لگو سطلی لی لی تویز ۹۶ ( سطل نشکن )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۲,۴۰۰ ۵۶۶,۷۰۰
۱ چک ۵۵۶,۶۰۰ ۵۹۲,۴۰۰
۳ چک ۵۸۰,۸۰۰ ۶۱۸,۲۰۰
۵ چک ۶۰۵,۰۰۰ ۶۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۷ عدد

لگو ریز لی لی تویز ۲۱۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷۴,۴۰۰ ۸۳۰,۷۰۰
۱ چک ۸۰۹,۶۰۰ ۸۶۸,۴۰۰
۳ چک ۸۴۴,۸۰۰ ۹۰۶,۲۰۰
۵ چک ۸۸۰,۰۰۰ ۹۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

لگو سطلی لی لی ۳۲۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۹۸۴,۰۰۰ ۲,۱۱۱,۰۰۰
۱ چک ۲,۰۷۴,۰۰۰ ۲,۲۰۷,۰۰۰
۳ چک ۲,۱۶۴,۰۰۰ ۲,۳۰۳,۰۰۰
۵ چک ۲,۲۵۵,۰۰۰ ۲,۳۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

لگو کوله پشتی لی لی ۱۲۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۲۹,۲۰۰ ۶۵۸,۲۰۰
۱ چک ۶۵۷,۸۰۰ ۶۸۸,۱۰۰
۳ چک ۶۸۶,۴۰۰ ۷۱۸,۰۰۰
۵ چک ۷۱۵,۰۰۰ ۷۴۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

لگو باکس لی لی تویز ۱۵۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۳۹,۰۰۰ ۱,۳۱۸,۰۰۰
۱ چک ۱,۲۹۵,۰۰۰ ۱,۳۷۸,۰۰۰
۳ چک ۱,۳۵۱,۰۰۰ ۱,۴۳۸,۰۰۰
۵ چک ۱,۴۰۸,۰۰۰ ۱,۴۹۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

لگو کیفی لی لی تویز ۶۶۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۷۱,۰۰۰ ۲,۱۶۸,۰۰۰
۱ چک ۲,۱۶۵,۰۰۰ ۲,۲۶۶,۰۰۰
۳ چک ۲,۲۵۹,۰۰۰ ۲,۳۶۵,۰۰۰
۵ چک ۲,۳۵۴,۰۰۰ ۲,۴۶۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵ عدد

کیسه بوکس سوپر جدید

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۵۵,۸۰۰ ۴۷۵,۲۰۰
۱ چک ۴۷۶,۵۰۰ ۴۹۶,۸۰۰
۳ چک ۴۹۷,۲۰۰ ۵۱۸,۴۰۰
۵ چک ۵۱۸,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵ عدد

لگو کیفی لی لی تویز ۲۰۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۶۴,۰۰۰ ۱,۱۳۲,۰۰۰
۱ چک ۱,۱۱۳,۰۰۰ ۱,۱۸۴,۰۰۰
۳ چک ۱,۱۶۱,۰۰۰ ۱,۲۳۵,۰۰۰
۵ چک ۱,۲۱۰,۰۰۰ ۱,۲۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

لگو کیفی لی لی تویز ۱۳۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۲۶,۰۰۰ ۷۷۲,۶۰۰
۱ چک ۷۵۹,۰۰۰ ۸۰۷,۷۰۰
۳ چک ۷۹۲,۰۰۰ ۸۴۲,۸۰۰
۵ چک ۸۲۵,۰۰۰ ۸۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

لگو کیفی لی لی تویز ۸۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۸۰,۸۰۰ ۶۱۷,۷۰۰
۱ چک ۶۰۷,۲۰۰ ۶۴۵,۸۰۰
۳ چک ۶۳۳,۶۰۰ ۶۷۳,۹۰۰
۵ چک ۶۶۰,۰۰۰ ۷۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۵ عدد

لگو باکس لی لی تویز ۱۰۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۷۷,۶۰۰ ۷۲۰,۷۰۰
۱ چک ۷۰۸,۴۰۰ ۷۵۳,۴۰۰
۳ چک ۷۳۹,۲۰۰ ۷۸۶,۲۰۰
۵ چک ۷۷۰,۰۰۰ ۸۱۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

لگو سطلی لی لی تویز ۲۰۸

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۰۳,۰۰۰ ۱,۵۰۵,۰۰۰
۱ چک ۱,۴۶۷,۰۰۰ ۱,۵۷۴,۰۰۰
۳ چک ۱,۵۳۱,۰۰۰ ۱,۶۴۲,۰۰۰
۵ چک ۱,۵۹۵,۰۰۰ ۱,۷۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا