قیمت عمده محصولات ناری سپهر سپنتا در پخش اسباب بازی برادران

دود رنگی (دستی) ۵ رنگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۲,۷۰۰ ۵۳۵,۰۰۰
۱ ماهه ۵۴۶,۴۰۰ ۵۵۹,۳۰۰
۲ ماهه ۵۷۰,۲۰۰ ۵۸۳,۶۰۰
۳ ماهه ۵۹۴,۰۰۰ ۶۰۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

فشفشه سرد مدادی ( بسته ۶ عددی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۶,۴۰۰ ۵۵۹,۶۰۰
۱ ماهه ۵۷۱,۳۰۰ ۵۸۵,۱۰۰
۲ ماهه ۵۹۶,۱۰۰ ۶۱۰,۵۰۰
۳ ماهه ۶۲۱,۰۰۰ ۶۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰۰ عدد

فشفشه روی کیک ( سایز ۲ ) ( بسته ۵ عددی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۷۶,۴۰۰ ۵۹۰,۴۰۰
۱ ماهه ۶۰۲,۶۰۰ ۶۱۷,۳۰۰
۲ ماهه ۶۲۸,۸۰۰ ۶۴۴,۱۰۰
۳ ماهه ۶۵۵,۰۰۰ ۶۷۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

فرفره ورجه ( بسته ۴ عددی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۸۰,۴۰۰ ۴۹۱,۹۰۰
۱ ماهه ۵۰۲,۳۰۰ ۵۱۴,۲۰۰
۲ ماهه ۵۲۴,۱۰۰ ۵۳۶,۶۰۰
۳ ماهه ۵۴۶,۰۰۰ ۵۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

آبشار مخروطی ( کله قندی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۹,۶۰۰ ۵۷۲,۸۰۰
۱ ماهه ۵۸۵,۱۰۰ ۵۹۸,۹۰۰
۲ ماهه ۶۱۰,۵۰۰ ۶۲۴,۹۰۰
۳ ماهه ۶۳۶,۰۰۰ ۶۵۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

فشفشه روی کیک ( سایز ۱ ) ( بسته ۵ عددی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۵۵,۸۰۰ ۴۶۷,۲۰۰
۱ ماهه ۴۷۶,۵۰۰ ۴۸۸,۵۰۰
۲ ماهه ۴۹۷,۲۰۰ ۵۰۹,۷۰۰
۳ ماهه ۵۱۸,۰۰۰ ۵۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

دود رنگی (زمینی) ۷ رنگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۸۶,۰۰۰ ۶۰۰,۱۰۰
۱ ماهه ۶۱۲,۷۰۰ ۶۲۷,۴۰۰
۲ ماهه ۶۳۹,۳۰۰ ۶۵۴,۷۰۰
۳ ماهه ۶۶۶,۰۰۰ ۶۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

آبشار ۶۰ گرمی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۷۰,۵۰۰ ۶۸۶,۴۰۰
۱ ماهه ۷۰۱,۰۰۰ ۷۱۷,۶۰۰
۲ ماهه ۷۳۱,۵۰۰ ۷۴۸,۸۰۰
۳ ماهه ۷۶۲,۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

آبشار ۵۰ گرمی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۹,۶۰۰ ۵۷۲,۸۰۰
۱ ماهه ۵۸۵,۱۰۰ ۵۹۸,۹۰۰
۲ ماهه ۶۱۰,۵۰۰ ۶۲۴,۹۰۰
۳ ماهه ۶۳۶,۰۰۰ ۶۵۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۵ عدد

دود رنگی (دستی) ۷ رنگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۰۲,۲۰۰ ۷۱۸,۹۰۰
۱ ماهه ۷۳۴,۱۰۰ ۷۵۱,۶۰۰
۲ ماهه ۷۶۶,۰۰۰ ۷۸۴,۳۰۰
۳ ماهه ۷۹۸,۰۰۰ ۸۱۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

آبشار رنگی سوز سهند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۱۲,۱۰۰ ۵۲۴,۴۰۰
۱ ماهه ۵۳۵,۴۰۰ ۵۴۸,۳۰۰
۲ ماهه ۵۵۸,۷۰۰ ۵۷۲,۱۰۰
۳ ماهه ۵۸۲,۰۰۰ ۵۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

آبشار اژدها صدا دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۲,۷۰۰ ۵۳۵,۰۰۰
۱ ماهه ۵۴۶,۴۰۰ ۵۵۹,۳۰۰
۲ ماهه ۵۷۰,۲۰۰ ۵۸۳,۶۰۰
۳ ماهه ۵۹۴,۰۰۰ ۶۰۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد
بالا