فروش عمده تولیدات کوئین در پخش اسباب بازی برادران

قمقمه شفاف طرح کشتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۸,۳۰۰ ۱۷۲,۹۰۰
۱ ماهه ۱۷۳,۹۰۰ ۱۷۸,۶۰۰
۲ ماهه ۱۷۹,۴۰۰ ۱۸۴,۳۰۰
۳ ماهه ۱۸۵,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۲ عدد

سس کچاپ شوخی کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۵,۷۰۰ ۳۳۲,۱۰۰
۱ ماهه ۳۳۶,۵۰۰ ۳۴۳,۱۰۰
۲ ماهه ۳۴۷,۲۰۰ ۳۵۴,۰۰۰
۳ ماهه ۳۵۸,۰۰۰ ۳۶۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

چیپس شوخی پرشی کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۵۵,۹۰۰ ۴۶۵,۰۰۰
۱ ماهه ۴۷۰,۹۰۰ ۴۸۰,۳۰۰
۲ ماهه ۴۸۵,۹۰۰ ۴۹۵,۶۰۰
۳ ماهه ۵۰۱,۰۰۰ ۵۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

جوهر شوخی کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۷,۴۰۰ ۱۳۰,۱۰۰
۱ ماهه ۱۳۱,۶۰۰ ۱۳۴,۴۰۰
۲ ماهه ۱۳۵,۸۰۰ ۱۳۸,۷۰۰
۳ ماهه ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۳۲ عدد

خون مصنوعی کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۷,۴۰۰ ۱۳۰,۱۰۰
۱ ماهه ۱۳۱,۶۰۰ ۱۳۴,۴۰۰
۲ ماهه ۱۳۵,۸۰۰ ۱۳۸,۷۰۰
۳ ماهه ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۳۲ عدد

قمقمه کتابی نشکن

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۲,۸۰۰ ۱۲۶,۴۰۰
۱ ماهه ۱۲۶,۹۰۰ ۱۳۰,۶۰۰
۲ ماهه ۱۳۰,۹۰۰ ۱۳۴,۸۰۰
۳ ماهه ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۲ عدد

اسلایم عسل کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۵,۶۰۰ ۲۰۵,۶۰۰
۱ ماهه ۲۱۲,۴۰۰ ۲۱۲,۴۰۰
۲ ماهه ۲۱۹,۲۰۰ ۲۱۹,۲۰۰
۳ ماهه ۲۲۶,۰۰۰ ۲۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

پک اسلایم ساز کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۲,۲۰۰ ۴۰۱,۳۰۰
۱ ماهه ۴۰۵,۱۰۰ ۴۱۴,۵۰۰
۲ ماهه ۴۱۸,۰۰۰ ۴۲۷,۷۰۰
۳ ماهه ۴۳۱,۰۰۰ ۴۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۴ عدد

ستاره دنباله دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۸,۳۰۰ ۱۷۱,۹۰۰
۱ ماهه ۱۷۳,۹۰۰ ۱۷۷,۶۰۰
۲ ماهه ۱۷۹,۴۰۰ ۱۸۳,۳۰۰
۳ ماهه ۱۸۵,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ستاره دنباله دار استوانه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۶۹,۴۰۰ ۳۷۸,۵۰۰
۱ ماهه ۳۸۱,۶۰۰ ۳۹۱,۰۰۰
۲ ماهه ۳۹۳,۸۰۰ ۴۰۳,۵۰۰
۳ ماهه ۴۰۶,۰۰۰ ۴۱۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

شن جادویی ۳۰۰ گرم (۲قالب)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۳,۸۰۰ ۱۹۸,۳۰۰
۱ ماهه ۲۰۰,۲۰۰ ۲۰۴,۹۰۰
۲ ماهه ۲۰۶,۶۰۰ ۲۱۱,۴۰۰
۳ ماهه ۲۱۳,۰۰۰ ۲۱۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

شن جادویی ۷۵۰ گرم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۷۲,۲۰۰ ۴۸۲,۳۰۰
۱ ماهه ۴۸۷,۸۰۰ ۴۹۸,۲۰۰
۲ ماهه ۵۰۳,۴۰۰ ۵۱۴,۱۰۰
۳ ماهه ۵۱۹,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۷ عدد
بالا