قیمت عمده محصولات آهو در پخش اسباب بازی برادران

عروسک جعبه ای ساده برند آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۰۴,۰۰۰ ۱,۱۲۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۵۴,۰۰۰ ۱,۱۸۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۰۴,۰۰۰ ۱,۲۳۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۵۵,۰۰۰ ۱,۲۸۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

عروسک جعبه ای آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۸۰,۰۰۰ ۱,۲۰۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۳۴,۰۰۰ ۱,۲۶۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۸۸,۰۰۰ ۱,۳۱۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۴۲,۰۰۰ ۱,۳۷۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

ست پلیس کلاش و کلت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۳۵,۰۰۰ ۱,۱۶۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۸۶,۰۰۰ ۱,۲۱۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۳۸,۰۰۰ ۱,۲۶۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۹۰,۰۰۰ ۱,۳۱۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

تانک قدرتی سلفونی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۲۱,۰۰۰ ۱,۰۴۴,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۶۸,۰۰۰ ۱,۰۹۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۱۴,۰۰۰ ۱,۱۳۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۶۱,۰۰۰ ۱,۱۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

مجموعه پلیس ام ۱۶ ( مدل کماندو )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۶۹,۰۰۰ ۱,۰۹۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۱۷,۰۰۰ ۱,۱۴۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۶۶,۰۰۰ ۱,۱۹۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۱۵,۰۰۰ ۱,۲۴۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵ عدد

ست کلاش پلیس جرقه زن

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۸۹,۱۰۰ ۱,۰۱۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۳۴,۰۰۰ ۱,۰۵۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۷۹,۰۰۰ ۱,۱۰۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۲۴,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ست پلیس آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۳۳,۶۰۰ ۹۵۴,۸۰۰
۱ ماهه ۹۷۶,۱۰۰ ۹۹۸,۲۰۰
۲ ماهه ۱,۰۱۸,۰۰۰ ۱,۰۴۱,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۶۱,۰۰۰ ۱,۰۸۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

تفنگ MP۵ ترقه زن مدل FIRE ۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۱۵,۰۰۰ ۱,۲۴۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۷۰,۰۰۰ ۱,۲۹۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۲۵,۰۰۰ ۱,۳۵۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۸۱,۰۰۰ ۱,۴۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

مجموعه MP۵ خشاب جدا شونده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۹۹,۳۰۰ ۹۲۰,۴۰۰
۱ ماهه ۹۴۰,۲۰۰ ۹۶۲,۳۰۰
۲ ماهه ۹۸۱,۱۰۰ ۱,۰۰۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۲۲,۰۰۰ ۱,۰۴۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

راکت بدمینتون کیفی ( آهو)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۲۹,۰۰۰ ۱,۵۶۴,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۹۸,۰۰۰ ۱,۶۳۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۶۸,۰۰۰ ۱,۷۰۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۷۳۸,۰۰۰ ۱,۷۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

ست ام ۱۶ و کلت ( مدل FBI )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۸۰,۰۰۰ ۱,۲۰۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۳۴,۰۰۰ ۱,۲۶۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۸۸,۰۰۰ ۱,۳۱۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۴۲,۰۰۰ ۱,۳۷۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

تانک قدرتی موزیکال آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۲۹,۰۰۰ ۱,۱۵۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۸۱,۰۰۰ ۱,۲۰۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۳۲,۰۰۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۸۴,۰۰۰ ۱,۳۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد
بالا