قیمت عمده محصولات پرشین در پخش اسباب بازی برادران

موتور p۶ تک جعبه پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۶,۶۰۰ ۲۴۲,۹۰۰
۱ ماهه ۲۴۴,۴۰۰ ۲۵۰,۹۰۰
۲ ماهه ۲۵۲,۲۰۰ ۲۵۸,۹۰۰
۳ ماهه ۲۶۰,۰۰۰ ۲۶۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

ماشین نقلی قدرتی پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۵,۸۰۰ ۴۳۶,۸۰۰
۱ ماهه ۴۳۹,۹۰۰ ۴۵۱,۲۰۰
۲ ماهه ۴۵۳,۹۰۰ ۴۶۵,۶۰۰
۳ ماهه ۴۶۸,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۴ عدد

تریلر خودروبر پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۶۴۹,۰۰۰ ۳,۶۴۹,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۷۶۹,۰۰۰ ۳,۷۶۹,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۸۸۹,۰۰۰ ۳,۸۸۹,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۰۱۰,۰۰۰ ۴,۰۱۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

لگو کیفی بزرگ پرشین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۰۴,۰۰۰ ۲,۰۵۲,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۰۷۰,۰۰۰ ۲,۱۱۹,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۱۳۶,۰۰۰ ۲,۱۸۷,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۲۰۳,۰۰۰ ۲,۲۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

لگو کیفی کوچک پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۸۷,۰۰۰ ۱,۴۲۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۳۳,۰۰۰ ۱,۴۶۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۷۹,۰۰۰ ۱,۵۱۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۲۵,۰۰۰ ۱,۵۶۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

لگو باکس پرشین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۸۴۰,۰۰۰ ۱,۸۸۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۴۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۹۶۱,۰۰۰ ۲,۰۰۷,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۰۲۲,۰۰۰ ۲,۰۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

لگو باکس شفاف پرشین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۶۱,۰۰۰ ۱,۶۰۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۱۳,۰۰۰ ۱,۶۵۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۶۴,۰۰۰ ۱,۷۰۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۷۱۶,۰۰۰ ۱,۷۶۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پک راهسازی خطی پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱,۰۶۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۷۴,۰۰۰ ۱,۱۰۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۰۸,۰۰۰ ۱,۱۳۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۴۳,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

لگو سطلی ۱۳۸ تکه پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۴۳۶,۰۰۰ ۲,۴۹۴,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۵۱۶,۰۰۰ ۲,۵۷۶,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۵۹۶,۰۰۰ ۲,۶۵۸,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۶۷۷,۰۰۰ ۲,۷۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

لگو چمدانی پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۹۸۱,۰۰۰ ۲,۰۲۸,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۰۴۶,۰۰۰ ۲,۰۹۵,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۱۱۱,۰۰۰ ۲,۱۶۲,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۱۷۷,۰۰۰ ۲,۲۲۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

شاسی بلند ساده توری پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۸۲,۸۰۰ ۱,۰۰۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۱,۰۴۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۴۷,۰۰۰ ۱,۰۷۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱,۱۰۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

وانت شاسی ساده توری پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۳۸,۲۰۰ ۹۶۲,۷۰۰
۱ ماهه ۹۶۹,۱۰۰ ۹۹۴,۵۰۰
۲ ماهه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۳۱,۰۰۰ ۱,۰۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد
بالا