فروش عمده تولیدات ناری سپهر سپنتا در پخش اسباب بازی برادران

دود رنگی (دستی) ۵ رنگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۲,۷۰۰ ۵۳۵,۰۰۰
۱ ماهه ۵۴۶,۴۰۰ ۵۵۹,۳۰۰
۲ ماهه ۵۷۰,۲۰۰ ۵۸۳,۶۰۰
۳ ماهه ۵۹۴,۰۰۰ ۶۰۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

کهکشان لانچر بمب دود رنگی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۹۳,۰۰۰ ۱,۴۲۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۵۷,۰۰۰ ۱,۴۹۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۲۰,۰۰۰ ۱,۵۵۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۸۴,۰۰۰ ۱,۶۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

چلچله ۷ شوت ۷ رنگ ۱.۵ اینچی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۱۷۰,۰۰۰ ۴,۲۶۹,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۳۵۹,۰۰۰ ۴,۴۶۳,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۵۴۹,۰۰۰ ۴,۶۵۷,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۷۳۹,۰۰۰ ۴,۸۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

لانچر دود تعیین جنسیت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۹۳,۰۰۰ ۱,۴۲۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۵۷,۰۰۰ ۱,۴۹۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۲۰,۰۰۰ ۱,۵۵۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۸۴,۰۰۰ ۱,۶۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

کهکشان ۲۵ شوت ۱.۵ اینچ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷,۷۳۰,۰۰۰ ۱۸,۱۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۸,۵۴۰,۰۰۰ ۱۸,۹۸۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۹,۳۵۰,۰۰۰ ۱۹,۸۱۰,۰۰۰
۳ ماهه ۲۰,۱۵۰,۰۰۰ ۲۰,۶۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲ عدد

۱۶ شوت ترکیبی ( سوتی و کهکشان )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۸۹۱,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۹۷۳,۰۰۰ ۴,۰۶۸,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۱۴۶,۰۰۰ ۴,۲۴۵,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۳۱۹,۰۰۰ ۴,۴۲۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

فرفره لاک پشتی ( سایز ۱ ) ( بسته ۱۲ عددی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۰,۸۰۰ ۱۱۳,۵۰۰
۱ ماهه ۱۱۵,۹۰۰ ۱۱۸,۶۰۰
۲ ماهه ۱۲۰,۹۰۰ ۱۲۳,۸۰۰
۳ ماهه ۱۲۶,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

فشفشه سرد مدادی ( بسته ۶ عددی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۶,۴۰۰ ۵۵۹,۶۰۰
۱ ماهه ۵۷۱,۳۰۰ ۵۸۵,۱۰۰
۲ ماهه ۵۹۶,۱۰۰ ۶۱۰,۵۰۰
۳ ماهه ۶۲۱,۰۰۰ ۶۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰۰ عدد

کهکشان ۹ شوت ۰.۸ اینچ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۶۷۴,۰۰۰ ۳,۷۶۲,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۸۴۱,۰۰۰ ۳,۹۳۳,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۰۰۸,۰۰۰ ۴,۱۰۴,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۱۷۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

کهکشان ۱۶ شوت ۲ اینچ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳,۹۹۰,۰۰۰ ۱۴,۳۲۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۴,۶۲۰,۰۰۰ ۱۴,۹۷۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۵,۲۶۰,۰۰۰ ۱۵,۶۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۵,۸۹۰,۰۰۰ ۱۶,۲۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲ عدد

فشفشه روی کیک ( سایز ۲ ) ( بسته ۵ عددی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۷۶,۴۰۰ ۵۹۰,۴۰۰
۱ ماهه ۶۰۲,۶۰۰ ۶۱۷,۳۰۰
۲ ماهه ۶۲۸,۸۰۰ ۶۴۴,۱۰۰
۳ ماهه ۶۵۵,۰۰۰ ۶۷۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

کهکشان ۲۵ شوت ۱ اینچ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ۱۰,۷۰۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۰,۹۲۰,۰۰۰ ۱۱,۱۸۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱,۶۷۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۱,۸۷۰,۰۰۰ ۱۲,۱۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد
بالا