فروش عمده تولیدات آهو در پخش اسباب بازی برادران

منچ و مارپله پارچه ای آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۲,۰۰۰ ۳۲۹,۱۰۰
۱ ماهه ۳۳۶,۷۰۰ ۳۴۴,۰۰۰
۲ ماهه ۳۵۱,۳۰۰ ۳۵۹,۰۰۰
۳ ماهه ۳۶۶,۰۰۰ ۳۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

طناب طرح شماره انداز آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۱,۵۰۰ ۳۱۸,۵۰۰
۱ ماهه ۳۲۵,۶۰۰ ۳۳۳,۰۰۰
۲ ماهه ۳۳۹,۸۰۰ ۳۴۷,۵۰۰
۳ ماهه ۳۵۴,۰۰۰ ۳۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۲۵ عدد

طناب شماره انداز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۸۴,۵۰۰ ۳۹۳,۳۰۰
۱ ماهه ۴۰۲,۰۰۰ ۴۱۱,۲۰۰
۲ ماهه ۴۱۹,۵۰۰ ۴۲۹,۱۰۰
۳ ماهه ۴۳۷,۰۰۰ ۴۴۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۲۵ عدد

کلت توپ پران کیفی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۰,۶۰۰ ۴۳۰,۳۰۰
۱ ماهه ۴۳۹,۷۰۰ ۴۴۹,۸۰۰
۲ ماهه ۴۵۸,۸۰۰ ۴۶۹,۴۰۰
۳ ماهه ۴۷۸,۰۰۰ ۴۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

چسبونک طرح دار آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۵,۹۰۰ ۳۲۲,۹۰۰
۱ ماهه ۳۳۰,۲۰۰ ۳۳۷,۶۰۰
۲ ماهه ۳۴۴,۶۰۰ ۳۵۲,۳۰۰
۳ ماهه ۳۵۹,۰۰۰ ۳۶۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۱۰ عدد

شطرنج کیفی کوچک آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱۶,۲۰۰ ۴۲۵,۰۰۰
۱ ماهه ۴۳۵,۱۰۰ ۴۴۴,۳۰۰
۲ ماهه ۴۵۴,۰۰۰ ۴۶۳,۶۰۰
۳ ماهه ۴۷۳,۰۰۰ ۴۸۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

روبیک سفید آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۵,۱۰۰ ۲۹۲,۱۰۰
۱ ماهه ۲۹۸,۰۰۰ ۳۰۵,۴۰۰
۲ ماهه ۳۱۱,۰۰۰ ۳۱۸,۷۰۰
۳ ماهه ۳۲۴,۰۰۰ ۳۳۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

کلت وکیومی تیر فومی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۳۸,۲۰۰ ۴۴۷,۹۰۰
۱ ماهه ۴۵۸,۱۰۰ ۴۶۸,۲۰۰
۲ ماهه ۴۷۸,۰۰۰ ۴۸۸,۶۰۰
۳ ماهه ۴۹۸,۰۰۰ ۵۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

شطرنج پارچه ای آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۶۶,۹۰۰ ۳۷۴,۸۰۰
۱ ماهه ۳۸۳,۶۰۰ ۳۹۱,۹۰۰
۲ ماهه ۴۰۰,۳۰۰ ۴۰۸,۹۰۰
۳ ماهه ۴۱۷,۰۰۰ ۴۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۵ عدد

ماهیگیری روکارتی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۴,۸۰۰ ۳۸۳,۶۰۰
۱ ماهه ۳۹۱,۹۰۰ ۴۰۱,۱۰۰
۲ ماهه ۴۰۸,۹۰۰ ۴۱۸,۵۰۰
۳ ماهه ۴۲۶,۰۰۰ ۴۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

عروسک میشا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۰۸,۸۰۰ ۳۱۵,۹۰۰
۱ ماهه ۳۲۲,۹۰۰ ۳۳۰,۲۰۰
۲ ماهه ۳۳۶,۹۰۰ ۳۴۴,۶۰۰
۳ ماهه ۳۵۱,۰۰۰ ۳۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

کلت توپ پران سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۷,۲۰۰ ۲۸۳,۳۰۰
۱ ماهه ۲۸۹,۸۰۰ ۲۹۶,۲۰۰
۲ ماهه ۳۰۲,۴۰۰ ۳۰۹,۱۰۰
۳ ماهه ۳۱۵,۰۰۰ ۳۲۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۸ عدد
بالا