لیست قیمت محصولات آهو در پخش اسباب بازی برادران

تفنگ M۱۶ به پک آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۰,۸۰۰ ۵۶۳,۲۰۰
۱ ماهه ۵۷۵,۹۰۰ ۵۸۸,۸۰۰
۲ ماهه ۶۰۰,۹۰۰ ۶۱۴,۴۰۰
۳ ماهه ۶۲۶,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

کلاش به پک آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۶,۳۰۰ ۵۰۷,۷۰۰
۱ ماهه ۵۱۸,۸۰۰ ۵۳۰,۸۰۰
۲ ماهه ۵۴۱,۴۰۰ ۵۵۳,۹۰۰
۳ ماهه ۵۶۴,۰۰۰ ۵۷۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ماشین دو عددی ( عقب کش) آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۶,۲۰۰ ۵۳۷,۶۰۰
۱ ماهه ۵۵۰,۱۰۰ ۵۶۲,۱۰۰
۲ ماهه ۵۷۴,۰۰۰ ۵۸۶,۵۰۰
۳ ماهه ۵۹۸,۰۰۰ ۶۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

کلاش جرقه زن سلفونی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۶,۱۰۰ ۵۶۹,۳۰۰
۱ ماهه ۵۸۱,۴۰۰ ۵۹۵,۲۰۰
۲ ماهه ۶۰۶,۷۰۰ ۶۲۱,۱۰۰
۳ ماهه ۶۳۲,۰۰۰ ۶۴۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۵ عدد

هامر قدرتی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۶۵,۲۰۰ ۶۸۰,۲۰۰
۱ ماهه ۶۹۵,۵۰۰ ۷۱۱,۱۰۰
۲ ماهه ۷۲۵,۷۰۰ ۷۴۲,۰۰۰
۳ ماهه ۷۵۶,۰۰۰ ۷۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

ماشین های ۱۰ عددی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۴,۴۰۰ ۵۶۶,۷۰۰
۱ ماهه ۵۷۹,۶۰۰ ۵۹۲,۴۰۰
۲ ماهه ۶۰۴,۸۰۰ ۶۱۸,۲۰۰
۳ ماهه ۶۳۰,۰۰۰ ۶۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

کلاش توپ پران سلفونی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۶۵,۵۰۰ ۴۷۶,۰۰۰
۱ ماهه ۴۸۶,۶۰۰ ۴۹۷,۷۰۰
۲ ماهه ۵۰۷,۸۰۰ ۵۱۹,۳۰۰
۳ ماهه ۵۲۹,۰۰۰ ۵۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ست کلاش و آرپیجی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۹۶,۴۰۰ ۸۱۴,۰۰۰
۱ ماهه ۸۳۲,۶۰۰ ۸۵۱,۰۰۰
۲ ماهه ۸۶۸,۸۰۰ ۸۸۸,۰۰۰
۳ ماهه ۹۰۵,۰۰۰ ۹۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

جلیقه پلیس پلنگی با کلت و بیسیم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۴۹,۲۰۰ ۸۶۷,۶۰۰
۱ ماهه ۸۸۷,۸۰۰ ۹۰۷,۱۰۰
۲ ماهه ۹۲۶,۴۰۰ ۹۴۶,۵۰۰
۳ ماهه ۹۶۵,۰۰۰ ۹۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

کلاه جنگی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۳۰,۷۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۸۶۸,۴۰۰ ۸۸۸,۷۰۰
۲ ماهه ۹۰۶,۲۰۰ ۹۲۷,۳۰۰
۳ ماهه ۹۴۴,۰۰۰ ۹۶۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

چرخ عصا انگری بردز آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۲,۷۰۰ ۵۳۴,۱۰۰
۱ ماهه ۵۴۶,۴۰۰ ۵۵۸,۴۰۰
۲ ماهه ۵۷۰,۲۰۰ ۵۸۲,۷۰۰
۳ ماهه ۵۹۴,۰۰۰ ۶۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

بازی نبرد ۳ گانه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۵۲,۷۰۰ ۸۷۲,۰۰۰
۱ ماهه ۸۹۱,۴۰۰ ۹۱۱,۷۰۰
۲ ماهه ۹۳۰,۲۰۰ ۹۵۱,۳۰۰
۳ ماهه ۹۶۹,۰۰۰ ۹۹۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد
بالا