خرید عمده محصولات امید پلاست در پخش اسباب بازی برادران

سرسره ۷ پله فرینا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ۱۲,۳۲۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۲,۸۸۰,۰۰۰ ۱۲,۸۸۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۳,۴۴۰,۰۰۰ ۱۳,۴۴۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳ عدد

اسب تعادلی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۲۵۶,۰۰۰ ۲,۲۵۶,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۳۵۴,۰۰۰ ۲,۳۵۴,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۴۵۳,۰۰۰ ۲,۴۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

سرسره ۳ پله سورنا کیسه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۹۶۰,۰۰۰ ۳,۹۶۰,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۱۴۰,۰۰۰ ۴,۱۴۰,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۳۲۰,۰۰۰ ۴,۳۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

میز تحریر دانا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۲۱۲,۰۰۰ ۳,۹۰۲,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۳۵۸,۰۰۰ ۴,۰۸۰,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۵۰۴,۰۰۰ ۴,۲۵۷,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۶۵۰,۰۰۰ ۴,۴۳۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳ عدد

میز و صندلی مانی پلاس

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۴۳۲,۰۰۰ ۴,۱۷۰,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۵۸۸,۰۰۰ ۴,۳۵۹,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۷۴۴,۰۰۰ ۴,۵۴۹,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۹۰۰,۰۰۰ ۴,۷۳۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳ عدد

صندلی تاشو جوان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۴۹,۵۰۰ ۹۷۰,۶۰۰
۱ ماهه ۹۹۲,۶۰۰ ۱,۰۱۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۳۵,۰۰۰ ۱,۰۵۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۷۹,۰۰۰ ۱,۱۰۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

صندلی تاشو تابا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۳۱,۶۰۰ ۸۴۹,۲۰۰
۱ ماهه ۸۶۹,۴۰۰ ۸۸۷,۸۰۰
۲ ماهه ۹۰۷,۲۰۰ ۹۲۶,۴۰۰
۳ ماهه ۹۴۵,۰۰۰ ۹۶۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

صندلی کودک رنگینک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۱,۰۰۰ ۴۹۱,۰۰۰
۱ ماهه ۵۱۳,۳۰۰ ۵۱۳,۳۰۰
۲ ماهه ۵۳۵,۶۰۰ ۵۳۵,۶۰۰
۳ ماهه ۵۵۸,۰۰۰ ۵۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

صندلی یویو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۷۹,۰۰۰ ۱,۰۷۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۲۸,۰۰۰ ۱,۱۲۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۷۷,۰۰۰ ۱,۱۷۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۲۷,۰۰۰ ۱,۲۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

سرسره ۳ پله سورنا کارتنی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۴۸۸,۰۰۰ ۵,۴۵۳,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۶۹۲,۰۰۰ ۵,۷۰۱,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۸۹۶,۰۰۰ ۵,۹۴۹,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۱۰۰,۰۰۰ ۶,۱۹۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

سرسره ۴ پله کارینا کارتنی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۶۹۰,۰۰۰ ۵,۶۹۸,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۹۰۳,۰۰۰ ۵,۹۵۷,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۱۱۶,۰۰۰ ۶,۲۱۶,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۳۳۰,۰۰۰ ۶,۴۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

سرسره ۵ پله سارینا کارتنی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷,۲۱۶,۰۰۰ ۸,۷۶۷,۰۰۰
۱ ماهه ۷,۵۴۴,۰۰۰ ۹,۱۶۵,۰۰۰
۲ ماهه ۷,۸۷۲,۰۰۰ ۹,۵۶۴,۰۰۰
۳ ماهه ۸,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۹۶۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵ عدد
بالا