قطار big train ۵۱۱۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۵,۸۰۰ ۲۴۸,۱۰۰
۱ چک ۲۴۶,۵۰۰ ۲۵۹,۴۰۰
۳ چک ۲۵۷,۲۰۰ ۲۷۰,۷۰۰
۵ چک ۲۶۸,۰۰۰ ۲۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

ست کماندو ۳ عددی جعبه ای راشا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۱۱,۹۰۰ ۷۴۷,۱۰۰
۱ چک ۷۴۴,۲۰۰ ۷۸۱,۰۰۰
۳ چک ۷۷۶,۶۰۰ ۸۱۵,۰۰۰
۵ چک ۸۰۹,۰۰۰ ۸۴۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴ عدد

صندلی ۳ کاره موزیکال امیران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۳,۷۷۶,۰۰۰
۱ چک ۳,۷۶۳,۰۰۰ ۳,۹۴۸,۰۰۰
۳ چک ۳,۹۲۷,۰۰۰ ۴,۱۲۰,۰۰۰
۵ چک ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۴,۲۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

صندلی ۳ کاره امیران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۲۷۴,۰۰۰ ۳,۴۳۵,۰۰۰
۱ چک ۳,۴۲۳,۰۰۰ ۳,۵۹۱,۰۰۰
۳ چک ۳,۵۷۲,۰۰۰ ۳,۷۴۷,۰۰۰
۵ چک ۳,۷۲۱,۰۰۰ ۳,۹۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

حلقه پرتاب امیران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۷۲,۵۰۰ ۴۹۵,۴۰۰
۱ چک ۴۹۴,۰۰۰ ۵۱۷,۹۰۰
۳ چک ۵۱۵,۵۰۰ ۵۴۰,۴۰۰
۵ چک ۵۳۷,۰۰۰ ۵۶۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

بولینگ سلفونی با حلقه پرتاب امیران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۴,۰۰۰ ۳۹۱,۶۰۰
۱ چک ۳۹۱,۰۰۰ ۴۰۹,۴۰۰
۳ چک ۴۰۸,۰۰۰ ۴۲۷,۲۰۰
۵ چک ۴۲۵,۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

صندلی ۲ کاره موزیکال امیران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۳۳۸,۰۰۰ ۳,۵۰۳,۰۰۰
۱ چک ۳,۴۹۰,۰۰۰ ۳,۶۶۲,۰۰۰
۳ چک ۳,۶۴۲,۰۰۰ ۳,۸۲۱,۰۰۰
۵ چک ۳,۷۹۴,۰۰۰ ۳,۹۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵ عدد

بولینگ جعبه ای با حلقه پرتاب امیران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۳,۶۰۰ ۵۱۸,۳۰۰
۱ چک ۵۱۶,۱۰۰ ۵۴۱,۸۰۰
۳ چک ۵۳۸,۵۰۰ ۵۶۵,۴۰۰
۵ چک ۵۶۱,۰۰۰ ۵۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

صندلی ۲ کاره امیران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۱,۵۰۰ ۳۲۶,۴۰۰
۱ چک ۳۲۵,۶۰۰ ۳۴۱,۳۰۰
۳ چک ۳۳۹,۸۰۰ ۳۵۶,۱۰۰
۵ چک ۳۵۴,۰۰۰ ۳۷۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

بوگاتی قدرتی وکیومی امیران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۴۸,۳۰۰ ۸۸۹,۶۰۰
۱ چک ۸۸۶,۸۰۰ ۹۳۰,۱۰۰
۳ چک ۹۲۵,۴۰۰ ۹۷۰,۵۰۰
۵ چک ۹۶۴,۰۰۰ ۱,۰۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

بوگاتی سلفونی امیران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۹۷,۸۰۰ ۷۳۲,۱۰۰
۱ چک ۷۲۹,۵۰۰ ۷۶۵,۴۰۰
۳ چک ۷۶۱,۲۰۰ ۷۹۸,۷۰۰
۵ چک ۷۹۳,۰۰۰ ۸۳۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

حلقه کاکتوس امیران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۲۸,۳۰۰ ۶۵۹,۱۰۰
۱ چک ۶۵۶,۸۰۰ ۶۸۹,۰۰۰
۳ چک ۶۸۵,۴۰۰ ۷۱۹,۰۰۰
۵ چک ۷۱۴,۰۰۰ ۷۴۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا