خرید عمده محصولات تسما در پخش اسباب بازی برادران

ست متوسط آشپزخانه تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲,۹۵۰,۰۰۰ ۱۲,۹۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ ۱۳,۳۰۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۳,۶۵۰,۰۰۰ ۱۳,۶۵۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

نیسان درب بسته باربند دار تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۵۷,۳۰۰ ۹۸۲,۳۰۰
۱ ماهه ۹۸۳,۲۰۰ ۱,۰۰۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۰۹,۰۰۰ ۱,۰۳۵,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۳۵,۰۰۰ ۱,۰۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

نیسان درب بسته تانکر دار تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷۵,۱۰۰ ۷۹۵,۵۰۰
۱ ماهه ۷۹۶,۱۰۰ ۸۱۷,۰۰۰
۲ ماهه ۸۱۷,۰۰۰ ۸۳۸,۵۰۰
۳ ماهه ۸۳۸,۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

نیسان درب بسته بدون باربند تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۲۹,۸۰۰ ۷۴۸,۳۰۰
۱ ماهه ۷۴۹,۵۰۰ ۷۶۸,۵۰۰
۲ ماهه ۷۶۹,۲۰۰ ۷۸۸,۷۰۰
۳ ماهه ۷۸۹,۰۰۰ ۸۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

میز ابزار کودک بزرگ تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰,۰۳۰,۰۰۰ ۱۰,۰۳۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰,۳۰۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۰,۵۷۰,۰۰۰ ۱۰,۵۷۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۰,۸۴۰,۰۰۰ ۱۰,۸۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

لندرور پلیس تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷۵,۱۰۰ ۷۹۵,۵۰۰
۱ ماهه ۷۹۶,۱۰۰ ۸۱۷,۰۰۰
۲ ماهه ۸۱۷,۰۰۰ ۸۳۸,۵۰۰
۳ ماهه ۸۳۸,۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

بیل مکانیکی مگا تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱,۴۰۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۲,۰۱۰,۰۰۰ ۱۲,۰۱۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ۱۲,۳۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

میز آرایشی صندلی دار تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸,۲۰۸,۰۰۰ ۸,۲۰۸,۰۰۰
۱ ماهه ۸,۴۳۰,۰۰۰ ۸,۴۳۰,۰۰۰
۲ ماهه ۸,۶۵۲,۰۰۰ ۸,۶۵۲,۰۰۰
۳ ماهه ۸,۸۷۴,۰۰۰ ۸,۸۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

ماشین لژیون تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۱۲,۱۰۰ ۸۳۲,۵۰۰
۱ ماهه ۸۳۴,۱۰۰ ۸۵۵,۰۰۰
۲ ماهه ۸۵۶,۰۰۰ ۸۷۷,۵۰۰
۳ ماهه ۸۷۸,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

تفنگ آبپاش متوسط تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۷,۶۰۰ ۳۴۵,۹۰۰
۱ ماهه ۳۴۶,۷۰۰ ۳۵۵,۳۰۰
۲ ماهه ۳۵۵,۸۰۰ ۳۶۴,۶۰۰
۳ ماهه ۳۶۵,۰۰۰ ۳۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

کاتر کامیونی راهسازی تکی تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۸,۴۰۰ ۲۳۴,۰۰۰
۱ ماهه ۲۳۴,۶۰۰ ۲۴۰,۳۰۰
۲ ماهه ۲۴۰,۸۰۰ ۲۴۶,۶۰۰
۳ ماهه ۲۴۷,۰۰۰ ۲۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ماشین آتش نشانی تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸,۲۰۸,۰۰۰ ۸,۲۰۸,۰۰۰
۱ ماهه ۸,۴۳۰,۰۰۰ ۸,۴۳۰,۰۰۰
۲ ماهه ۸,۶۵۲,۰۰۰ ۸,۶۵۲,۰۰۰
۳ ماهه ۸,۸۷۴,۰۰۰ ۸,۸۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد
بالا