ست آرایشی با کارتخوان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۲,۴۰۰ ۵۵۸,۸۰۰
۱ چک ۵۵۶,۶۰۰ ۵۸۴,۲۰۰
۳ چک ۵۸۰,۸۰۰ ۶۰۹,۶۰۰
۵ چک ۶۰۵,۰۰۰ ۶۳۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کیف ابزار مستر مکانیک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۳,۶۰۰ ۵۱۸,۳۰۰
۱ چک ۵۱۶,۱۰۰ ۵۴۱,۸۰۰
۳ چک ۵۳۸,۵۰۰ ۵۶۵,۴۰۰
۵ چک ۵۶۱,۰۰۰ ۵۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ست چای خوری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۰,۴۰۰ ۱۸۹,۲۰۰
۱ چک ۱۸۸,۶۰۰ ۱۹۷,۸۰۰
۳ چک ۱۹۶,۸۰۰ ۲۰۶,۴۰۰
۵ چک ۲۰۵,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

کیف ابزار باب سازنده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴۷,۹۰۰ ۴۷۰,۸۰۰
۱ چک ۴۶۸,۲۰۰ ۴۹۲,۲۰۰
۳ چک ۴۸۸,۶۰۰ ۵۱۳,۶۰۰
۵ چک ۵۰۹,۰۰۰ ۵۳۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ابزار روکارتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۸,۲۰۰ ۳۴۴,۰۰۰
۱ چک ۳۴۳,۱۰۰ ۳۵۹,۷۰۰
۳ چک ۳۵۸,۰۰۰ ۳۷۵,۳۰۰
۵ چک ۳۷۳,۰۰۰ ۳۹۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

کیف ابزار راگا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۰۰,۹۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
۱ چک ۳۱۴,۶۰۰ ۳۲۹,۳۰۰
۳ چک ۳۲۸,۳۰۰ ۳۴۳,۶۰۰
۵ چک ۳۴۲,۰۰۰ ۳۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کیف پزشکی دکتر باب

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴۷,۹۰۰ ۴۷۰,۸۰۰
۱ چک ۴۶۸,۲۰۰ ۴۹۲,۲۰۰
۳ چک ۴۸۸,۶۰۰ ۵۱۳,۶۰۰
۵ چک ۵۰۹,۰۰۰ ۵۳۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کیف پزشکی راگا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۰۰,۹۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
۱ چک ۳۱۴,۶۰۰ ۳۲۹,۳۰۰
۳ چک ۳۲۸,۳۰۰ ۳۴۳,۶۰۰
۵ چک ۳۴۲,۰۰۰ ۳۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

سوپر مارکت با دستگاه پوز (۳۰۶)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۹۹,۰۰۰ ۱,۷۷۶,۰۰۰
۱ چک ۱,۷۷۶,۰۰۰ ۱,۸۵۷,۰۰۰
۳ چک ۱,۸۵۳,۰۰۰ ۱,۹۳۸,۰۰۰
۵ چک ۱,۹۳۱,۰۰۰ ۲,۰۱۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

ست اجاق گاز و فر ۲۰۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۵۴,۰۰۰ ۱,۶۵۲,۰۰۰
۱ چک ۱,۶۲۴,۰۰۰ ۱,۷۲۷,۰۰۰
۳ چک ۱,۶۹۵,۰۰۰ ۱,۸۰۲,۰۰۰
۵ چک ۱,۷۶۶,۰۰۰ ۱,۸۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

سوپر مارکت با چرخ خرید (۳۰۶)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۹۹,۰۰۰ ۱,۸۰۷,۰۰۰
۱ چک ۱,۷۷۶,۰۰۰ ۱,۸۸۹,۰۰۰
۳ چک ۱,۸۵۳,۰۰۰ ۱,۹۷۱,۰۰۰
۵ چک ۱,۹۳۱,۰۰۰ ۲,۰۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

سوپر مارکت قابل حمل + ترازو (۳۰۵)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۵۱,۰۰۰ ۱,۴۱۳,۰۰۰
۱ چک ۱,۴۱۳,۰۰۰ ۱,۴۷۷,۰۰۰
۳ چک ۱,۴۷۴,۰۰۰ ۱,۵۴۱,۰۰۰
۵ چک ۱,۵۳۶,۰۰۰ ۱,۶۰۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا