فروش عمده محصولات امیران در پخش اسباب بازی برادران

قطار big train ۵۱۲۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۰,۱۰۰ ۲۲۵,۷۰۰
۱ ماهه ۲۲۶,۱۰۰ ۲۳۱,۸۰۰
۲ ماهه ۲۳۲,۰۰۰ ۲۳۷,۹۰۰
۳ ماهه ۲۳۸,۰۰۰ ۲۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

قطار big train ۵۱۱۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۹,۵۰۰ ۲۹۶,۹۰۰
۱ ماهه ۲۹۷,۳۰۰ ۳۰۴,۹۰۰
۲ ماهه ۳۰۵,۱۰۰ ۳۱۲,۹۰۰
۳ ماهه ۳۱۳,۰۰۰ ۳۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

بوگاتی سلفونی امیران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۴۷,۳۰۰ ۸۶۹,۵۰۰
۱ ماهه ۸۷۰,۲۰۰ ۸۹۳,۰۰۰
۲ ماهه ۸۹۳,۱۰۰ ۹۱۶,۵۰۰
۳ ماهه ۹۱۶,۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

بوگاتی قدرتی وکیومی امیران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۵۱,۰۰۰ ۱,۰۷۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱,۱۰۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۰۸,۰۰۰ ۱,۱۳۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۳۷,۰۰۰ ۱,۱۶۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

ست کماندو ۳ عددی جعبه ای راشا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۶۲,۱۰۰ ۸۸۴,۳۰۰
۱ ماهه ۸۸۵,۴۰۰ ۹۰۸,۲۰۰
۲ ماهه ۹۰۸,۷۰۰ ۹۳۲,۱۰۰
۳ ماهه ۹۳۲,۰۰۰ ۹۵۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

صندلی ۳ کاره موزیکال امیران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۲۳۶,۰۰۰ ۵,۳۷۱,۰۰۰
۱ ماهه ۵,۳۷۷,۰۰۰ ۵,۵۱۶,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۵۱۹,۰۰۰ ۵,۶۶۱,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۶۶۱,۰۰۰ ۵,۸۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

صندلی ۳ کاره امیران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۸۱۰,۰۰۰ ۴,۹۳۵,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۹۴۰,۰۰۰ ۵,۰۶۹,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۰۷۰,۰۰۰ ۵,۲۰۲,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۲۰۱,۰۰۰ ۵,۳۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

حلقه پرتاب امیران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۰۱,۲۰۰ ۶۱۶,۰۰۰
۱ ماهه ۶۱۷,۵۰۰ ۶۳۲,۷۰۰
۲ ماهه ۶۳۳,۷۰۰ ۶۴۹,۳۰۰
۳ ماهه ۶۵۰,۰۰۰ ۶۶۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

بولینگ سلفونی با حلقه پرتاب امیران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۰,۲۰۰ ۵۰۳,۲۰۰
۱ ماهه ۵۰۳,۵۰۰ ۵۱۶,۸۰۰
۲ ماهه ۵۱۶,۷۰۰ ۵۳۰,۴۰۰
۳ ماهه ۵۳۰,۰۰۰ ۵۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

صندلی ۲ کاره موزیکال امیران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۹۶۸,۰۰۰ ۵,۰۹۶,۰۰۰
۱ ماهه ۵,۱۰۲,۰۰۰ ۵,۲۳۴,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۲۳۶,۰۰۰ ۵,۳۷۲,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۳۷۱,۰۰۰ ۵,۵۱۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵ عدد

بولینگ جعبه ای با حلقه پرتاب امیران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۶۵,۰۰۰ ۶۸۲,۶۰۰
۱ ماهه ۶۸۳,۰۰۰ ۷۰۱,۱۰۰
۲ ماهه ۷۰۱,۰۰۰ ۷۱۹,۵۰۰
۳ ماهه ۷۱۹,۰۰۰ ۷۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

صندلی ۲ کاره امیران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۶۸۰,۰۰۰ ۳,۷۷۵,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۷۸۰,۰۰۰ ۳,۸۷۷,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۸۷۹,۰۰۰ ۳,۹۷۹,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۹۷۹,۰۰۰ ۴,۰۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵ عدد
بالا