ست اتو و سبد لباس جعبه ای دورا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۰۳,۰۰۰ ۱,۳۳۷,۰۰۰
۱ چک ۱,۳۳۸,۰۰۰ ۱,۳۷۳,۰۰۰
۳ چک ۱,۳۷۳,۰۰۰ ۱,۴۰۹,۰۰۰
۵ چک ۱,۴۰۹,۰۰۰ ۱,۴۴۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

تفنگ تک لول دورا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۳۱۸,۰۰۰ ۲,۳۷۷,۰۰۰
۱ چک ۲,۳۸۰,۰۰۰ ۲,۴۴۱,۰۰۰
۳ چک ۲,۴۴۳,۰۰۰ ۲,۵۰۵,۰۰۰
۵ چک ۲,۵۰۶,۰۰۰ ۲,۵۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

ست آشپزخانه باربی ۳ تکه دورا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۸۴۹,۰۰۰ ۲,۹۲۲,۰۰۰
۱ چک ۲,۹۲۶,۰۰۰ ۳,۰۰۱,۰۰۰
۳ چک ۳,۰۰۳,۰۰۰ ۳,۰۸۰,۰۰۰
۵ چک ۳,۰۸۰,۰۰۰ ۳,۱۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷ عدد

اجاق گاز دورا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۵۲,۰۰۰ ۱,۳۸۶,۰۰۰
۱ چک ۱,۳۸۸,۰۰۰ ۱,۴۲۴,۰۰۰
۳ چک ۱,۴۲۵,۰۰۰ ۱,۴۶۱,۰۰۰
۵ چک ۱,۴۶۲,۰۰۰ ۱,۴۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

سرویس میز آرایش و کمد دورا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۱۲۴,۰۰۰ ۲,۱۷۹,۰۰۰
۱ چک ۲,۱۸۲,۰۰۰ ۲,۲۳۸,۰۰۰
۳ چک ۲,۲۳۹,۰۰۰ ۲,۲۹۷,۰۰۰
۵ چک ۲,۲۹۷,۰۰۰ ۲,۳۵۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

کمد لباس با لوازم وکیومی دورا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۰۷,۰۰۰ ۱,۲۳۸,۰۰۰
۱ چک ۱,۲۳۹,۰۰۰ ۱,۲۷۲,۰۰۰
۳ چک ۱,۲۷۲,۰۰۰ ۱,۳۰۵,۰۰۰
۵ چک ۱,۳۰۵,۰۰۰ ۱,۳۳۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

تفنگ دو لول دورا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۷۵۱,۰۰۰ ۲,۸۲۳,۰۰۰
۱ چک ۲,۸۲۶,۰۰۰ ۲,۸۹۹,۰۰۰
۳ چک ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۹۷۵,۰۰۰
۵ چک ۲,۹۷۵,۰۰۰ ۳,۰۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

تخت دو طبقه ۱*۳ سایز بزرگ دورا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۳۱۸,۰۰۰ ۲,۳۷۷,۰۰۰
۱ چک ۲,۳۸۰,۰۰۰ ۲,۴۴۱,۰۰۰
۳ چک ۲,۴۴۳,۰۰۰ ۲,۵۰۵,۰۰۰
۵ چک ۲,۵۰۶,۰۰۰ ۲,۵۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

تخت دو طبقه ۱*۳ سایز کوچک دورا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۳۸,۰۰۰ ۱,۷۸۳,۰۰۰
۱ چک ۱,۷۸۵,۰۰۰ ۱,۸۳۱,۰۰۰
۳ چک ۱,۸۳۲,۰۰۰ ۱,۸۷۹,۰۰۰
۵ چک ۱,۸۷۹,۰۰۰ ۱,۹۲۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷ عدد

ست اجاق گاز با چرخ خرید دورا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۲۶۹,۰۰۰ ۲,۳۲۸,۰۰۰
۱ چک ۲,۳۳۰,۰۰۰ ۲,۳۹۱,۰۰۰
۳ چک ۲,۳۹۱,۰۰۰ ۲,۴۵۴,۰۰۰
۵ چک ۲,۴۵۳,۰۰۰ ۲,۵۱۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

سرویس آشپزخانه ۱*۳ دورا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۸۶,۰۰۰ ۱,۸۳۲,۰۰۰
۱ چک ۱,۸۳۴,۰۰۰ ۱,۸۸۱,۰۰۰
۳ چک ۱,۸۸۲,۰۰۰ ۱,۹۳۱,۰۰۰
۵ چک ۱,۹۳۱,۰۰۰ ۱,۹۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹ عدد

گهواره ۱*۴ دورا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۴۴,۰۰۰ ۱,۵۸۵,۰۰۰
۱ چک ۱,۵۸۶,۰۰۰ ۱,۶۲۸,۰۰۰
۳ چک ۱,۶۲۸,۰۰۰ ۱,۶۷۱,۰۰۰
۵ چک ۱,۶۷۰,۰۰۰ ۱,۷۱۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا