پک راهسازی لوکس پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۵۳,۰۰۰ ۱,۱۰۵,۰۰۰
۱ چک ۱,۱۰۱,۰۰۰ ۱,۱۵۵,۰۰۰
۳ چک ۱,۱۴۹,۰۰۰ ۱,۲۰۵,۰۰۰
۵ چک ۱,۱۹۷,۰۰۰ ۱,۲۵۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

لگو چمدانی پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۱۹,۰۰۰ ۲,۱۱۹,۰۰۰
۱ چک ۲,۱۱۱,۰۰۰ ۲,۲۱۵,۰۰۰
۳ چک ۲,۲۰۳,۰۰۰ ۲,۳۱۱,۰۰۰
۵ چک ۲,۲۹۵,۰۰۰ ۲,۴۰۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

هلی کوپتر و موتور پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۲,۰۰۰ ۲۵۳,۴۰۰
۱ چک ۲۵۳,۰۰۰ ۲۶۴,۹۰۰
۳ چک ۲۶۴,۰۰۰ ۲۷۶,۴۰۰
۵ چک ۲۷۵,۰۰۰ ۲۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

هلی کوپتر ساختنی پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۶,۱۰۰ ۱۲۱,۴۰۰
۱ چک ۱۲۱,۴۰۰ ۱۲۶,۹۰۰
۳ چک ۱۲۶,۷۰۰ ۱۳۲,۴۰۰
۵ چک ۱۳۲,۰۰۰ ۱۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

موتور p۶ تک جعبه پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۱,۲۰۰ ۲۲۱,۷۰۰
۱ چک ۲۲۰,۸۰۰ ۲۳۱,۸۰۰
۳ چک ۲۳۰,۴۰۰ ۲۴۱,۹۰۰
۵ چک ۲۴۰,۰۰۰ ۲۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

ماشین نقلی قدرتی پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۸۵,۴۰۰ ۴۰۴,۸۰۰
۱ چک ۴۰۲,۹۰۰ ۴۲۳,۲۰۰
۳ چک ۴۲۰,۴۰۰ ۴۴۱,۶۰۰
۵ چک ۴۳۸,۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۴ عدد

هلی کوپتر دوبل پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۳,۶۰۰ ۲۰۲,۴۰۰
۱ چک ۲۰۲,۴۰۰ ۲۱۱,۶۰۰
۳ چک ۲۱۱,۲۰۰ ۲۲۰,۸۰۰
۵ چک ۲۲۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

تریلر وکیومی پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۰۸۲,۰۰۰ ۳,۲۳۴,۰۰۰
۱ چک ۳,۲۲۲,۰۰۰ ۳,۳۸۱,۰۰۰
۳ چک ۳,۳۶۲,۰۰۰ ۳,۵۲۸,۰۰۰
۵ چک ۳,۵۰۳,۰۰۰ ۳,۶۷۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

موتور هارلی کراس پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۲,۰۰۰ ۲۵۳,۴۰۰
۱ چک ۲۵۳,۰۰۰ ۲۶۴,۹۰۰
۳ چک ۲۶۴,۰۰۰ ۲۷۶,۴۰۰
۵ چک ۲۷۵,۰۰۰ ۲۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

تریلر خودروبر پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۴۳۰,۰۰۰ ۳,۵۹۹,۰۰۰
۱ چک ۳,۵۸۶,۰۰۰ ۳,۷۶۲,۰۰۰
۳ چک ۳,۷۴۲,۰۰۰ ۳,۹۲۶,۰۰۰
۵ چک ۳,۸۹۸,۰۰۰ ۴,۰۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

تریلر موتور بر پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۴۶۸,۰۰۰ ۳,۶۳۹,۰۰۰
۱ چک ۳,۶۲۶,۰۰۰ ۳,۸۰۵,۰۰۰
۳ چک ۳,۷۸۴,۰۰۰ ۳,۹۷۰,۰۰۰
۵ چک ۳,۹۴۲,۰۰۰ ۴,۱۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

لگو کیفی بزرگ پرشین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۸۸۴,۰۰۰ ۱,۹۷۶,۰۰۰
۱ چک ۱,۹۶۹,۰۰۰ ۲,۰۶۶,۰۰۰
۳ چک ۲,۰۵۵,۰۰۰ ۲,۱۵۶,۰۰۰
۵ چک ۲,۱۴۱,۰۰۰ ۲,۲۴۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا