فروش عمده تولیدات تسما در پخش اسباب بازی برادران

بیل مکانیکی فکری موزیکال تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۶۷۹,۰۰۰ ۲,۷۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۷۶۸,۰۰۰ ۲,۸۴۰,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۸۵۶,۰۰۰ ۲,۹۳۱,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۹۴۵,۰۰۰ ۳,۰۲۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

آتش نشانی فکری تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۸۰,۵۰۰ ۵۹۶,۰۰۰
۱ ماهه ۵۹۹,۷۰۰ ۶۱۵,۷۰۰
۲ ماهه ۶۱۸,۸۰۰ ۶۳۵,۳۰۰
۳ ماهه ۶۳۸,۰۰۰ ۶۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

آتش نشانی فکری موزیکال تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۶۷۹,۰۰۰ ۲,۷۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۷۶۸,۰۰۰ ۲,۸۴۰,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۸۵۶,۰۰۰ ۲,۹۳۱,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۹۴۵,۰۰۰ ۳,۰۲۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

میکسر فکری موزیکال تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۶۷۹,۰۰۰ ۲,۷۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۷۶۸,۰۰۰ ۲,۸۴۰,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۸۵۶,۰۰۰ ۲,۹۳۱,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۹۴۵,۰۰۰ ۳,۰۲۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کمپرسی فکری موزیکال تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۶۷۹,۰۰۰ ۲,۷۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۷۶۸,۰۰۰ ۲,۸۴۰,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۸۵۶,۰۰۰ ۲,۹۳۱,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۹۴۵,۰۰۰ ۳,۰۲۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

تانکر حمل سوخت فکری تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۵,۹۰۰ ۵۴۹,۶۰۰
۱ ماهه ۵۵۳,۶۰۰ ۵۶۷,۷۰۰
۲ ماهه ۵۷۱,۳۰۰ ۵۸۵,۸۰۰
۳ ماهه ۵۸۹,۰۰۰ ۶۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

میکسر فکری تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۵,۹۰۰ ۵۴۹,۶۰۰
۱ ماهه ۵۵۳,۶۰۰ ۵۶۷,۷۰۰
۲ ماهه ۵۷۱,۳۰۰ ۵۸۵,۸۰۰
۳ ماهه ۵۸۹,۰۰۰ ۶۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

لندکروز کنترلی تسما ( ۴ کانال )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۱۲۶,۰۰۰ ۳,۲۰۷,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۲۲۹,۰۰۰ ۳,۳۱۳,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۳۳۲,۰۰۰ ۳,۴۱۹,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۴۳۶,۰۰۰ ۳,۵۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کاتر کامیونی آتش نشانی ۴ عددی تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۲۷,۰۰۰ ۱,۰۵۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۶۱,۰۰۰ ۱,۰۸۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۹۵,۰۰۰ ۱,۱۲۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۲۹,۰۰۰ ۱,۱۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کاتر کامیونی آتش نشانی ۲ عددی تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۵,۹۰۰ ۵۴۹,۶۰۰
۱ ماهه ۵۵۳,۶۰۰ ۵۶۷,۷۰۰
۲ ماهه ۵۷۱,۳۰۰ ۵۸۵,۸۰۰
۳ ماهه ۵۸۹,۰۰۰ ۶۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ست بزرگ آشپزخانه تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶,۵۲۰,۰۰۰ ۱۶,۵۲۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۷,۰۷۰,۰۰۰ ۱۷,۰۷۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۷,۶۱۰,۰۰۰ ۱۷,۶۱۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۸,۱۶۰,۰۰۰ ۱۸,۱۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

حلقه تقویت مچ برند تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۱,۲۰۰ ۳۳۹,۴۰۰
۱ ماهه ۳۴۲,۱۰۰ ۳۵۰,۶۰۰
۲ ماهه ۳۵۳,۰۰۰ ۳۶۱,۸۰۰
۳ ماهه ۳۶۴,۰۰۰ ۳۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۲۰ عدد
بالا