خرید عمده محصولات جم تویز در پخش اسباب بازی برادران

شوتر سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۴,۶۰۰ ۱۳۷,۴۰۰
۱ ماهه ۱۳۹,۱۰۰ ۱۴۱,۹۰۰
۲ ماهه ۱۴۳,۵۰۰ ۱۴۶,۴۰۰
۳ ماهه ۱۴۸,۰۰۰ ۱۵۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد

پزشکی جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۱۲,۳۰۰ ۵۲۴,۱۰۰
۱ ماهه ۵۲۹,۲۰۰ ۵۴۱,۴۰۰
۲ ماهه ۵۴۶,۱۰۰ ۵۵۸,۷۰۰
۳ ماهه ۵۶۳,۰۰۰ ۵۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

بیل رنگی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۵,۵۰۰ ۱۲۹,۲۰۰
۱ ماهه ۱۲۹,۷۰۰ ۱۳۳,۴۰۰
۲ ماهه ۱۳۳,۸۰۰ ۱۳۷,۷۰۰
۳ ماهه ۱۳۸,۰۰۰ ۱۴۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

هواپیما سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۸,۳۰۰ ۱۴۱,۹۰۰
۱ ماهه ۱۴۲,۸۰۰ ۱۴۶,۶۰۰
۲ ماهه ۱۴۷,۴۰۰ ۱۵۱,۳۰۰
۳ ماهه ۱۵۲,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۳۲ عدد

بیل و کلنگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۲,۹۰۰ ۱۹۷,۴۰۰
۱ ماهه ۱۹۹,۲۰۰ ۲۰۳,۹۰۰
۲ ماهه ۲۰۵,۶۰۰ ۲۱۰,۴۰۰
۳ ماهه ۲۱۲,۰۰۰ ۲۱۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۴ عدد

شمشیر و نانچیکو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۶,۵۰۰ ۲۳۲,۰۰۰
۱ ماهه ۲۳۴,۰۰۰ ۲۳۹,۷۰۰
۲ ماهه ۲۴۱,۵۰۰ ۲۴۷,۳۰۰
۳ ماهه ۲۴۹,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۴ عدد

ست شمشیر و سپر وکیوم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۴۷,۱۰۰ ۷۶۵,۳۰۰
۱ ماهه ۷۷۱,۷۰۰ ۷۹۰,۵۰۰
۲ ماهه ۷۹۶,۳۰۰ ۸۱۵,۷۰۰
۳ ماهه ۸۲۱,۰۰۰ ۸۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

پزشکی شرینکی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۷,۷۰۰ ۴۳۸,۶۰۰
۱ ماهه ۴۴۱,۸۰۰ ۴۵۳,۰۰۰
۲ ماهه ۴۵۵,۹۰۰ ۴۶۷,۵۰۰
۳ ماهه ۴۷۰,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۶ عدد

پزشکی روکارتی بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۳,۹۰۰ ۳۰۱,۲۰۰
۱ ماهه ۳۰۳,۶۰۰ ۳۱۱,۱۰۰
۲ ماهه ۳۱۳,۳۰۰ ۳۲۱,۰۰۰
۳ ماهه ۳۲۳,۰۰۰ ۳۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۴ عدد

سبد آشپزخانه جم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۰,۳۰۰ ۳۱۸,۵۰۰
۱ ماهه ۳۲۰,۵۰۰ ۳۲۹,۰۰۰
۲ ماهه ۳۳۰,۷۰۰ ۳۳۹,۵۰۰
۳ ماهه ۳۴۱,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۲ عدد

پزشکی روکارتی جم تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۱,۱۰۰ ۲۳۶,۶۰۰
۱ ماهه ۲۳۸,۷۰۰ ۲۴۴,۴۰۰
۲ ماهه ۲۴۶,۳۰۰ ۲۵۲,۲۰۰
۳ ماهه ۲۵۴,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

هواپیما روکارتی جم تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۲,۰۰۰ ۲۵۸,۴۰۰
۱ ماهه ۲۶۰,۳۰۰ ۲۶۶,۹۰۰
۲ ماهه ۲۶۸,۶۰۰ ۲۷۵,۴۰۰
۳ ماهه ۲۷۷,۰۰۰ ۲۸۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد
بالا