴۷۹,۰۰۰
۳ ماهه ۹,۸۷۴,۰۰۰ ۹,۸۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

تریلر وغلتک تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰,۸۶۰,۰۰۰ ۱۰,۸۶۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱۱,۳۵۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۱,۸۴۰,۰۰۰ ۱۱,۸۴۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۲,۳۴۰,۰۰۰ ۱۲,۳۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

تریلر و لیفتراک تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱,۸۴۰,۰۰۰ ۱۱,۸۴۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۲,۳۸۰,۰۰۰ ۱۲,۳۸۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۲,۹۲۰,۰۰۰ ۱۲,۹۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۳,۴۶۰,۰۰۰ ۱۳,۴۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد
بالا