قیمت عمده محصولات بتا در پخش اسباب بازی برادران

کفش اسکیت استریت رانر سایز متوسط بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰,۱۹۰,۰۰۰ ۱۰,۴۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۰,۴۶۰,۰۰۰ ۱۰,۷۳۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۰,۷۴۰,۰۰۰ ۱۱,۰۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۱,۰۲۰,۰۰۰ ۱۱,۳۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

اسکوتر T۲ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷,۵۱۱,۰۰۰ ۷,۵۱۱,۰۰۰
۱ ماهه ۷,۷۱۴,۰۰۰ ۷,۷۱۴,۰۰۰
۲ ماهه ۷,۹۱۷,۰۰۰ ۷,۹۱۷,۰۰۰
۳ ماهه ۸,۱۲۰,۰۰۰ ۸,۱۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

کفش اسکیت استریت رانر سایز بزرگ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰,۱۹۰,۰۰۰ ۱۰,۴۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۰,۴۶۰,۰۰۰ ۱۰,۷۳۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۰,۷۴۰,۰۰۰ ۱۱,۰۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۱,۰۲۰,۰۰۰ ۱۱,۳۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

اسکیت برد سایز ۲ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۴۱,۰۰۰ ۱,۶۸۴,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۸۶,۰۰۰ ۱,۷۲۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۷۳۰,۰۰۰ ۱,۷۷۵,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۷۷۵,۰۰۰ ۱,۸۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

کفش اسکیت استریت رانر سایز کوچک بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰,۱۹۰,۰۰۰ ۱۰,۴۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۰,۴۶۰,۰۰۰ ۱۰,۷۳۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۰,۷۴۰,۰۰۰ ۱۱,۰۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۱,۰۲۰,۰۰۰ ۱۱,۳۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

کلاه اسکیت الوان بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۱۲,۰۰۰ ۹۳۶,۱۰۰
۱ ماهه ۹۳۶,۷۰۰ ۹۶۱,۴۰۰
۲ ماهه ۹۶۱,۳۰۰ ۹۸۶,۷۰۰
۳ ماهه ۹۸۶,۰۰۰ ۱,۰۱۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

اسکیت برد سایز ۱ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۰۳,۰۰۰ ۱,۰۲۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۳۰,۰۰۰ ۱,۰۵۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۵۷,۰۰۰ ۱,۰۸۵,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۸۵,۰۰۰ ۱,۱۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

اسکوتر بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶,۹۷۴,۰۰۰ ۶,۹۷۴,۰۰۰
۱ ماهه ۷,۱۶۳,۰۰۰ ۷,۱۶۳,۰۰۰
۲ ماهه ۷,۳۵۱,۰۰۰ ۷,۳۵۱,۰۰۰
۳ ماهه ۷,۵۴۰,۰۰۰ ۷,۵۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵ عدد

حلقه کمر حرفه ای بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۳۱,۰۰۰ ۱,۲۶۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۶۴,۰۰۰ ۱,۲۹۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۹۷,۰۰۰ ۱,۳۳۱,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۳۱,۰۰۰ ۱,۳۶۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

طناب ورزشی کد ۷بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۸,۳۰۰ ۱۷۲,۹۰۰
۱ ماهه ۱۷۲,۹۰۰ ۱۷۷,۶۰۰
۲ ماهه ۱۷۷,۴۰۰ ۱۸۲,۳۰۰
۳ ماهه ۱۸۲,۰۰۰ ۱۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۵ عدد

ست ضربه گیر اسکیت الوان بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۱۲,۰۰۰ ۹۳۶,۱۰۰
۱ ماهه ۹۳۶,۷۰۰ ۹۶۱,۴۰۰
۲ ماهه ۹۶۱,۳۰۰ ۹۸۶,۷۰۰
۳ ماهه ۹۸۶,۰۰۰ ۱,۰۱۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

طناب ورزشی کد ۸ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۷,۶۰۰ ۱۸۲,۲۰۰
۱ ماهه ۱۸۲,۴۰۰ ۱۸۷,۱۰۰
۲ ماهه ۱۸۷,۲۰۰ ۱۹۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱۹۲,۰۰۰ ۱۹۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۵ عدد
بالا