فروش عمده تولیدات بریکس تویز ( کوشا بلوکز سابق ) در پخش اسباب بازی برادران

 • منچ، شطرنج، تخته نرد، سرگرمی

  منچ، شطرنج،...

 • مهارت، مهدکودک

  مهارت، مهدکودک

 • بازیهای دورهمی

  بازیهای دورهمی

 • علمی، آموزشی

  علمی، آموزشی

 • پازل، روبیک، معمایی

  پازل، روبیک،...

لگو کیفی آجری بریکس تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۶۰۳,۰۰۰ ۵,۷۳۰,۰۰۰
۱ ماهه ۵,۸۵۸,۰۰۰ ۵,۹۹۱,۰۰۰
۲ ماهه ۶,۱۱۳,۰۰۰ ۶,۲۵۱,۰۰۰
۳ ماهه ۶,۳۶۸,۰۰۰ ۶,۵۱۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲ عدد

لگو چهارگوش ۹۰۰۸ کوشا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۶۳۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۷۳,۰۰۰ ۱,۷۱۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۷۴۶,۰۰۰ ۱,۷۸۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۸۱۹,۰۰۰ ۱,۸۶۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

لگو سطلی گرد ویژه ۹۰۰۱ بریکس تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۶۲,۰۰۰ ۲,۱۰۹,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۱۵۶,۰۰۰ ۲,۲۰۵,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۳۰۱,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۳۴۴,۰۰۰ ۲,۳۹۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

لگو سطلی سوپر سایز ۹۰۰۳ بریکس تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۳۱۵,۰۰۰ ۵,۳۱۵,۰۰۰
۱ ماهه ۵,۵۵۶,۰۰۰ ۵,۵۵۶,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۷۹۸,۰۰۰ ۵,۷۹۸,۰۰۰
۳ ماهه ۶,۰۴۰,۰۰۰ ۶,۰۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲ عدد

لگو سطل ۱۰۰۵ بریکس تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۷۷,۳۰۰ ۸۹۶,۷۰۰
۱ ماهه ۹۱۷,۲۰۰ ۹۳۷,۴۰۰
۲ ماهه ۹۵۷,۱۰۰ ۹۷۸,۲۰۰
۳ ماهه ۹۹۷,۰۰۰ ۱,۰۱۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

لگو ۴ گوش بزرگ ۹۰۰۹ بریکس تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۸۹۱,۰۰۰ ۱,۹۳۴,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۹۷۷,۰۰۰ ۲,۰۲۲,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۰۶۳,۰۰۰ ۲,۱۱۰,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۱۴۹,۰۰۰ ۲,۱۹۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

لگو وکیومی بریکس تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷۷,۰۰۰ ۷۹۴,۶۰۰
۱ ماهه ۸۱۲,۳۰۰ ۸۳۰,۷۰۰
۲ ماهه ۸۴۷,۶۰۰ ۸۶۶,۸۰۰
۳ ماهه ۸۸۳,۰۰۰ ۹۰۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

لگو کیفی بریکس تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۹۷,۰۰۰ ۱,۸۳۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۸۷۹,۰۰۰ ۱,۹۲۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۹۶۱,۰۰۰ ۲,۰۰۵,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۰۴۳,۰۰۰ ۲,۰۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

لگو کیفی بریکس تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۸۷۵,۰۰۰ ۱,۹۱۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۹۶۰,۰۰۰ ۲,۰۰۵,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۰۴۵,۰۰۰ ۲,۰۹۲,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۱۳۱,۰۰۰ ۲,۱۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

لگو سطل ساعتی ۲۰۱۳۰ بریکس تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۶۴۹,۰۰۰ ۲,۷۱۰,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۷۷۰,۰۰۰ ۲,۸۳۳,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۸۹۰,۰۰۰ ۲,۹۵۶,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۰۱۱,۰۰۰ ۳,۰۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

لگو سطل ساعتی ۲۰۱۲۰ بریکس تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۴۰,۰۰۰ ۱,۶۷۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۷۱۴,۰۰۰ ۱,۷۵۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۷۸۹,۰۰۰ ۱,۸۳۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۸۶۴,۰۰۰ ۱,۹۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

لگو بریکس ۹۰۴ (۲۵۰ تکه)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۷۴۹,۰۰۰
۱ ماهه ۶,۹۰۰,۰۰۰ ۷,۰۵۶,۰۰۰
۲ ماهه ۷,۲۰۰,۰۰۰ ۷,۳۶۳,۰۰۰
۳ ماهه ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۶۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲ عدد
بالا