فروش عمده تولیدات بتا در پخش اسباب بازی برادران

کیسه بوکس سایز ۱۰۰ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۴۶۵,۰۰۰ ۲,۴۶۵,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۵۴۶,۰۰۰ ۲,۵۴۶,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۶۲۷,۰۰۰ ۲,۶۲۷,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۷۰۹,۰۰۰ ۲,۷۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

کیسه بوکس سایز ۹۰ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۲,۳۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۴۲۸,۰۰۰ ۲,۴۲۸,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۵۰۵,۰۰۰ ۲,۵۰۵,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۵۸۳,۰۰۰ ۲,۵۸۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

کیسه بوکس سایز ۸۰ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۲۳۵,۰۰۰ ۲,۲۳۵,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۳۰۹,۰۰۰ ۲,۳۰۹,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۳۸۳,۰۰۰ ۲,۳۸۳,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۴۵۷,۰۰۰ ۲,۴۵۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

کیسه بوکس سایز ۵۰ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۸۹۱,۰۰۰ ۱,۸۹۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۹۵۴,۰۰۰ ۱,۹۵۴,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۰۱۶,۰۰۰ ۲,۰۱۶,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۰۷۹,۰۰۰ ۲,۰۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

کیسه بوکس سایز ۷۰ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۱۲۱,۰۰۰ ۲,۱۲۱,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۱۹۱,۰۰۰ ۲,۱۹۱,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۲۶۱,۰۰۰ ۲,۲۶۱,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۳۳۱,۰۰۰ ۲,۳۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

کیسه بوکس سایز ۶۰ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۰۶,۰۰۰ ۲,۰۰۶,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۰۷۲,۰۰۰ ۲,۰۷۲,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۱۳۸,۰۰۰ ۲,۱۳۸,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۲۰۵,۰۰۰ ۲,۲۰۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

کفش اسکیت استریت رانر سایز متوسط بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲,۰۸۰,۰۰۰ ۱۲,۴۰۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۲,۴۸۰,۰۰۰ ۱۲,۸۱۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۲,۸۸۰,۰۰۰ ۱۳,۲۱۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۳,۲۸۰,۰۰۰ ۱۳,۶۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

اسکوتر T۲ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷,۳۵۷,۰۰۰ ۷,۳۵۷,۰۰۰
۱ ماهه ۷,۵۹۹,۰۰۰ ۷,۵۹۹,۰۰۰
۲ ماهه ۷,۸۴۲,۰۰۰ ۷,۸۴۲,۰۰۰
۳ ماهه ۸,۰۸۵,۰۰۰ ۸,۰۸۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

کفش اسکیت استریت رانر سایز بزرگ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲,۰۸۰,۰۰۰ ۱۲,۴۰۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۲,۴۸۰,۰۰۰ ۱۲,۸۱۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۲,۸۸۰,۰۰۰ ۱۳,۲۱۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۳,۲۸۰,۰۰۰ ۱۳,۶۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

کفش اسکیت استریت رانر سایز کوچک بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲,۰۸۰,۰۰۰ ۱۲,۴۰۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۲,۴۸۰,۰۰۰ ۱۲,۸۱۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۲,۸۸۰,۰۰۰ ۱۳,۲۱۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۳,۲۸۰,۰۰۰ ۱۳,۶۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

کلاه اسکیت الوان بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۶۱,۰۰۰ ۱,۱۹۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۹۹,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۳۷,۰۰۰ ۱,۲۶۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۷۶,۰۰۰ ۱,۳۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

اسکیت برد سایز ۱ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۶۱,۰۰۰ ۱,۱۹۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۹۹,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۳۷,۰۰۰ ۱,۲۶۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۷۶,۰۰۰ ۱,۳۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد
بالا