قیمت عمده محصولات امیران در پخش اسباب بازی برادران

قطار big train ۵۱۲۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۳,۹۰۰ ۲۸۱,۱۰۰
۱ ماهه ۲۸۲,۹۰۰ ۲۹۰,۴۰۰
۲ ماهه ۲۹۱,۹۰۰ ۲۹۹,۷۰۰
۳ ماهه ۳۰۱,۰۰۰ ۳۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

ست کماندو ۳ عددی جعبه ای راشا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۳۸,۲۰۰ ۹۶۲,۷۰۰
۱ ماهه ۹۶۹,۱۰۰ ۹۹۴,۵۰۰
۲ ماهه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۳۱,۰۰۰ ۱,۰۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

جوجه خوش شانس

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۳,۱۰۰ ۳۸۲,۲۰۰
۱ ماهه ۳۸۵,۴۰۰ ۳۹۴,۸۰۰
۲ ماهه ۳۹۷,۷۰۰ ۴۰۷,۴۰۰
۳ ماهه ۴۱۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

قطار big train ۵۱۱۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۳,۰۰۰ ۳۰۱,۲۰۰
۱ ماهه ۳۰۲,۶۰۰ ۳۱۱,۱۰۰
۲ ماهه ۳۱۲,۳۰۰ ۳۲۱,۰۰۰
۳ ماهه ۳۲۲,۰۰۰ ۳۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

بوگاتی سلفونی امیران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۹۶,۲۰۰ ۸۱۵,۳۰۰
۱ ماهه ۸۲۲,۵۰۰ ۸۴۲,۲۰۰
۲ ماهه ۸۴۸,۷۰۰ ۸۶۹,۱۰۰
۳ ماهه ۸۷۵,۰۰۰ ۸۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

بوگاتی قدرتی وکیومی امیران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۸۷,۳۰۰ ۱,۰۱۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۱۹,۰۰۰ ۱,۰۴۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۵۲,۰۰۰ ۱,۰۷۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۸۵,۰۰۰ ۱,۱۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

صندلی ۳ کاره موزیکال امیران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۹۱۵,۰۰۰ ۵,۰۳۵,۰۰۰
۱ ماهه ۵,۰۷۷,۰۰۰ ۵,۲۰۱,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۲۳۹,۰۰۰ ۵,۳۶۷,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۴۰۲,۰۰۰ ۵,۵۳۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

صندلی ۳ کاره امیران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۵۱۷,۰۰۰ ۴,۶۲۷,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۶۶۶,۰۰۰ ۴,۷۷۹,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۸۱۵,۰۰۰ ۴,۹۳۲,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۹۶۴,۰۰۰ ۵,۰۸۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

حلقه پرتاب امیران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۱۴,۲۰۰ ۶۲۹,۷۰۰
۱ ماهه ۶۳۴,۵۰۰ ۶۵۰,۴۰۰
۲ ماهه ۶۵۴,۷۰۰ ۶۷۱,۲۰۰
۳ ماهه ۶۷۵,۰۰۰ ۶۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

بولینگ سلفونی با حلقه پرتاب امیران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۷,۷۰۰ ۵۰۸,۶۰۰
۱ ماهه ۵۱۴,۱۰۰ ۵۲۵,۴۰۰
۲ ماهه ۵۳۰,۵۰۰ ۵۴۲,۲۰۰
۳ ماهه ۵۴۷,۰۰۰ ۵۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

صندلی ۲ کاره موزیکال امیران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۳۷۹,۰۰۰ ۴,۴۹۳,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۵۲۴,۰۰۰ ۴,۶۴۱,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۶۶۸,۰۰۰ ۴,۷۸۹,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۸۱۳,۰۰۰ ۴,۹۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵ عدد

بولینگ جعبه ای با حلقه پرتاب امیران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۷۵,۲۰۰ ۶۹۰,۶۰۰
۱ ماهه ۶۹۷,۴۰۰ ۷۱۳,۴۰۰
۲ ماهه ۷۱۹,۷۰۰ ۷۳۶,۲۰۰
۳ ماهه ۷۴۲,۰۰۰ ۷۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد
بالا