فروش عمده تولیدات کوئین در پخش اسباب بازی برادران

قمقمه شفاف طرح کشتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۲,۰۰۰ ۱۷۵,۷۰۰
۱ ماهه ۱۷۶,۷۰۰ ۱۸۰,۵۰۰
۲ ماهه ۱۸۱,۳۰۰ ۱۸۵,۲۰۰
۳ ماهه ۱۸۶,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۲ عدد

سس کچاپ شوخی کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۹,۰۰۰ ۲۶۴,۵۰۰
۱ ماهه ۲۶۶,۰۰۰ ۲۷۱,۷۰۰
۲ ماهه ۲۷۳,۰۰۰ ۲۷۸,۸۰۰
۳ ماهه ۲۸۰,۰۰۰ ۲۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

چیپس شوخی پرشی کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۳,۷۰۰ ۳۳۱,۱۰۰
۱ ماهه ۳۳۲,۵۰۰ ۳۴۰,۱۰۰
۲ ماهه ۳۴۱,۲۰۰ ۳۴۹,۰۰۰
۳ ماهه ۳۵۰,۰۰۰ ۳۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

جوهر شوخی کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۳,۶۰۰ ۱۰۵,۴۰۰
۱ ماهه ۱۰۶,۴۰۰ ۱۰۸,۳۰۰
۲ ماهه ۱۰۹,۲۰۰ ۱۱۱,۱۰۰
۳ ماهه ۱۱۲,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۳۲ عدد

خون مصنوعی کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۳,۶۰۰ ۱۰۵,۴۰۰
۱ ماهه ۱۰۶,۴۰۰ ۱۰۸,۳۰۰
۲ ماهه ۱۰۹,۲۰۰ ۱۱۱,۱۰۰
۳ ماهه ۱۱۲,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۳۲ عدد

اسلایم با دونه برفی رنگی کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۹,۵۰۰ ۷۹,۵۰۰
۱ ماهه ۸۱,۷۰۰ ۸۱,۷۰۰
۲ ماهه ۸۳,۸۰۰ ۸۳,۸۰۰
۳ ماهه ۸۶,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

قمقمه کتابی نشکن

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۲,۱۰۰ ۱۲۴,۸۰۰
۱ ماهه ۱۲۵,۴۰۰ ۱۲۸,۲۰۰
۲ ماهه ۱۲۸,۷۰۰ ۱۳۱,۶۰۰
۳ ماهه ۱۳۲,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۲ عدد

اسلایم یخی دو رنگ کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷,۷۰۰ ۷۷,۷۰۰
۱ ماهه ۷۹,۸۰۰ ۷۹,۸۰۰
۲ ماهه ۸۱,۹۰۰ ۸۱,۹۰۰
۳ ماهه ۸۴,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

مایع حباب ساز ۱ لیتری کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۶,۷۰۰ ۱۲۶,۷۰۰
۱ ماهه ۱۳۰,۱۰۰ ۱۳۰,۱۰۰
۲ ماهه ۱۳۳,۵۰۰ ۱۳۳,۵۰۰
۳ ماهه ۱۳۷,۰۰۰ ۱۳۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۱ عدد

اسلایم عسل کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۲,۸۰۰ ۱۶۲,۸۰۰
۱ ماهه ۱۶۷,۲۰۰ ۱۶۷,۲۰۰
۲ ماهه ۱۷۱,۶۰۰ ۱۷۱,۶۰۰
۳ ماهه ۱۷۶,۰۰۰ ۱۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

اسلایم سان شاین کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۰,۹۰۰ ۲۱۰,۹۰۰
۱ ماهه ۲۱۶,۶۰۰ ۲۱۶,۶۰۰
۲ ماهه ۲۲۲,۳۰۰ ۲۲۲,۳۰۰
۳ ماهه ۲۲۸,۰۰۰ ۲۲۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

اسلایم کهکشانی کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۹,۵۰۰ ۷۹,۵۰۰
۱ ماهه ۸۱,۷۰۰ ۸۱,۷۰۰
۲ ماهه ۸۳,۸۰۰ ۸۳,۸۰۰
۳ ماهه ۸۶,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد
بالا