لیست قیمت محصولات ناری سپهر سپنتا در پخش اسباب بازی برادران

کهکشان لانچر بمب دود رنگی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۹۳,۰۰۰ ۱,۴۲۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۵۷,۰۰۰ ۱,۴۹۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۲۰,۰۰۰ ۱,۵۵۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۸۴,۰۰۰ ۱,۶۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

چلچله ۷ شوت ۷ رنگ ۱.۵ اینچی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۱۷۰,۰۰۰ ۴,۲۶۹,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۳۵۹,۰۰۰ ۴,۴۶۳,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۵۴۹,۰۰۰ ۴,۶۵۷,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۷۳۹,۰۰۰ ۴,۸۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

لانچر دود تعیین جنسیت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۹۳,۰۰۰ ۱,۴۲۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۵۷,۰۰۰ ۱,۴۹۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۲۰,۰۰۰ ۱,۵۵۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۸۴,۰۰۰ ۱,۶۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

کهکشان ۲۵ شوت ۱.۵ اینچ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷,۷۳۰,۰۰۰ ۱۸,۱۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۸,۵۴۰,۰۰۰ ۱۸,۹۸۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۹,۳۵۰,۰۰۰ ۱۹,۸۱۰,۰۰۰
۳ ماهه ۲۰,۱۵۰,۰۰۰ ۲۰,۶۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲ عدد

۱۶ شوت ترکیبی ( سوتی و کهکشان )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۸۹۱,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۹۷۳,۰۰۰ ۴,۰۶۸,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۱۴۶,۰۰۰ ۴,۲۴۵,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۳۱۹,۰۰۰ ۴,۴۲۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کهکشان ۹ شوت ۰.۸ اینچ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۶۷۴,۰۰۰ ۳,۷۶۲,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۸۴۱,۰۰۰ ۳,۹۳۳,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۰۰۸,۰۰۰ ۴,۱۰۴,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۱۷۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

کهکشان ۱۶ شوت ۲ اینچ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳,۹۹۰,۰۰۰ ۱۴,۳۲۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۴,۶۲۰,۰۰۰ ۱۴,۹۷۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۵,۲۶۰,۰۰۰ ۱۵,۶۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۵,۸۹۰,۰۰۰ ۱۶,۲۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲ عدد

کهکشان ۲۵ شوت ۱ اینچ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ۱۰,۷۰۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۰,۹۲۰,۰۰۰ ۱۱,۱۸۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱,۶۷۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۱,۸۷۰,۰۰۰ ۱۲,۱۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

کهکشان ۲۵ شوت ۲ اینچ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱,۸۵۰,۰۰۰ ۲۱,۸۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۲۲,۸۵۰,۰۰۰ ۲۲,۸۵۰,۰۰۰
۲ ماهه ۲۳,۸۴۰,۰۰۰ ۲۳,۸۴۰,۰۰۰
۳ ماهه ۲۴,۸۳۰,۰۰۰ ۲۴,۸۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

جعبه سوت زن ۲۵ شوت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۶۴۰,۰۰۰ ۲,۷۰۲,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۷۶۰,۰۰۰ ۲,۸۲۵,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۸۸۰,۰۰۰ ۲,۹۴۸,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۷۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

چلچله شهاب ۹ شوت ۱ اینچ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۲۸۰,۰۰۰ ۲,۳۳۴,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۳۸۴,۰۰۰ ۲,۴۴۰,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۴۸۸,۰۰۰ ۲,۵۴۶,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۵۹۲,۰۰۰ ۲,۶۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

کهکشان لانچر تک ۳ اینچ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۷۴۷,۰۰۰ ۳,۸۳۷,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۹۱۸,۰۰۰ ۴,۰۱۲,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۰۸۸,۰۰۰ ۴,۱۸۶,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۲۵۹,۰۰۰ ۴,۳۶۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد
بالا