فروش عمده محصولات جم تویز در پخش اسباب بازی برادران

فرغون

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۳,۰۰۰ ۳۴۱,۳۰۰
۱ ماهه ۳۴۲,۰۰۰ ۳۵۰,۵۰۰
۲ ماهه ۳۵۱,۰۰۰ ۳۵۹,۷۰۰
۳ ماهه ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

تفنگ توپ پران جم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۹۹,۲۰۰ ۸۱۹,۵۰۰
۱ ماهه ۸۲۰,۸۰۰ ۸۴۱,۷۰۰
۲ ماهه ۸۴۲,۴۰۰ ۸۶۳,۸۰۰
۳ ماهه ۸۶۴,۰۰۰ ۸۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۲ عدد

پزشکی پروانه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۳,۷۰۰ ۱۱۶,۵۰۰
۱ ماهه ۱۱۶,۸۰۰ ۱۱۹,۷۰۰
۲ ماهه ۱۱۹,۹۰۰ ۱۲۲,۸۰۰
۳ ماهه ۱۲۳,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۹۲ عدد

شوتر سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۴,۷۰۰ ۱۱۷,۴۰۰
۱ ماهه ۱۱۷,۸۰۰ ۱۲۰,۶۰۰
۲ ماهه ۱۲۰,۹۰۰ ۱۲۳,۸۰۰
۳ ماهه ۱۲۴,۰۰۰ ۱۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد

تیروکمان سلفونی رنگی جم (۳۲ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۴,۴۰۰ ۱۵۸,۱۰۰
۱ ماهه ۱۵۸,۶۰۰ ۱۶۲,۴۰۰
۲ ماهه ۱۶۲,۸۰۰ ۱۶۶,۷۰۰
۳ ماهه ۱۶۷,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

فرغون با بیل و شنکش توری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۴,۶۰۰ ۳۸۳,۸۰۰
۱ ماهه ۳۸۴,۷۰۰ ۳۹۴,۲۰۰
۲ ماهه ۳۹۴,۸۰۰ ۴۰۴,۶۰۰
۳ ماهه ۴۰۵,۰۰۰ ۴۱۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

بیل رنگی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۴,۵۰۰ ۱۰۶,۳۰۰
۱ ماهه ۱۰۷,۳۰۰ ۱۰۹,۲۰۰
۲ ماهه ۱۱۰,۱۰۰ ۱۱۲,۱۰۰
۳ ماهه ۱۱۳,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

بیل و کلنگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۶,۵۰۰ ۱۷۱,۱۰۰
۱ ماهه ۱۷۱,۰۰۰ ۱۷۵,۷۰۰
۲ ماهه ۱۷۵,۵۰۰ ۱۸۰,۳۰۰
۳ ماهه ۱۸۰,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۴ عدد

کامیون با بیل و شنکش

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۱,۲۰۰ ۴۰۱,۴۰۰
۱ ماهه ۴۰۱,۸۰۰ ۴۱۲,۳۰۰
۲ ماهه ۴۱۲,۴۰۰ ۴۲۳,۱۰۰
۳ ماهه ۴۲۳,۰۰۰ ۴۳۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ست سپر و تیرکمان وکیوم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۹,۵۰۰ ۵۱۲,۴۰۰
۱ ماهه ۵۱۳,۰۰۰ ۵۲۶,۳۰۰
۲ ماهه ۵۲۶,۵۰۰ ۵۴۰,۱۰۰
۳ ماهه ۵۴۰,۰۰۰ ۵۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

پزشکی شرینکی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۶۶,۳۰۰ ۳۷۵,۵۰۰
۱ ماهه ۳۷۶,۲۰۰ ۳۸۵,۷۰۰
۲ ماهه ۳۸۶,۱۰۰ ۳۹۵,۸۰۰
۳ ماهه ۳۹۶,۰۰۰ ۴۰۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۶ عدد

پزشکی روکارتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۲,۱۰۰ ۱۲۵,۸۰۰
۱ ماهه ۱۲۵,۴۰۰ ۱۲۹,۲۰۰
۲ ماهه ۱۲۸,۷۰۰ ۱۳۲,۶۰۰
۳ ماهه ۱۳۲,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد
بالا