قیمت عمده محصولات پرشین در پخش اسباب بازی برادران

وانت آفرود و پلیس پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۰۴,۰۰۰ ۱,۵۴۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۴۵,۰۰۰ ۱,۵۸۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۸۶,۰۰۰ ۱,۶۲۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۲۷,۰۰۰ ۱,۶۶۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

ماشین شاسی بلند p۲ پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۴۷,۰۰۰ ۱,۶۸۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۹۱,۰۰۰ ۱,۷۳۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۷۳۶,۰۰۰ ۱,۷۸۱,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۷۸۱,۰۰۰ ۱,۸۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

وانت کلاسیک پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۹۳,۰۰۰ ۱,۶۳۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۳۶,۰۰۰ ۱,۶۷۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۷۹,۰۰۰ ۱,۷۲۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۷۲۳,۰۰۰ ۱,۷۶۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

شاسی آفرود و پلیس پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۱۲,۰۰۰ ۱,۶۵۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۵۵,۰۰۰ ۱,۶۹۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۹۹,۰۰۰ ۱,۷۴۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۷۴۳,۰۰۰ ۱,۷۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

وانت ساده پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۳۵,۱۰۰ ۹۵۹,۲۰۰
۱ ماهه ۹۶۰,۴۰۰ ۹۸۵,۱۰۰
۲ ماهه ۹۸۵,۷۰۰ ۱,۰۱۱,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۱۱,۰۰۰ ۱,۰۳۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

خنگ بزرگ کمپرسی پرشین جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۲۱۱,۰۰۰ ۲,۲۶۹,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۲۷۱,۰۰۰ ۲,۳۳۰,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۳۳۱,۰۰۰ ۲,۳۹۱,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۳۹۱,۰۰۰ ۲,۴۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

پک وکیوم کامیون و لودر خنگ پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۶۵,۷۰۰ ۹۹۰,۶۰۰
۱ ماهه ۹۹۱,۸۰۰ ۱,۰۱۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۱۷,۰۰۰ ۱,۰۴۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۴۴,۰۰۰ ۱,۰۷۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

پک سیبیلو های پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۴۸,۰۰۰ ۱,۱۷۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۷۹,۰۰۰ ۱,۲۱۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۱۰,۰۰۰ ۱,۲۴۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۴۲,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

موتور p۶ جعبه سه تایی پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۲۸,۰۰۰ ۶۴۳,۸۰۰
۱ ماهه ۶۴۵,۰۰۰ ۶۶۱,۲۰۰
۲ ماهه ۶۶۲,۰۰۰ ۶۷۸,۶۰۰
۳ ماهه ۶۷۹,۰۰۰ ۶۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۹ عدد

پک راهسازی لوکس پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۵۲,۰۰۰ ۱,۰۷۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۸۱,۰۰۰ ۱,۱۰۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۰۹,۰۰۰ ۱,۱۳۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۳۸,۰۰۰ ۱,۱۶۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

هلی کوپتر و موتور پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۱,۴۰۰ ۲۴۷,۹۰۰
۱ ماهه ۲۴۷,۹۰۰ ۲۵۴,۶۰۰
۲ ماهه ۲۵۴,۴۰۰ ۲۶۱,۳۰۰
۳ ماهه ۲۶۱,۰۰۰ ۲۶۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

موتور p۶ تک جعبه پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۱,۸۰۰ ۲۱۷,۳۰۰
۱ ماهه ۲۱۷,۵۰۰ ۲۲۳,۲۰۰
۲ ماهه ۲۲۳,۲۰۰ ۲۲۹,۱۰۰
۳ ماهه ۲۲۹,۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد
بالا